Przejdź do treści

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ „ARTYŚCI DLA UKRAINY” 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Aukcja charytatywna „ARTYŚCI DLA UKRAINY”  jest organizowana przez spółkę Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1 050 000 zł, nr tel. 801 000 478, email: [email protected] (dalej: “Organizator”) w dniu 12 marca 2022 roku o godzinie 19:00 na podstawie  niniejszego Regulaminu (“Aukcja”) za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid.pl (www.onebid.pl) (dalej: “OneBid”).
 2. Aukcja posiada charakter charytatywny. Organizator przekaże dochód uzyskany w związku z przeprowadzeniem Aukcji na rzecz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (“Fundacja”) na cele wsparcia humanitarnego dla Ukrainy.
 3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki – obrazy, przekazane na Aukcję przez artystów będących ich twórcami, szczegółowo opisane w ramach poszczególnych Aukcji (dalej: “Dzieła sztuki”). Lista Dzieł sztuki dostępna jest w ramach opisu Aukcji na stronie internetowej Aukcji w serwisie internetowym One Bid. Organizator gwarantuje zgodność ze stanem faktycznym cech Dzieł sztuki podanych w opisie zamieszczonym na stronie internetowej Aukcji w serwisie internetowym One Bid. 
 4. Organizator działa w ramach Aukcji jako komisant w imieniu własnym, ale na rachunek komitentów będących właścicielami Dzieł sztuki.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest posiadanie konta użytkownika w niezależnym od Organizatora serwisie internetowym One Bid, podanie swojego imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu oraz akceptacja regulaminu One Bid i niniejszego Regulaminu. 

§ 3 Przebieg Aukcji

 1. Wszystkie Dzieła sztuki wystawione do licytacji posiadają cenę wywoławczą 500 (pięćset) złotych.  Dzieła sztuki licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena  wywoławcza lub równej tej kwocie.  
 2. Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 zł. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. 
 3. Zakończenie licytacji Dzieła sztuki następuje z upływem czasu trwania Aukcji, a nabywcą Dzieła sztuki staje się osoba oferująca najwyższą kwotę ceny za Dzieło sztuki. 
 4. Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 5. Zwycięzcą każdej licytacji jest uczestnik aukcji, którego oferowana cena zakupu Dzieła sztuki będzie najwyższa w chwili zakończenia Aukcji. 
 6. Od momentu zakończenia Aukcji zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty ceny Dzieła sztuki przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora 25 1600 1462 1870 6029 9000 0001 w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji. 
 7. Umowa sprzedaży Dzieła sztuki zostaje zawarta w momencie dokonania pełnej zapłaty ceny za Dzieło sztuki przez zwycięzcę licytacji. 
 8. Organizator wyśle Dzieło sztuki do zwycięzcy licytacji na koszt Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłaty ceny za wylicytowane Dzieło sztuki na rachunek bankowy Organizatora.  
 9. Wysyłka Dzieła sztuki dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na żądanie zwycięzcy licytacji Organizator może wydać Dzieło sztuki w wybranym przez zwycięzcę licytacji Salonie Goldenmark wskazanym pod adresem https://goldenmark.com/pl/oddzialy lub w siedzibie Organizatora. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany poinformować Organizatora o takim żądaniu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym dniem odbioru Dzieła sztuki.  
 10. Prawo własności egzemplarza Dzieła sztuki przechodzi na zwycięzcę licytacji w momencie dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej ceny przedmiotu licytacji na rachunek bankowy Organizatora. Zwycięzca licytacji nie nabywa z Dziełem sztuki majątkowych praw autorskich do Dzieła sztuki ani prawa do reprodukowania Dzieła sztuki.
 11. Jeżeli wylicytowana cena nabycia Dzieła sztuki wyniesie równowartość 15.000 euro lub większą, warunkiem zawarcia umowy sprzedaży oraz przejścia własności Dzieła sztuki na zwycięzcę licytacji będzie udzielenie dodatkowych informacji i danych wymaganych ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu identyfikacji i weryfikacji klienta. 

§ 4 Reklamacje

 1. Organizator obowiązany jest dostarczyć Dzieło sztuki jego nabywcy bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora względem nabywcy Dzieła sztuki w razie wad fizycznych lub prawnych (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Reklamacje można składać na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Organizatora lub (2) za poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected] 
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść kupującego – Organizator naprawi lub wymieni reklamowane Dzieło sztuki na pełnowartościowe lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za nie w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Kupujący nabywający Dzieło sztuki w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady ogranicza się do kwoty, jaką kupujący zapłacił za nabycie danego Dzieła sztuki.

§ 5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży Dzieła sztuki w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia mu Dzieła sztuki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Dzieło sztuki Organizatorowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Dzieła sztuki przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Goldenmark Center Sp. z o.o., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław. Konsument może również zwrócić Dzieło sztuki w jednym z Salonów Goldenmark wskazanych pod adresem https://goldenmark.com/pl/oddzialy.

§ 7 Dane osobowe

 1. Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją, przeprowadzeniem Aukcji i dostarczeniem Dzieł sztuki, jest administratorem danych osobowych uczestników Aukcji w związku z czym niniejszym informuje:  
 1. Administratorem danych osobowych jest  Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestników Aukcji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 
 2. Dane osobowe uczestników Aukcji będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Aukcji; 
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika (art. 6 ust.  1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;  
 4. w przypadku nabycia Dzieł sztuki za równowartość 15 000 euro lub większą, Organizator w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będzie przetwarzał dodatkowo następujące dane osobowe uczestnika Aukcji będącego zwycięzcą licytacji lub jego reprezentanta: nr PESEL, obywatelstwo, data urodzenia oraz państwo urodzenia w przypadku braku nr PESEL, seria i nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;  
 5. podanie danych osobowych przez uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji  i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Dzieła sztuki;  
 6. dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowania;  
 7. uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących  ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. Uczestnik Aukcji może skorzystać z tych praw przesyłając korespondencję na adres email: adres [email protected] 
 8. uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; 
 9. dane osobowe Uczestników mogą być  udostępniane wyłącznie:
  1. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. podmiotom, które działają w naszym imieniu oraz przy pomocy których realizujemy naszą działalność,
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą oraz pośrednictwa w płatnościach w zakresie, który jest niezbędny dla prowadzenia naszej działalności,
  4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz marketingową w zakresie dotyczącym prowadzenia naszej działalności.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe uczestników Aukcji będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo;
 11. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować kierujac korespondencję mailowo na adres: [email protected] lub na adres siedziby Organizatora: Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 Aukcja może być odwołana oraz warunki Aukcji mogą ulec zmianie przed jej rozpoczęciem.