Przejdź do treści
Strona główna » Standardy numerów rachunków bankowych

Standardy numerów rachunków bankowych

Banki stosują zunifikowane standardy rachunków. Pozwala to na automatyzację procesu transferu pieniędzy w ruchu krajowym oraz transgranicznym.

BBAN (ang. Basic Bank Account Number)

Jest to podstawowy numer rachunku bankowego. W skład BBAN wchodzi numer rozliczeniowy banku oraz numer rachunku klienta. Jego długość zależy od decyzji banku centralnego danego kraju lecz maksymalna liczba znaków wynosi 30. W Polsce numer BBAN składa się z 24 cyfr a jego struktura jest następująca: 8n16n, co oznacza, że pierwsze 8 cyfr stanowi numer rozliczeniowy jednostki banku a następne 16 cyfr to numer porządkowy rachunku klienta.

NRB (Numeru Rachunku Bankowego)

W praktyce w polskim systemie numeracji rachunków w obrocie krajowym – złotowym i walutowym – używa się Numeru Rachunku Bankowego (NRB). Składa się on z dwucyfrowej liczby kontrolnej oraz BBAN.
NRB składa się więc z 26 znaków cyfrowych o strukturze 2n(8n16n), gdzie:
2n – dwucyfrowa liczba kontrolna;
8n – ośmiocyfrowy numer rozliczeniowy jednostki banku;
16n – szesnastocyfrowy numer porządkowy rachunku klienta.

Poprawność numeru rachunku w standardzie NRB można sprawdzić przy pomocy wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Tam można również uzyskać informację o banku, który obsługuje dany rachunek oraz o powiązanym z nim kodzie BIC.

IBAN (ang. International Bank Account Number)

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju siedziby banku (wg ISO 3166-1), po którym następują dwie cyfry kontrolne i znaków określających numer rachunku w postaci kodu BBAN. `

W Polsce IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB dwuliterowego kodu (PL) na początku ciągu znaków.

Standard IBAN jest stosowany w europejskim systemie płatniczym do oznaczania numerów rachunków bankowych dla płatności nominowanych w euro w obrocie transgranicznym oraz w Strefie Euro. IBAN jest stosowany również przez SWIFT do przeprowadzenia operacji płatniczych nominowanych także w innej walucie niż euro.

Poprawność numeru rachunku w standardzie IBAN nadanego w Polsce można sprawdzić analogicznie, jak opisano powyżej dla NRB. Natomiast w przypadku numerów IBAN z innych krajów można skorzystać z odpowiedniego narzędzia na stronie internetowej UN/CEFACT.

BIC (ang. Business Identifier Code)

BIC to międzynarodowy unikatowy kod identyfikujący banki i inne instytucje, który pozwala usprawniać i automatyzować transakcje finansowe. Nadawany jest przez SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), globalną organizację, za pośrednictwem której banki, domy maklerskie, giełdy i inne instytucje finansowe wymieniają informacje o transakcjach. Kod BIC podaje się dokonując przelewu transgranicznego.

Uwaga: w Stanach Zjednoczonych numery rachunków bankowych nie są zgodne ze standardem IBAN. Aby przekazać pieniądze na rachunek w tamtejszym banku należy podać: (i) numer wyróżniający bank „routing numer” nadawany przez American Bankers Association (ABA), (ii) numer rachunku beneficjenta oraz (iii) kod BIC.

fot. FirmBee, pixabay.com, CC0

Tagi: