Przejdź do treści
Strona główna » Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane

Instytucje finansowe prześcigają się w pomysłach przy konstruowaniu produktów strukturyzowanych o najwyższym potencjale generowania zysków. Ten hit rynku finansowego trafił również na rynek złota.

Inwestycje szyte ma miarę

Produkty strukturyzowane należą do grupy inwestycji alternatywnych. Oznacza to, że ich wyniki inwestycyjne kształtują się inaczej niż notowania tradycyjnych papierów wartościowych (akcji, obligacji). Każdy produkt strukturyzowany charakteryzuje się właściwym sobie sposobem zachowania w danej sytuacji rynkowej, a to przekłada się na zyskowność z inwestycji. W warunkach emisji instytucja finansowa oferująca produkt określa formułę wypłaty zysku z uwzględnieniem różnych scenariuszy rynkowych.

Wynik finansowy produktu strukturyzowanego może zależeć od wartości koszyka akcji, miar ekonomicznych, cen towarów, kursów walut lub dowolnej konfiguracji tych aktywów. Jako przykład mogą posłużyć notowania złota, wartość indeksu giełdowego, ceny miedzi czy ropy naftowej. Przykładem produktów opartych na notowaniach złota są certyfikaty INTSGLD emitowane przez ING Bank NV, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Duża różnorodność aktywów, w jakie inwestują zarządzający portfelami produktów strukturyzowanych daje duży potencjał osiągania ponadprzeciętnych zysków. Z kolei niska lub nawet ujemna korelacja z rynkiem akcji i obligacji czy funduszy inwestycyjnych opartych na tych instrumentach, pozwala na redukcję strat a nawet osiągnięcie zysku w przypadku pogorszenia koniunktury giełdowej. Portfel aktywów tradycyjnych wzbogacony produktami strukturyzowanymi posiada nową jakość. W efekcie jego wycena może niewiele zależeć od dekoniunktury na rynku papierów wartościowych.

Produkty strukturyzowane mogą funkcjonować jako: obligacje, lokaty, fundusze inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe lub certyfikaty. Wiele z nich zapewnia całkowitą lub częściową ochronę zainwestowanego kapitału. Jednak obowiązuje ona wtedy, gdy produkt jest utrzymany do dnia jego wykupu. Obligacja strukturyzowana odpowiada złożeniu dwóch instrumentów finansowych: obligacji zerokuponowej oraz opcji kupna lub sprzedaży. Obligacja daje gwarancję otrzymania zainwestowanego kapitału, natomiast opcja posiada potencjał generowania zysków. Są one odpowiednimi produktami dla inwestorów z niską skłonnością do ryzyka, którzy obawiają się poniesienia straty lecz chcieliby lepiej zarobić niż na lokacie bankowej.

Jednak nie wszyscy emitenci produktów strukturyzowanych gwarantują zwrot całości powierzonego im kapitału. Wówczas nagrodą za ryzyko jest wyższy udział inwestora w ewentualnych zyskach. Istnieje również grupa produktów strukturyzowanych, których wycena zależy bezpośrednio od notowań aktywów bazowych, a więc nie posiadają one zabezpieczenia przed ewentualnymi stratami. Są też produkty strukturyzowane, w których wypłata jest uwarunkowana spełnieniem określonego scenariusza rynkowego, np. przekroczenie ustalonego poziomu indeksu giełdowego.
Emitenci produktów strukturyzowanych oferują je w ofertach publicznych, dostępnych dla każdego inwestora lub w ofertach prywatnych. Te drugie są kierowane do wybranej grupy inwestorów, np. w ramach usługi private banking do zamożnych klientów banków wymagających inwestycji „szytych na miarę”.

Produkty na giełdzie

Produkty strukturyzowane są emitowane na określony czas – w Polsce zazwyczaj na 3-5 lat. W przypadku przedstawienia produktu do wykupu przed datą jego zapadalności emitent może nie wypłacić całości zainwestowanej sumy.

Z inwestycji można również wyjść poprzez sprzedaż posiadanego produktu na rynku wtórnym, jeżeli jest on notowany na rynku zorganizowanym, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Takie inwestowanie ma wiele zalet, do których należy zaliczyć:

 1. Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu – pełna informacja o produkcie i o emitencie.
 2. Różnorodność strategii:
  1. ochrona kapitału przy jednoczesnym udziale w zyskach (produkty gwarantujące ochronę kapitału);
  2. osiąganie wyższych zysków niż przy bezpośredniej inwestycji w produkt bazowy (produkty z wbudowaną dźwignią);
  3. zarabianie na wzrostach albo na spadkach instrumentów bazowych (certyfikaty typu long i short);
  4. łatwy dostęp do nowych rynków (np. zagranicznych) i nowych instrumentów (m.in. surowców, indeksów, walut);
 3. Elastyczność – możliwość sprzedaży produktu na rynku wtórnym i wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta.
 4. Przejrzystość – znana formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany produkt.
 5. Dostępność – wszystkie produkty giełdowe dostępne są za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim.
 6. Niskie koszty – prowizja za zakup i sprzedaż giełdowych produktów strukturyzowanych jest taka sama, jak dla transakcji na akcjach.

Niezbędna rozwaga

Inwestycje w produkty strukturyzowane stanowią interesującą alternatywną formę lokowania nadwyżek finansowych. Posiadają one potencjał osiągania wyższej stopy zwrotu, niż lokata bankowa. Niestety osiągane dotychczas wyniki często nie spełniały oczekiwań inwestorów. Większość tego typu instrumentów wprawdzie zapewnia zwrot całości lub części zainwestowanego kapitału, jednak po kilku latach ta sama nominalnie kwota posiada niższą realną wartość. Należy też skalkulować utracone możliwości inwestycyjne w inne aktywa z powodu zamrożenia kapitału na kilka lat.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane powinno być więc poprzedzone gruntowną analizą warunków emisji, bowiem każdy jest inny a jego okres życia jest ograniczony. Te cechy nie dotyczą złota, które wszędzie jest takie samo i będzie istniało zawsze.

fot. pixabay.com