Privaatsus ja andmekaitse

Veebikaupluse goldenmark.com puutumatusnormid

Viimane uuendus: 16. mai 2018

 

Austatud veebikaupluse goldenmark.com Kasutaja! Selles dokumendis kirjeldatakse, millist teavet kogutakse, kui kasutatate veebikaupluse goldenmark.com pakutavaid E-teenuseid (kui sõlmite kaupluse kaudu müügilepingu), kuidas me kogume teie isikuandmeid, kuidas neid kautame, kuidas neid säilitame ning kuidas me neid kaitseme. Selgitame ka teie õigusi. Soovime, et te tõlgendate käesolevates puutumatusnormides kasutatavaid mõisteid, mille märkisime suurte algustähtedega (näiteks E-teenused, Kasutaja,Kasutajakonto), veebikaupluse goldenmark.com Tingimustes toodud tähenduses. Kui teil on siiski kahtlusi või küsimusi, saate meiega ühendust võtta e-kirjaga: privacy@goldenmark.com või järgmisel aadrssil:Goldenmark Center Sp. z o.o. Wrocław Sp. k., ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

 

TÄISTEKST
LÜHIKOKKUVÕTE
   

1.KES ME OLEME

 

1.1 Goldenmark Center Sp. z o.o. [piiratud vastutusega äriühing] Wrocław Sp. k. [usaldusühing] on Poolas Wrocławis asuv ettevõte (edaspidi „Goldenmark” või „Kauplus”). See ettevõte haldab veebikauplust ja osutab kõiki Kaupluse poolt pakutavaid E-teenuseid.

 

Veebikaupluse goldenmark.com poolt pakutavate e-teenuste osutamiseks, näiteks Päringuvorm või Uudiskiri, töödeldavate isikuandmete, samuti Kaasvastutavate töötlejate ja Grupa Kapitałowa Goldenmark ettevõtete õigustatud huvides (näiteks Grupa Kapitałowa Goldenmark ettevõtete poolt pakutavate toodete või teenuste turundamise eesmärgil) töödeldavate isikuandmete Kaasvastutavad töötlejad on:

Goldenmark Center Sp. z o.o. [piiratud vastutusega äriühing], registrijärgne asukoht järgmisel aadressil Wrocławis: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, kohturegistri number KRS 000534748, äriregistri kanne tehtud Wrocławis asuvas Wrocław-Fabryczna piirkonnakohtus, Riikliku kohturegistri 6. ettevõtlusosakond, tegevusalade kesknimistu number REGON: 360290826, maksukohustuslasena registreerimise number NIP: 8952037486, osakapital PLN 5 000,

Goldenmark S.A. [aktsiaselts], registrijärgne asukoht järgmisel aadressil Wrocławis: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, kohturegistri number KRS 0000533602, äriregistri kanne tehtud Wrocławis asuvas Wrocław-Fabryczna piirkonnakohtus, Riikliku kohturegistri 6. ettevõtlusosakond, tegevusalade kesknimistu number REGON: 360252100, maksukohustuslasena registreerimise number NIP: 8952037492, aktsiakapital: PLN 2 251 287, sissemakstud kapital: PLN 2 251 287, sest need ettevõtted määravad teie isikuandmete, mida te meile kaupluse goldenmark.com kasutamise kaudu edastate,   töötlemise eesmärgid ja vahendid.

 

Välisvaluuta, kulla ja plaatina müügilepingu sõlmimisel goldenmark.com kaudu on lepingu pool ja teie isikuandmete töötleja nimetatud müügilepingu täitmiseks sidusettevõte Mennica Wrocławska sp. z o.o. [piiratud vastutusega äriühing], registrijärgne asukoht järgmisel aadressil Wrocławis: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, kohturegistri number KRS 0000357686, äriregistri kanne tehtud Wrocławis asuvas Wrocław-Fabryczna piirkonnakohtus, Riikliku kohturegistri 6. ettevõtlusosakond, tegevusalade kesknimistu number REGON: 021245194, maksukohustuslasena registreerimise number NIP: 8982175170, osakapital PLN 2 118 000

 

Muude Kaupade müügilepingu sõlmimisel goldenmark.com kaudu on lepingu pool ja teie isikuandmete töötleja selle lepingu täitmiseks meie sidusettevõte Goldenmark Center Sp. z o.o. [piiratud vastutusega äriühing], registrijärgne asukoht järgmisel aadressil Wrocławis: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.

 

Goldenmark kuulub Grupa Kapitałowa Goldenmarki, mis on kontsern 29. septembri 1994. a raamatupidamisseaduse (avaldatud Poola Vabariigi 1994. aasta ametlikus väljaandes nr 121, punkt 591, koos hilisemate muudatusega) artikli 3 lõigete 1 ja 44 tähenduses ja selle koosseisu kuuluvad: Goldenmark S.A [aktsiaselts] (KRS nr 0000533602) ja selle tütarettevõtted, sealhulgas Goldenmark Center Sp. z o.o. [piiratud vastutusega äriühing] (KRS nr 0000534748), Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k. [aktsiaselts; usaldusühing] (KRS nr 0000534999), Mennica Wrocławska Sp. z o.o. [piiratud vastutusega äriühing] (KRS nr 0000357686).


1.2 Saate meiega ühendust võtta siit, e-posti teel: privacy@goldenmark.com või tavaposti teel: Goldenmark Center Sp. z o.o. Wrocław Sp. k., ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

Veebikauplust goldenmark.com haldab ettevõte Goldenmark Center Sp. z o.o. Wrocław Sp. k. [piiratud vastutusega äriühing; usaldusühing], registrijärgne asukoht on Wrocław, mis kuulub kontserni Grupa Kapitałowa Goldenmark.


Grupa Kapitałowa Goldenmark koosneb muuhulgas järgmistest ettevõtetest: Goldenmark S.A. ja selle tütarfirmad, sealhulgas Goldenmark Center Sp. z o.o., Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k. ja Mennica Wrocławska Sp. z o.o. Kõigil ettevõtetel on registrijärgne asukoht Poolas Wrocławis.


Meie registrijärgne asukoht Wrocławis on ul. Strzegomska 55a.


Leiate meie kontaktandmed vasakust veerust punktist 1.2.

 

2. MIDA REGULEERIVAD PUUTUMATUSNORMID
 

2.1 Puutumatusnormid kehtivad veebikaupluse goldenmark.com, E-teenuste Kasutajakonto, Uudiskirja ja muude kaupluse poolt pakutavate E-teenuste suhtes ning muu sisu, kõigi teenuste, toodete ja Kaupade suhtes, mida võite osta või kasutada goldenmark.com kaudu, samuti makseviiside, goldenmark.com’i klienditoe ja muude teile osutatavate teenuste suhtes (nimetame neid lühiduse mõttes ühiselt „Goldenmarki Teenused“).

 

2.2 Puutumatusnormid kehtivad eelkõige isikuandmete ja muu teabe suhtes, mille edastate meile Goldenmarki Teenuseid kasutades.

 

2.3 „Isikuandmed” tähendavad igasugust teavet, eraldi või kombinatsioonis muu teabega, mida saab kasutada teie tuvastamiseks, eelkõige selliste identifitseerimistunnuste põhjal nagu ees- ja perenimi, elukoht, postiaadress, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 

2.4 Austame teie õigust eraelu puutumatusele ja töötleme teie isikuandmeid ainult kooskõlas isikuandmete kaitseks kohaldavate ELi ja muude riikide õigusaktidega. Eelkõige järgime Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi RODO, GDPR või lihtsalt „Määrus“), (Euroopa Liidu Teataja L 119/1, 2016).

 

2.5. Goldenmark teeb koostööd usaldusväärsete partneritega, sh Goldenmarkiga seotud ettevõtted Spółka Akcyjna Systems Sp. k. [aktsiaselts; usaldusühing], makseteenuste osutajad, klienditeeninduse tarkvara pakkujad ja muud üksused (edaspidi „Partnerid”).

Puutumatusnormides selgitatakse, millist erinevat tüüpi teavet me kogume, kui kasutate meie kaupluse goldenmark.com pakkumist. Meie ja meie Partnerid teevad koostööd, et järgida kohaldatavaid eraelu puutumatust käsitlevaid seadusi.

Teie isikuandmete töötlemisel järgime siduvate õigusaktide, eelkõige ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR), nõudeid.
MEIE KOGUTAV TEAVE
 

3.1. Kliendikonto loomiseks kaupluses goldenmark.com tuleb teil edastada järgmine teave: a) e-posti aaddress ja b) salasõna (see on krüpteeritud, seega puudub meil sellele juurdepääs). Ilma selle teabeta ei saa me luua teile E-teenuste kasutamiseks Kliendikontot. Eelnimetatud teave on turvatud teie Goldenmarki konto salasõnaga. Te olete selle turvalisuse eest vastutav, ärge jagage teistele teavet salasõna kohta.

 

3.2 Goldenmarki tTeenuste kasutamise käigus võime koguda järgmist teavet (selle kasutamist kirjeldatakse dokumendis allpool):

 

a) tehnilised üksikasjad seadmete kohta, mida kasutate juurdepääsuks Goldenmarki Teenustele, sealhulgas: teie Interneti ja/või veebiühendus (sh teie IP-aadress), mobiilseadme tuvastajad, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp või muu tarkvara, riistvara üksikasjad või muud veebibrauseri poolt võimaldatavad seadistustest olenevad tehnilised üksikasjad. Eelnimetatud tehnilised üksikasjad, mis puudutavad meie kasutajaid, nende tegevusi ja tegevusharjumusi, ei sisalda isikuandmeid;

 

(b) üksikasjad teie Goldenmarki Teenuste kasutamise kohta, sh kuid mitte ainult: mõõdetavad andmed, millal ja kuidas te kasutate Goldenmarki Teenuseid (nt milliseid Kaupu te vaatate), veebiliikluse andmed; geograafiline asukoht, ostuajalugu ja külastatud lingid, teie eelistused ja valikud, eelistatud keel ja teie jututoad;

 

(c) muu teave, mis on vajalik teie päringutele vastamiseks ja abistamiseks veebikaupluse ja klienditoe kaudu, samuti meie omavaheliseks suhtlemiseks;

 

(d) muu teave, mille te meile edastate meie Teenuseid kasutades.

 

3.3. Kas ja kuidas töötleb Goldenmark teie makseandmeid, oleneb kasutatavast makseviisist/platvormist  või makseteenuse osutajast. Goldenmark töötleb krüpteeritud/anonüümses vormis ainult piiratud makseandmeid. Pärast ostu sooritamist meie Kauplusest saame makse laekumisel teate makse töötlejalt ja meie tagame, et saate ostetud Kaubad kätte. Siiski puudub meil juurdepääs makset puudutavatele tegelikele andmetele.

Vajame teie e-posti aadressi ja salasõna, et saaksite juurdepääsu kaupluse goldenmark.com Kasutajakontole. Hoidke oma salasõna ohutult ja turvaliselt.

Kui kasutate Goldenmarki Teenuseid, võime koguda ka muud teavet. Sellele on viidatud vasakus veerus.
LASTE KAITSMINE
 

4.1 Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 8  lõikele 1 ei saa me teadlikult koguda alla 16-aastaste laste isikuandmeid.

 

4.2 Kui me mingil põhjusel otsustame koguda andmeid 13 kuni 16 aastaste laste kohta, siis küsime selleks nõusoleku nende vanemalt või hooldajalt.

 

4.3 Kui olete vanem või hooldaja ja soovite esitada päringu teie lapse või hoolealuse isikuandmete edastamise kohta, siis palun kirjutage: privacy@goldenmark.com

 

Me ei tohi ja me ei kogu teadlikult alla 16-aastaste laste isikuandmeid.
KUIDAS ME KOGUME TEIE ANDMEID  

5.1 Teie andmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse otse meie ettevõttes või meie Partnerite kaudu järgmistel viisidel:

 

(a) teave, mille te meile annate Goldenmarki Teenuseid kasutades;

 

(b) andmed, mida annate meie ühendust võttes või teatades probleemist Goldenmarki Teenustega;

 

5.2 Võime paluda teil ka vastata küsimustikele, mida kasutame uurimiseesmärkidel. Uuringutes osalemine on täielikult vabatahtlik ja kui te ei soovi küsimustikule vastata, siis ei pea te seda tegema. Võime koguda sellist teavet ise Goldenmarki Teenuste või meie usaldusväärsete partnerite kaudu, kes teevad meiega valikuliselt koostööd, näiteks uuringud või küsitlused (nt Opineo Sp. z o.o.).

Soovi korral võite osaleda valikulistes uuringutes. Pidage meeles, et osalemine ei ole kohustuslik.
6 Küpsised
 

6.1 Küpsiste kasutamise reeglites kirjeldatakse, kuidas Goldenmarki Teenused kasutab erinevat tüüpi küpsiseid ning selgitatakse, kuidas te saate neid hallata.

 

6.2 Goldenmark ja meie Partnerid võivad koguda andmeid küpsiste või sarnaste tehnoloogiate kaudu.

 

Veebipõhiste ja mobiilsete teenuste puhul kasutame tehnoloogiaid sellise teabe kogumiseks, mis aitab meil parandada veebikaupluse Kasutajate kasutuskogemusi. Neid tehnoloogiaid, mis hõlmavad ka küpsiseid, määratleme ühise nimega „küpsised“.

6.3 Kasutades Teenuseid ja nähes teadet küpsiste kohta, mis ilmub koos veebilehel goldenmark.com pakutavate teenustega, nõustute sellega, et me võime paigaldada küpsiseid ja kasutada neid vastavalt käesolevate puutumatusnormide sätetele.

Kui teil on täiendavaid küsimusi või kahtlusi, siis võtke meiega ühendust: privacy@goldenmark.com

Veebikaupluse goldenmark.com küpsiste kasutamise reeglites selgitatakse, kuidas Goldenmark kasutab küpsiseid ning kuidas te saate neid hallata.

6.4 Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse (nt arvuti või mobiiltelefon). Need on laialdaselt kasutusel, et parandada veebilehtede või muude veebipõhiste teenuste toimimist või seda tõhustada.

See on võimalik, sest veebilehed ja muud veebipõhised teenused loevad ja kirjutavad neid faile, võimaldades teid ära tunda ja mäletada olulist teavet, mis muudab teil nende kasutamise mugavamaks (nt mäletavad nad teie seadistusi või ostukorvi lisatud tooteid).

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse ja neid kasutatakse veebilehtede või muude veebipõhiste teenuste toimimiseks või nende toimimise tõhustamiseks.
6.5 All on toodud loetelu erinevat tüüpi küpsistest, mida võime kasutada Goldenmarki Teenuste osutamisel: Vasakul loetleme meie poolt kasutatavad küpsiste tüübid ja nende kasutamise eesmärgid.
a) „Hädavajalikud küpsised“ on tingimata vajalikud meie teenuste nõuetekohaseks toimimiseks. Need võimaldavad veebilehel liikuda ja kasutada erinevaid funktsioone. Ilma nende küpsisteta ei saa te kasutada mitmeid teenuseid, näiteks siseneda veebilehe turvaaladele. Kasutame küpsiseid ka sisselogimisandmete kaitmiseks kuritahtliku ja ebaseadusliku kasutamise  eest. Need küpsised on Teenuste kasutamiseks tingimata vajalikud, kuid te saate need välja lülitada. Samas teatame, et nende välja lülitamine võib tõsiselt takistada meil teile Teenuseid osutada ja teil neid kasutada. „Hädavajalikud küpsised“ võimaldavad veebisaidil ringi liikuda ja kasutada Kaupluse teenuseid. Pange tähele, et küpsistest keeldumise korral ei tööta mõned meie teenuste funktsioonid kavakohaselt.
b) Toimivusküpsised on ette nähtud veebilehe töö parandamiseks. Need sisaldavad sageli analüütikaküpsiseid, mis koguvad teavet teie Goldenmarki Teenuste kasutuskäitumise kohta ja võimaldavad meil parandada teenuste toimivust. Need küpsised näitavad, millistel veebikaupluse lehekülgedel liiguvad Kasutajad kõige sagedamini, võimaldavad näha Kaupluse kasutamise üldiseid mustreid, aitavad meil salvestada tõrketeateid, mida kasutajatele kuvatakse meie Teenuseid kasutades ning näitavad meie reklaami tõhusust või ebaefektiivsust. Samuti kasutame küpsiseid selleks, et teil oleks lihtsam veebilehel ringi liikuda ja minna tagasi varem külastatud lehekülgedele. Toimivusküpsised koguvad teavet meie teenuste kohta veebilehe töö parandamise eesmärgil.
c) Teatud asjaoludel kasutame funktsiooniküpsiseid, mis jätavad meelde teie Teenuste valikud ja pakkuda teile paremaid ja rohkem isikustatud funktsioone, näiteks võimalust teatud veebilehte kohandada. Küpsised võimaldavad meil meelde jätta, kas oleme kutsunud teid osalema meie müügiedenduse kampaaniates. Kõik need omadused võimaldavad muuta Kaupluse külastamise mugavamaks.
Mõned küpsised aitavad meil pakkuda paremaid ja rohkem isikustatud teenuseliike veebikaupluses goldenmark.com.
d) Võime kasutada ka suunamis- või reklaamiküpsised, et edastada reklaame, mida usume olevat teie jaoks kõige asjakohasemad ja rohkem teie huvidele vastavad. Ka meie teenusepakkujad võivad kasutada küpsiseid. Näiteks võime kasutada suunamis- või reklaamiküpsised, et piirata sama reklaami kuvamise arvu meie Teenustes ning mõõta meie reklaamikampaaniate tulemuslikkust. „Suunamis- või reklaamiküpsised“ aitavad muuta reklaamid teie jaoks asjakohasemaks ja rohkem teie huvidele vastavaks.
6.6 Teatud asjaoludel võime Teenuste pakkumiseks teha koostööd kolmandate isikutega. Kolmandatest isikutest reklaamijad ja muud ettevõtted võivad kasutada oma küpsiseid, et koguda teavet teie Teenuste kasutuskäitumise ja/või vaadatud reklaamide kohta. Kogutud teavet võivad nad kasutada selliste reklaamide kuvamiseks, mida usuvad olevat varem vaadanud sisu põhjal teie jaoks tõenäoliselt kõige huvipakkuvamad või soovivad nad mõõta oma reklaamide tulemuslikkust. Meie ei saa neid küpsiseid kontrollida ning kolmandate isikute küpsiste blokeerimiseks või tagasi lükkamiseks pöörduge asjaomase kolmanda isiku veebilehele. Täpsem teave küpsiste haldamise kohta on allpool punktis 6.8. Teenuste (nt kolmanda isiku reklaamid) osas võime teha koostööd kolmandate isikutega, kes võivad samuti küpsiseid kasutada.
6.7 Palun pange tähele, et praegu kasutame järgmiste väliste ettevõtete küpsiseid: Google Inc. (Google Analytics), Benhauer sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook Inc. (Facebook), GO.PL sp. z o.o. (go.pl) ja Gemius S.A. (Megapanel/Gemius), et luua parem Kaupluse kasutamise statistika ja edastada teile ja teie huvidele vastavaid pakkumisi. Hetkel teeme koostööd järgmiste ettevõtetega: Google, Inc. (Google Analytics), Benhauer sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook Inc. ja Gemius S.A. (Megapanel/Gemius).
6.8 Võite Teenustes küpsised igal ajal välja lülitada. Saate Teenustes leiduvatest küpsistest alati keelduda, aktiveerides oma brauseris või seadmes küpsistest keeldumise seadistuse või muu sarnase tehnoloogia. Pidage meeles, see on teie otsustada. Täpsemat teavet küpsiste salvestamisest keeldumise protseduuri kohta leiate oma veebibrauseri pakkuja kodulehe abikuvalt.  Pange tähele, et küpsistest keeldumise korral ei tööta mõned Teenuste funktsioonid kavakohaselt. Küpsiste haldamiseks võite igal ajal kasutada oma brauseri/seadme seadistusi. Pange tähele, et küpsistest keeldumise korral ei tööta mõned meie teenuste funktsioonid kavakohaselt.
MIKS KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?  

7.1 Teie isikuandmete töötlemine on vajalik teile E-teenuste pakkumiseks ja Kaupade müümiseks (st meievaheliste lepinguliste kohustuste täitmiseks) ning meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt maksud, raamatupidamine) või muudel meile olulistel põhjustel.

 

7.2 Meile olulised põhjused:

 

• teabe edastamine meie pakutavate teenuste ja toodete kohta;

•  selle teabe asjakohasuse tagamine teie jaoks;

• meie süsteemide ja veebilehe goldenmark.com kaitsmine;

• teie kaitsmine pettuste eest;

• või muud punktis „Kuidas kasutame teie isikuandmeid” kirjeldatud põhjused.

 

7.3. Teie isikuandmete töötlemisel meile olulistel põhjustel võtame iga kord eelnevalt arvesse kõiki võimalikke mõjusid teie isikuandmete töötlemisele ja teie õigustele. Muudel põhjustel küsime teie nõusolekut ja teil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuigi tagasivõtmine ei tühista andmetöötluse õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Töötleme teie isikuandmeid, et täita  Goldenmarki Teenuslepingust tulenevaid kohustusi, tarnida teile ostetud Kaubad ja täita meie õiguslikke kohustusi.

Võime töödelda teie andmeid ka muudel meile olulistel põhjustel (õigustatud huvid). Olulise põhjuse näitena võib tuua meie soovi teavitada teid meie pakutavatest teenustest või toodetest ja tagada meie veebilehe turvalisus.

Muudel juhtudel küsime enne andmetöötluse alustamist teie nõusolekut ja teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
KUIDAS KASUTAME TEIE ANDMEID
 

8.1. Kasutame teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 

• meievahelistest lepingulistest suhetest tulenevate kohustuste täitmine, näiteks juurdepääsu tagamine Kasutajakontole, ostetud Kaupade kohaletoimetamine, tehnilise abi osutamine ja üldiselt Goldenmarki Teenuste ja nende funktsioonide kasutamise võimaldamine;

 

• Goldenmarki Teenuste osutamine teie ja Goldenmarki Teenustele ligipääsuks kasutatava seadme jaoks kõige tõhusamal viisil;

 

• maksud, õiguslikud küsimused, raamatupidamine;

 

• kui olete otsustanud kasutada meie Uudiskirja teenust ja andnud meile loa saata endale teavet meie toodete, Kaupade, reklaamikampaaniate või uute teenuste kohta, mida saate meie kauplusest osta või teavet, mida peame teie jaoks asjakohaseks ja huvipakkuvaks, siis saadame teile uudiskirju või e-kirju Goldenmarki pakutavate Kaupade kohta, teeme eri- või ajaliselt piiratud pakkumisi või reklaame,  teeme teie eelneval ostuajalool või meie veebilehe kasutuskäitumisel põhinevaid pakkumisi või anname soovitusi meie veebilehtedel olevate Kaupade kohta;

 

• teie pangakonto kaitsmine volitamata kasutamise ja pettuste eest maksete tegemisel;

 

• meie turundustegevuse tõhususe hindamine ja turunduse kvaliteedi parandamine;

 

• teavitamine muudatustest Goldenmarki Teenustes ja meie juriidilistes dokumentides;

 

• Goldenmarki Teenuste parandamine või muutmine, mis põhineb näiteks teabel, millised kaubad teile enim meeldivad või millised on probleemid, samuti teie ettepanekutel või rahulolu-uuringutel;

 

• valuutakursside ümberarvutamine ja muud veebikaupluse goldenmark.com toimimist mõjutavad elemendid;

 

• seoses meie Partnerite teenustega, näiteks maksete töötlemine Euroopa Liidus ja väljaspool seda, kuid ainult nimetatud teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses;

 

• ELi õigusaktides (GDPR) sätestatud raamatupidamislikel eesmärkidel;

 

• veebikaupluse goldenmark.com universaalse kasutajaprofiili loomine, mis põhineb teie Goldenmarki Teenuste kasutuskäitumisel, et muuta Goldenmarki Teenused ja Kaubad teie jaoks veelgi huvitavamaks.

 

8.2. võime teie isikuandmete profiili muuta alati, kui isikustame või suuname meie turunduskommunikatsiooni, pakkumisi ja reklaame.

 

8.3 Siiski ei tee me automatiseeritud otsuseid (nt algoritmide abil), mis võiks mõjutada teie õiguslikku olukorda.

 

8.4 Kui otsustate, et ei soovi meilt enam saada isikustatud pakkumisi, tootesoovitusi või üldse mingeid reklaamteateid, siis võite igal ajal meiega ühendust võtta ja  esitada sellele vastuväite.

 

8.5 Te saate esitada vastuväite isikuandmete töötlemisele turunduseesmärkidel. Selleks vajutage meie kõigile turunduslikele e-kirjadele lisatud lingile „tühista tellimus“ või võtke meiega ühendust kohe siin. Saate alati meiega ühendust ka järgmisel aadressil: Goldenmark Center Sp. z o.o. Wrocław Sp. k., ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

 

8.6. Võime töödelda teatud koondatud ja üldistatud isikustamata kasutuskäitumise andmeid (nt müük piirkonniti,  kliendinõustamiste arv) ja jagada neid kolmandatest isikutest partneritega, kes teevad meiega koostööd Goldenmarki Teenuste osutamisel ja Kaupade müügi valdkonnas (näiteks maksete töötlejad), eesmärgiga toetada, parandada või muuta Goldenmarki Teenuseid või  aidata partneritel parendada oma tooteid, mida meie kasutajad on ostnud. Võime isikustamata andmeid jagada ka andmeanalüüsi teenuse osutajatega, et tagada veebikaupluse goldenmark.com online nõuetekohane töö.

Kogume teie isikuandmeid, et pakkuda teile Goldenmarki Teenuseid, muuta neid paremaks ja teiega sidet pidada (nt saata Uudiskirju või e-kirju). Aeg-ajalt võime Goldenmarki Teenuste toimise eesmärgil jagada anonüümitud, isikustamata andmeid (nt operatsioonisüsteemide tüübid).
KUIDAS SÄILITAME TEIE ANDMEID
 

9.1. Kogu meile edastatud teavet säilitatakse meie või meie usaldusväärsete partnerite turvalistes serverites.

 

9.2. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamatu või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kadumise, hävinemise või kahjustumise eest.

 

9.3. Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui seda on vaja puutumatusnormides välja toodud eesmärkide täitmiseks. Teatud erijuhtudel on seadusega sätestatud pikem säilitusperiood, nt maksud, raamatupidamine või muud õigusaktidest tulenevad nõude ja kohustused.

 

9.4 Kui me enam ei vaja teie isikuandmeid Goldenmarki Teenuste osutamiseks või muudel puutumatusnormides nimetatud eesmärkidel, siis kustutame need kohe   või muudame anonüümseks. Eelkõige:

 

a) säilitame Kasutajakontoga seotud teavet ajavahemikul, mis on vajalik Goldenmarki Teenuste osutamiseks vastavalt meievahelisele lepingule (see tähendab seni, kuni kustutate Kasutajakonto). Kui otsustate Kasutajakonto kustutada, siis on võimalik, et piiratud osa andmeid siiski säilitatakse maksude, õiguslike küsimuste või raamatupidamise eesmärgil;

 

b) kui teil ei ole Kasutajakontot ja te võtate meiega ühendust, siis säilitame kirjavahetust teiega nii kaua, kui see on vajalik õiguslikel või raamatupidamisarvestuslikel eesmärkidel.

 

9.5 Veebikaupluse goldenmark.com Tingimused võivad sätestada teie isikuandmete töötlemiseks erinevad reeglid. Sel juhul võivad need eritingimused olla puutumatusnormidest kõrgemad või neid täiendada.

Säilitame teie andmeid seni, kuni kustutate oma Goldenmarki konto. Kui otsustate Kasutajakonto kustutada, siis on võimalik, et meil tuleb riigi (seaduse) nõuete kohaselt siiski säilitada piiratud ulatuses teie isikuandmeid, kuid ainult vastavate õigusaktidega sätestatud eemärkidel, nt maksud, õiguslikud küsimused või raamatupidamisarvestus.
10 ISIKUANDMETE JAGAMINE  

10.1 Mistahes kontakt Goldenmarki Teenustega võib avalikustada teie kasutajanime ja muid üksikasju teie kohta. Kaaluge hoolikalt, kellega te teavet jagate ja vältige oma kontaktandmete ja isikliku teabe jagamist.

 

10.2 Üldjuhul ei jaga me teavet kolmandate isikutega. Erandiks on meie Usaldusväärsed Partnerid, kes aitavad meil osutada Goldenmarki Teenuseid ja tagada nende funktsionaalsus teie jaoks. Kinnitame teile, et edastame oma partnerile nende tööks vajaliku minimaalse teabe. Neil võib olla potentsiaalne või tegelik juurdepääs teie piiratud andmetele ja nende töötlemisele meie tellimusel (nende ametlik nimetus on „Töötlejad”):

 

• kolmandast isikust ettevõtted, mis tarnivad meile sisejuhtimise ja andmevahetuse tööriistu;

 

• kolmandast isikust ettevõtted, mis tarnivad meile analüüsivahendeid;

 

• kolmandast isikust ettevõtted, mis tarnivad meile e-posti turunduse tööriistu, et aidata meil juhtida e-posti teel toimuvat suhtlust;

 

• kolmandast isikust ettevõtted, mis tarnivad meile veaotsingu ja veateadete tööriistu;

 

• kolmandast isikust ettevõtted, mis tarnivad meile klienditeeninduse tarkvara ja päringusüsteeme, mis aitavad meil päringutele vastata;

 

• meie professionaalsed nõustajad, kes tegelevad näiteks juriidiliste, maksunduslike, auditi või raamatupidamise küsimustega;

 

• sotsiaalmeedia platvormid isikustatud ja sihipärase suhtluse eesmärgil;

 

• kolmandast isikust ettevõtted, mille kaudu toimetame kohale teie ostetud Kaubad.

 

10.3 Makseprotsessi ajal võime jagada teie kohta teavet ka meie usaldusväärsete partneritega, kes töötlevad seda iseseisvalt kui niinimetatud vastutavad andmetöötlejad:

 

a) makseteenuste pakkujad maksete töötlemiseks;

 

b) pangad ja finantsinstitutsioonid maksete saamiseks;

 

c) kolmandast isikust  pettustevastase võitluse teenuse osutajad;

 

Seadusest tulenevalt võime jagada teie andmeid ka politsei või muude ametiasutustega (sealhulgas teie IP-aadress ja üksikasjad kahtlustatava ebaseadusliku või petturliku tegevuse kohta nagu maksevahendi volitamata kasutamine jaturvalisuse ohustamine).

 

10.4 Reeglina me ei töötle, säilita ega edasta isikuandmeid väljaspool  Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Vaid erandjuhtudel võib teie andmeid töödelda, säilitada ja edastada väljaspool  Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja Šveitsi riikides ja riikidesse nagu Ameerika Ühendriigid või Kanada. Nende riikide eraelu puutumatuse seadused ei pruugi pakkuda teie riigi või EMPga samal tasemel olevat kaitset.

 

10.5 Kuid alati, kui jagame teie isikuandmeid väljapoole seda piirkonda, teeme seda komisjoni vastu võetud standardsete andmekaitseklauslite või andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel, mis on seaduslikud meetmed teie andmete edastamiseks ja teie isikliku teabe nõuetekohase kaitse tagamiseks

Üldjuhul ei jaga me teavet kolmandate isikutega. Erandiks on meie Usaldusväärsed Partnerid, kes osutavad meile tavapäraseid teenuseid: andmeanalüüs, makste töötlemine, sisekommunikatsiooni vahendid või mitmesugused turundustegevused.
11 ANDMEKOGUMINE KOLMANDA ISIKU POOLT JA VÄLISED TEENUSED
 
11.1. Goldenmarki Teenustes võib aeg-ajalt esineda linke kolmandate isikute veebilehtedele või teenustele. Meie puutumatusnormid ei hõlma neid väliseid veebilehti või ettevõtteid, seega palun tutvuge vahetult nende puutumatusnormidega. Goldenmarki Teenuseid kasutades võib aeg-ajalt esineda meie veebikaupluse väliseid linke kolmandate isikute veebilehtedele (nt kirjastajad), mis pakuvad teile juurdepääsu lisavõimalustele. Kolmandad isikud võivad koguda teie teavet kooskõlas nende enda puutumatusnormidega ei hõlma neid väliseid veebilehti või ettevõtteid, seega palun tutvuge vahetult nende puutumatusnormidega.
12 MUU  

12.1 Palun võtke arvesse, et meie suhtes kehtivad erinevad seadused ja me oleme kohustatud vastama õiguskaitse või muudele õiguslikele nõuetele.

 

12.2 Ebatõenäolisel juhul, kui Goldenmark või Goldenmarki kontod reorganiseeritakse või toimub ühinemine, siis võime edastada isikuandmed kaasatud kolmandale isikule, kes kaitseb neid vähemalt samal tasemel Goldenmarki puutumatusnormidega.

Meie suhtes kehtivad erinevad seadused ja me oleme kohustatud vastama pädevate riigiasutuste nõuetele.

Vaatamata mistahes reorganiseerimistele, ülevõtmistele jne on teie isikuandmed kaitstud samal viisil nagu praegu. Pole põhjust selle pärast muretseda!
13 KASUTAJATE ÕIGUSED
 

13.1 Teatud olukordades, nt turunduseesmärkidel, on teil alati õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Saate seda teha, kui võtate meiega siin ühendust, muudate Goldenmarki konto seadistusi või valite Goldenmarkist saabunud e-kirjades sisalduva loobumise/tellimise lõpetamise võimaluse.

 

13.2 Olenevalt teie elukohast võib teil olla täiendavaid õigusi eraelu puutumatuse tagamiseks. Näiteks ELi õigusaktide kohaselt on teil järgmised täiendavad õigused:

• tutvuda meie käes olevate isikuandmetega;

• nõuda isikuandmete kustutamist;

• muuta/parandada isikuandmeid;

• piirata isikuandmete töötlemist;

• edastada andmed teisele üksusele;

• esitada kaebus andmekaitseasutusele.

 

Saate neid õigusi kasutada, kui võtate meiega ühendust siin või: privacy@goldenmark.com

 

Palun võtke siiski arvesse, et  need õigused võivad olla piiratud muude õigusaktidega. Näiteks õigust oma andmed kustutada („õigus olla unustatud“) võib piirata asjaolu, et teie andmete töötlemine on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ning andmetöötluse nõue põhineb ELi õigusaktidel või teie suhtes kehtivatel liikmesriigi seadustel. Sellise õiguse näide on 29. septembri 1994. a raamatupidamisseaduse (terviktekst, avaldatud Poola Vabariigi 2018. aasta ametlikus väljaandes, punkt 395) artikli 74 lõiked 2 ja 1, mis sätestavad nõude säilitada arveraamatuid 5 aasta jooksul alates arveraamatutes kajastatud finantsaastale järgneva aasta algusest.

 

13.3. Kui teil on kahtlusi oma eraelu puutumatuse suhtes, siis palun võtke meiega ühendust. Kui te siiski tunnete, et me ei ole teie murega tegelenud, siis võite teatada sellest kohalikule andmekaitseasutusele või Poola asutusele Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ("PUODO").

 

Tundke oma õigusi! See hõlmab õigust teada, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse, juurdepääsu andmetele, õigust neid muuta, edastada või lasta need kõik kustutada. Võtke meiega ühendust: privacy@goldenmark.com.
14 PUUTUMATUSNORMIDE MUUDATUSED  

14.1 Jätame endale õigusi teha puutumatusnormidesse muudatusi, kui see on vajalik õiguslikel põhjustel või need kajastavad muudatusi Goldenmarki Teenustes. Normide sätteid saab muuta ainult viisil, mis ei piira teie õigusi. Muudetud puutumatusnormid avaldatakse veebis ja teid teavitatakse sellest.

 

14.2. Muudetud puutumatusnormid muutuvad teile õiguslikult siduvaks veebis avaldamisele järgneva 14 päeva pärast. Selle ajavahemiku jooksul saate meiega ühendust võtta, kui teil on muudatuste kohta konkreetseid küsimusi.


14.3 Kui te nimetatud muudatustega ei nõustu (olenemata sellest, et saatsite meile e-kirja), siis kahjuks peame paluma teid lõpetada Goldenmarki Teenuste kasutamine.  Kahjuks peame nii ütlema, kuid loodame mõistvale suhtumisele, sest Goldenmarki Teenuste nõuetekohaseks toimimiseks peavad kõik kasutajad järgima ühtseid reegleid, selle asemel et igal inimesel on erinevad reeglid. Seepärast palume teil küsimuste korral kindlasti meiega ühendust võtta.

Võime teha muudatusi puutumatusnormidesse, kuid muudatused avaldatakse alati veebis. Uus versioon muutub teile õiguslikult siduvaks veebis avaldamisele järgneva 14 päeva pärast.

Palun võtke meiega kindlasti ühendust, kui teil on muudatuste kohta küsimusi.
15 GOLDENMARK.COM VEEBIPOE TINGIMUSED
 
15.1. Soovime teile meenutada, et rohkem teavet Goldenmarki Teenuste, Kaupade müügi tingimuste, samuti puutumatusnormide täiendavate sätete kohta leiate veebikaupluse goldenmark.com alajaotusest Tingimused. Veebikaupluse goldenmark.com Tingimused leiate siit: Tingimused