GOLDENMARK VEEBIPOE KASUTUSTINGIMUSED

§ 1 – MÕISTED
1. Kasutustingimused – alljärgnevad tingimused koos kõigi lisadega, milles viidatakse selgelt kasutustingimustele ja mis on kasutustingimuste lahutamatu osa.
2. Kasutaja – veebisaidi goldenmark.ee külastaja.
3. Ostja – kasutaja, kes on esitanud poes ostutellimuse (tellimuse) kauba ostuks.
4. Poodi peab Goldenmark OÜ (edaspidi Goldenmark), Eestis registreeritud äriühing registreerimisnumbriga 14070984, aadressiga Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141 ja e-posti aadressiga info@goldenmark.ee.
5. Goldenmark tegutseb komisjonärina, kes on sõlminud kolmanda osapoolega (komitendiga) komisjonilepingu.
6. Esindus – Goldenmarki müügikoht, mis on kirjas veebisaidil goldenmark.ee avaldatud esinduste loendis. Esinduste omanikuks ja haldajaks on Goldenmark.
7. Pood – Goldenmarki poolt veebisaidil goldenmark.ee peetav e-pood, mis võimaldab kasutajatel kasutada veebipõhiseid teenuseid, muu hulgas osta kaupa.
8. Kaup – Goldenmarki müüdavad tooted.
9. Fikskaup – kaup, mille hind sõltub aluskauba (sh investeerimiskulla ja -hõbeda) hinna muutumisest finantsturgudel, mille üle Goldenmarkil puudub kontroll.
10. Artikkel – poe veebisaidil avaldatud teabetekst.
11. Andmebaas – kogum kasutajate poolt vabatahtlikult loovutatud andmetest, teabest ja muust sisust, mida pood kogub ja töötleb kasutaja nõusolekul tehingukorralduste täitmiseks.
12. Registreerimisandmed – isikuandmed, mida kasutajad loovutavad vabatahtlikult poes konto loomise käigus. Pood kogub ja töötleb registreerimisandmeid süstemaatiliselt kooskõlas privaatsuspoliitikaga.
13. Netikett – internetietikett ehk aktsepteeritava internetikäitumise reeglid.
14. Vääramatu jõud – asjaolu, mida Goldenmark ei saanud mõjutada ja mille puhul ei saanud temalt oodata, et ta kasutaja poolse kasutustingimustega nõustumise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, näiteks õnnetusjuhtumid, looduskatastroofid, tulekahjud, plahvatused, sõda ning seaduste ja muu regulatsiooni muudatused. Tarbijalepingute kontekstis kehtib vääramatu jõu definitsioon, mis on sätestatud Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse paragrahvis 103.
15. E-posti aadress – isiklik e-posti aadress, mille kaudu kasutaja saab kirju ja muid andmeid saata ning vastu võtta.
16. Hinnakiri – nimekiri maksetasudest ja teenustasudest, mida Goldenmark võtab seoses kasutustingimustes nimetatud tehingute töötlemisega.

§ 2 – ÜLDTINGIMUSED
1. Kasutustingimustes on määratletud poe pidamise ja kasutamise põhimõtted. Kasutustingimustes on määratletud kõik poe õigused ja kohustused.
2. Teatud juhtudel, näiteks kampaaniate korraldamisel, võib Goldenmark rakendada kasutustingimustest erinevaid pakkumis- või müügitingimusi. Sel juhul teavitatakse kasutajaid sellest ette.
3. Pood võimaldab kasutajatel kaupa osta. Poes saadavaloleval kaubal ei ole defekte ja kaup vastab kohaldatavatele õigusaktidele. Kui lepingu ese ei vasta lepingu tingimustele, võib tarbija kasutada seaduses ettenähtud heastamisvahendeid.
4. Poe veebisaidi sisu ega selles kasutatud lahendusi ei või ilma Goldenmarki kirjaliku nõusolekuta reprodutseerida ega levitada. See keeld kehtib muu hulgas tehnilistele lahendustele, kujutistele, kaubafotodele ja muudele poes kasutatavatele lahendustele, sõltumata rakendusalast. Poodi kasutades ei saa kasutajad mingit õigust poe intellektuaalomandile, sh intellektuaalomandiõigust poe veebisaidi sisu suhtes. Poe intellektuaalomandiõiguse igasugune rikkumine on keelatud. Selleks, et kaitsta Goldenmarki intellektuaalomanditi ja kasutajate privaatsust, on keelatud kasutada elektroonilisi “roboteid”, “ämblikke”, “roomajaid” ja muid automaatseid allalaadimisprogramme või -vahendeid ükskõik millisel eesmärgil.
5. Poe toimimist takistavad või häirivad tegevused on keelatud. Kui Goldenmarkile saab teatavaks selline kasutajapoolne tegevus, siis blokeeritakse selle kasutaja konto poes kohe. Seejärel võtab Goldenmark kõik õiguslikud meetmed tekitatud kahju ja selle heastamiseks tehtud kulutuste sissenõudmiseks kasutajalt; lisaks tuletatakse kasutajale käesolevaga meelde, et nimetatud tegevus võib olla Eesti Vabariigi karistusseadustiku alusel kriminaalkorras karistatav.
6. Kasutaja peab poodi kasutama kooskõlas kohaldatavate seaduste, ühiskondlike käitumisnormide, heade kommete, käesolevate kasutustingimuste ja netiketi põhimõtetega. Muu hulgas kasutaja

1. peab käituma viisil, mis ei rikuks teiste kasutajate õigusi;
2. peab kasutustingimused korrapäraselt läbi lugema, et nende muudatustega tutvuda;
3. ei tohi anda kolmandatele isikutele juurdepääsu oma kontole;
4. ei tohi esineda kellegi teisena;
5. ei tohi rikkuda postisaladust;
6. ei tohi üritada teiste kasutajate paroole oma käsutusse saada;
7. ei tohi luua kontot kasutajanimega, mis (a) sarnaneb või viitab väljendile, mida peetakse üldiselt solvavaks või kombetuks; (b) sisaldab kaitstud kaubamärke või seadusega kaitstud väljendeid, mille selliseks kasutamiseks kasutajal ei ole õigust; (c) võib teisi kasutajaid eksitada, iseäranis kui kasutajanimi sarnaneb Goldenmarki poolt poe modereerimiseks või haldamiseks või kasutajatega suhtlemiseks kasutatavatele nimedele;
8. võib kasutada poes pakutavaid tööriistu vaid sihtotstarbeliselt;
9. ei tohi esitada valeteavet.

7. Goldenmarki e-poe süsteemiga liidestumiseks vajalikud tehnilised vahendid:

1. internetiühendus;
2. õigesti seadistatud ja ajakohastatud internetibrauser, näiteks Microsoft Internet Exploreri, Opera, Firefoxi või Chrome'i uusim versioon või muu ühilduv internetibrauser;
3. monitor lahutusvõimega vähemalt 1024 × 768 pikslit;
4. aktiivne e-posti konto (e-posti aadress).


§ 3 – OSTMISE PÕHIMÕTTED
1. Kauba ostutellimuse esitamiseks võib kasutaja täita poe veebisaidil vastava vormi; ostja tasub kauba eest pangaülekandega Goldenmarki määratud arvelduskontole.
2. Tellimus täidetakse pärast kauba eest makse laekumist. Tasumiseks tuleb sooritada pangaülekanne 24 (sõnades: kahekümne nelja) tunni jooksul pärast tellimuse esitamist. Kui makse ei laeku selle aja jooksul, võib Goldenmark ostja tellimuse tühistada. Maksekuupäevaks loetakse päev, mil raha laekub Goldenmarki määratud arvelduskontole.
3. Ostja võib valida kauba tarnimise meetodi ja sihtkoha konkreetse pakkumise juures olevate valikute hulgast.
4. Kaup saadetakse teele 3 (sõnades: kolme) tööpäeva jooksul pärast kauba eest tasumist, st pärast raha laekumist Goldenmarki määratud arvelduskontole.
5. Ostja soovil väljastatakse tellimuse eest ostukviitung.
6. Kaupade väljapanek poes ei ole võlaõigusseaduse mõttes pakkumus, vaid kasutajale suunatud ettepanek esitada ostutellimus kooskõlas võlaõigusseaduse paragrahvi 16 lõikega 3.
7. Ostja esitatud tellimuse tarnekulud lisab Goldenmark tellimuse hinnale. Tarnekulud tasub ostja.
8. Poes esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu (kui käibemaks on kohaldatav) ning on eurodes.
9. Kui esitatud ja täielikult tasutud fikskauba ostutellimus tühistatakse või fikskaup tagastatakse, siis toimub ostjaga arveldamine asjaomase aluskauba hetkehinna alusel, st kulla puhul London Gold Fixing, hõbeda puhul London Silver Fixing, plaatina ja pallaadiumi puhul London Platinum & Palladium Market (hinnad on ühikutes EUR untsi kohta, unts on 31,1035 g) ning tagastatavast tellimuse hinnast lahutatakse 2% (tehingukulude katmiseks).
10. Kauba vastuvõtmisel on ostjal õigus koostada akt, mille alusel võib esitada nõude juhul, kui tellimus tühistatakse kahjustatud pakendi tõttu.
11. Olenemata paragrahvi 12, § 3 sätetest võib ostja kauba tellimisel valida ühe järgmistest kauba tarnimise meetoditest:

1. tarnimine õigusega kontrollida kaupa kulleri või muu kauba kohaletoimetaja juuresolekul tingimusel, et see tarnemisviis valiti tellimuse koostamise käigus;
2. muu Goldenmarki pakutav tarneviis, millele kohalduvad Goldenmarkile teenuseid osutava vedaja (kullerfirma) teenusetingimused, kusjuures Goldenmark esitab need teenusetingimused ostjale tellimuse koostamise käigus.

12. Saadetis tarnitakse ostja määratud aadressile. Saadetis loetakse vastuvõetuks, kui selle vastu võtnud isik väitis, et tal on õigus saadetis vastu võtta. Kui ostja esitab vale tarneaadressi, siis Goldenmark selle eest ei vastuta.
13. Goldenmark jätab endale õiguse rahuldada erandlikel asjaoludel kasutaja nõue ka juhul, kui kasutaja ei täitnud Goldenmarkile teenuseid osutava vedaja (kullerfirma) teenusetingimusi.
14. Goldenmark võimaldab kauba eest tasuda ka muus valuutas peale euro; sel juhul kehtib Goldenmarki valitud vahetuskurss, milles ostja ja Goldenmark eelnevalt kokku lepivad.

§ 4 – REGISTREERUMINE
1. Kasutajad saavad poes registreeruda, täites registreerumisvormi, millel küsitakse teavet, mida Goldenmark vajab tellimuste täitmiseks.
2. Registreerumine on tasuta ja vabatahtlik.
3. Kasutaja peab sisestama registreerumisvormile tõesed registreerimisandmed.
4. Kui kasutaja esitab valed registreerimisandmed, võib Goldenmark keelduda tellimust täitmast ja/või kasutaja konto jäädavalt sulgeda.
5. Registreerumisel nõustub kasutaja oma registreerimisandmete töötlemisega töötleja poolt privaatsuspoliitikas kirjasolevatel tingimustel.
6. Registreerumisel luuakse uus konto ning kasutaja peab määrama kordumatu kasutajanime, millega ta edaspidi poodi sisse logima hakkab.
7. Ühel kasutajal võib olla vaid üks poe konto.
8. Teiste kasutajate kontode kasutamine ja kasutaja konto võõrandamine on keelatud.
9. Kasutajal ei tohi olla teisi kontosid, mis võimaldaksid kasutustingimusi rikkuda.
10. Kasutaja peab kaitsma registreerumisel sisestatud teavet (sh oma kasutajanime ja parooli) kolmandate isikute kätte sattumise eest. Kasutaja vastutab kogu tegevuse eest, mis tehakse poes tema kontoga, isegi kui seda teeb kolmas isik tema sisselogimisandmeid kasutades.

§ 5 – POE KASUTAMINE
1. Poodi võib kasutada ainult Goldenmarki määratud sihtotstarbel.
2. Kasutajal on õigus

1. muuta oma registreerimisandmeid kooskõlas kasutustingimustega;
2. poodi mitte kasutada;
3. nõuda oma registreerimisandmete kustutamist, kui ta poodi enam ei kasuta.

3. Kasutaja, kelle konto on peatatud, võib poes uue konto registreerida üksnes Goldenmarki eelneval nõusolekul.

§ 6 – ARTIKLID
1. Artiklid on poe lahutamatu osa.
2. Artiklitega saab tutvuda ka poe kasutajaks registreerumata.
3. Artikleid kirjutavad hoolsalt vajaliku pädevuse, teadmiste ja kogemustega autorid. Artiklites esitatud nõuanded kajastavad autorite isiklikku arvamust ning enne nende põhjal otsuste tegemist tuleb põhjalikumalt ekspertidega konsulteerida. Goldenmark ei taga artiklites sisalduva teabe ammendavust ega täpsust.
4. Goldenmark ei osuta konsultatsiooniteenuseid ega anna tehingute tegemiseks nõu ega osuta investeerimisteenuseid võlaõigusseaduse paragrahvi 52 lõike 3 tähenduses.

§ 7 – GOLDENMARKI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
1. Goldenmark jätab endale õiguse iga kauba pakkumine lõpetada.
2. Goldenmark jätab endale õiguse kasutaja konto peatada, blokeerida või täielikult kustutada, kui kasutaja rikub kasutustingimusi või kui ilmneb muu konto peatamist, blokeerimist või kustutamist õigustav asjaolu.
3. Goldenmark loobub kohaldatavates seadustes lubatud maksimaalsel määral vastutusest

1. selle eest, kuidas kasutajad poodi kasutavad, ja kasutajate muu tegevuse eest;
2. poe vääramatust jõust tingitud sulgemise eest;
3. poe väärkasutamisega kasutajatele põhjustatud kahju eest;
4. kahju eest, mille põhjuseks on konto andmete loovutamine kasutaja poolt kolmandale osapoolele või volitamata isikute tungimine kasutaja parooli abil kasutaja kontole kasutaja teadmata või kasutaja tahte vastaselt või kasutaja kontrolli alt väljas olevatel põhjustel;
5. kolmandate osapoolte ebaseadusliku tegevuse eest kasutaja arvutisüsteemi sissetungimisel, näiteks häkkimise või arvutiviiruste kasutamise teel.

4. Goldenmark rakendab neid kasutustingimusi kõigile poe kasutajatele.
5. Goldenmark võib võtta kasutustingimustes nimetatud toimingute eest makse- ja teenustasu kooskõlas hinnakirjaga.
6. Goldenmark jätab endale õiguse

1. pood ajutiselt või jäädavalt sulgeda muu hulgas õnnetusjuhtumi või vääramatu jõu korral või hooldustööde tegemiseks;
2. lisada uusi teenuseid või lõpetada vanade teenuste osutamine poe täiustamiseks, peatada poe teenuste osutamine ettenägematutes olukordades ning peatada poe teenuste osutamine hooldustööde tegemiseks tingimusel, et kasutajaid teavitatakse sellest eelnevalt e-kirjaga, mis saadetakse registreerumisel sisestatud e-posti aadressile.


§ 8 – NÕUETE ESITAMISE KORD
1. Nõuded tuleb esitada kirjalikult kahe kuu jooksul Goldenmarki peakontori aadressile või konto kaudu, kasutades poes selleks ettenähtud funktsiooni (RMA). Tarbija võib kaebuse esitada endale sobivas vormis, kuid eelistatav on kirjaliku kaebuse esitamine konto kaudu.
2. Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse kohaselt on kohustuse täitmatajätmise korral teisel poolel õigus 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) loobuda enda kohustuste täitmisest; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) lepingust taganeda või leping lõpetada; 5) nõuda hinna vähendamist; 6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
3. Kui nõue hõlmab aegunud andmeid või teavet, siis nõuab Goldenmark enne nõude kaalumisele võtmist, et nõude esitaja selle ajakohastaks.
4. Goldenmark vaatab nõude läbi 15 (sõnades: viieteistkümne) päeva jooksul pärast selle laekumist.
5. Vastus nõudele saadetakse ostja kontoga seotud e-posti aadressile ning postitatakse ostja konto menüüsse.
6. Nõude kaalumisele võtmise eelduseks on nõude aluseks oleva kauba tagastamine (Goldenmarkile) koos ostukviitungi ja nõude selgituskirjaga.
7. Kui ostja nõue otsustatakse rahuldada, siis Goldenmark parandab või asendab nõude aluseks oleva kauba või, kui kauba asendamine on võimatu, tagastab nõude aluseks oleva kauba eest makstud raha 14 (sõnades: neljateistkümne) päeva jooksul pärast nõude kaalumisele võtmist. Kui ostjaks on tarbija ja kaup ei vasta lepingule, võib tarbija nõuda Goldenmark OÜ-lt kauba parandamist või asendamist.
8. Kui kauba parandamine/asendamine põhjustab tarbijale põhjendamatut ebamugavust või Goldenmark OÜ jätab tarbija kaebuse põhjendamatult lahendamata, siis on tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.
9. Ostjatel, kes ostavad kaupa kutse- või majandustegevusega seotud eesmärkidel (ostjatel, kes ei ole tarbijad), on õigus esitada nõue asjaomaste õigusaktide alusel; sel juhul ei ületa Goldenmarki vastutus kauba defektide eest hinda, mille ostja kauba eest tasus.
10. Poodides müüdavatele kaupadele võib, aga ei pruugi kehtida tootja või turustaja garantii. Goldenmark ei anna ühelegi müüdavale kaubale garantiid.
11. Juhul kui kaubale kehtib tootja või turustaja garantii, võib ostja esitada defektse kauba kohta nõude, kasutades enda sellest garantiist tulenevaid õigusi. Sel juhul peab kasutaja esitama kauba kohta nõude vahetult garantii andjale ning Goldenmarkil võib olla üksnes nõuet edastava vahendaja roll.

§ 9 – LEPINGUST TAGANEMINE
1. Muu kui fikskaubaga tehtud tehingute puhul võib ostja müügilepingust taganeda 14 (sõnades: neljateistkümne) päeva jooksul pärast kauba tarnimist, ega pea seda põhjendama. Müügilepingust taganemise avaldus tuleb saata enne selle perioodi lõppu. Müügilepingust taganemise avalduse mall (koos juhistega) saadetakse (igakordselt kauba ostmise järel) ostjale ostja määratud e-posti aadressil.
2. Tarbija lepingust taganemise õigus ei kehti fikskaubaga seotud tehingute puhul. Põhjuseks on see, et fikskauba hind sõltub aluskauba (nt investeerimiskulla või -hõbeda) muutuvast hinnast börsil, mis ei ole Goldenmarki kontrolli all, mistõttu kauba hind võib olla müügilepingust taganemise ajaks muutunud.
3. Tarbija võib kasutada lepingust taganemise tüüpvormi (justiitsministri 17.12.2013 määrus nr 41) või esitada vabas vormis selgesti mõistetava lepingust taganemise avalduse.
4. Ostja peab kauba Goldenmarkile tagastama 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemise avalduse esitamist.
5. Kui ostja saadab lepingust taganemise avalduse enne, kui Goldenmark tema esitatud pakkumise kauba ostmiseks vastu võtab, siis loetakse ostja pakkumine tühistatuks.
6. Kui lepingust taganeb Goldenmark, siis tagastab Goldenmark ostjale kogu ostja tasutud raha, sh kauba ostjale tarnimise kulud.
7. Kui lepingust taganeb ostja, siis jäävad kauba tarnimise kulud ostja kanda.

§ 10 – LÕPPSÄTTED
1. Kasutustingimusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ning kasutustingimusi tõlgendatakse nende alusel. Vaidlused lahendatakse kasutaja ja Goldenmarki vahelistes läbirääkimistes. Kui läbirääkimistel ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse kõik vaidlusega seotud kohtuasjad Harju maakohtus. See säte ei kehti tarbijatele, välja arvatud juhul kui sellisele kokkuleppele jõutakse pärast vaidluse tekkimist. Tarbijad võivad lisaks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole veebisaidil www.komisjon.ee või kasutada vaidluste veebipõhise lahendamise keskkonda ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Kasutustingimusi võidakse muuta tehnilistel, õiguslikel või organisatsioonilistel põhjustel. Kasutustingimuste muudatusi puudutav teave postitatakse viivitamata poe veebisaidil ning saadetakse e-posti aadressile, mille kasutaja registreerumisel määras.
Kasutustingimuste muudatused ei mõjuta enne muudatuste jõustumise päeva sõlmitud kauba müügitehinguid; kasutustingimuste muudatused ei saa jõustuda enne 7 (sõnades: seitsme) päeva möödumist muudatuste avaldamisest poe veebisaidil.
Kui kasutaja ei teavita Goldenmarki kasutustingimuste muudatustega mittenõustumisest enne kasutustingimuste muudatuste jõustumise kuupäeva ega lõpeta lepingut enne seda kuupäeva, siis eeldab Goldenmark, et kasutaja nõustub Goldenmarki poolt avaldatud kasutustingimuste muudatustega. Kui kasutaja teavitab Goldenmarki kasutustingimuste muudatustega mittenõustumisest enne kasutustingimuste muudatuste jõustumise kuupäeva, aga ei lõpeta lepingut, siis leping lõpeb päeval enne avaldatud muudatuste jõustumise kuupäeva. Kui leping lõpetatakse või lõpeb ülalnimetatud tingimustel, siis kustutab Goldenmark kohe kasutaja konto poes.
3. Kasutustingimuste viimased muudatused jõustusid 04-09-2017.