POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość


1. Prawo odstąpienia od Umowy

1.1 W przypadku gdy Umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Kupujący, będący  Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2.5 i 2.7 poniżej.

1.2 Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy, a przypadku sprzedaży rzeczy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.3 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres e-mail: info@goldenmark.com.

1.4 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Skutki odstąpienia od Umowy

2.1 W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

2.2 Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

2.3 Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2.4 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

2.5 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Koszt zwrotu Towaru zależy od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy oraz taryfy dostawcy.

2.6 Sprzedający odbierze Towar na własny koszt, jeśli Towar został dostarczony przy Umowie zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa do miejsca zamieszkania Kupującego i ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w sposób zwykły pocztą.

2.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy zgodnie z wymaganiami ustawy.

2.8 W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią Umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

2.9 Okoliczności wyłączające prawo odstąpienia określa Regulamin. Dla przykładu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu towarów, których cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Takimi towarami są w szczególności towary wykonane z metali szlachetnych (np. ze złota inwestycyjnego czy srebra inwestycyjnego) - ich cena jest uzależniona od aktualnych kursów metali szlachetnych na światowych rynkach. Więcej informacji w pełnej treści Regulaminu tutaj