Czynniki wzrostu ceny złota

Złoto jest unikalnym aktywem. W odróżnieniu od instrumentów finansowych, walut, czy nieruchomości jest zawsze w cenie. Wpływ na ceny złota ma bieżący popyt i podaż, które zależą od wielu czynników. Poznajmy dziesięć najważniejszych.

Waluty

Chociaż złoto nie jest oficjalną walutą, ani żadna z nich nie jest z nim urzędowo powiązana, to jednak posiada wiele cech wspólnych z walutami. Szczególną wartość dla inwestorów przedstawia ujemna korelacja notowań złota i kursu dolara amerykańskiego. Cena złota wzrasta bardziej przy osłabieniu dolara niż spada, gdy się on umacnia.

Ilość dostępnego złota może rosnąć tylko w wyniku produkcji kopalń - w przeciwieństwie do walut, które mogą być drukowane w dowolnej ilości. Ta cecha złota pomaga chronić aktywa inwestorów przed skutkami spadku siły nabywczej „zielonej waluty”. Cena złota jest też ujemnie skorelowana z innymi wiodącymi walutami.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Globalne trendy gospodarcze na następne 30 lat

Inflacja

Zjawisko to ma istotny wpływ na postrzeganie złota przez inwestorów i konsumentów. Inflacja oraz oczekiwania inflacyjne na rynku lokalnym mają przełożenie na siłę nabywczą pieniądza, podejmowanie decyzji o bieżących zakupach lub ich odkładanie na przyszłość. Oczekiwania inflacyjne skutkują często ucieczką kapitału do złotych aktywów.

Pomysły na prezenty z okazji I Komunii Świętej

Stopy procentowe

Stopy procentowe są kluczowym elementem wyceny aktywów finansowych, ponieważ odzwierciedlają koszt pozyskania pieniądza. Wywierają one wpływ na wydatki konsumentów a z drugiej strony na decyzje kopalń złota w zakresie poziomu produkcji. Przedłużające się okresy niskich stóp mogą doprowadzić do przegrzania gospodarki i spowodować recesję. Stopy procentowe w USA i inflacja wpływają na atrakcyjność dolara amerykańskiego i jego kurs wobec innych walut. Analizując wpływ stóp procentowych na globalny rynek złota należy uwzględniać ich poziom nie tylko w USA lecz również na całym świecie.

Sytuacja gospodarcza i wzrost dochodów ludności

Zakupy biżuterii, sztabek, monet, inwestycje w fundusze ETF oraz potrzeby przemysłu decydują o wielkości popytu. Wzrost dochodów będących w dyspozycji konsumentów wspomaga wydatki na zakupy złota. Gdy rosną gospodarki krajów rozwijających się wówczas, wynikający z tego wyższy poziom zamożności społeczeństwa, ma pozytywny wpływ na popyt. Ludzie racjonalnie dywersyfikując oszczędności, część pieniędzy przeznaczają na inwestycje w złoto. Przykładem są Chiny, gdzie szybko bogacące się społeczeństwo kupuje od kilku lat duże ilości złota w postaci sztabek, monet i wyrobów jubilerskich.

Gromadzenie rezerw przez banki centralne

Do ostatniego kryzysu finansowego banki centralne sprzedawały znaczące ilości złota. Jednak po jego wybuchu sytuacja się zmieniła – od 2010 roku popyt płynący ze strony tych instytucji przewyższa podaż. Złoto kupują przede wszystkim kraje rozwijające się. Ma to wpływ na relację ogólnego popytu i podaży.

Sytuacja na rynkach finansowych

Gdy rynki finansowe ulegają wstrząsom wówczas inwestorzy poszukują wysokiej jakości aktywów płynnych, do których zalicza się złoto. Tego rodzaju wydarzenia nie występują regularnie i są trudne do przewidzenia ale mogą mieć destrukcyjny wpływ na aktywa inwestorów. Złoto pozwala na łagodzenie tych strat. Należy dodać, że zawirowania na rynkach finansowych zmieniają tolerancję inwestorów na ryzyko i sposób zarządzania portfelem, w tym zasady dywersyfikacji aktywów.

Ryzyko polityczne

Wzrost napięcia politycznego powoduje zwiększenie obaw, co do zagrożenia stabilizacji politycznej a nawet wybuchu konfliktu społecznego, czy nawet wojny. W takich sytuacjach przestają funkcjonować reguły ekonomii a aktywa finansowe stają się bezużyteczne. Nie spada wtedy do zera cena złota, które można ukryć, przemieścić i sprzedać, zdobywając w ten sposób środki na przetrwanie.

Ceny ropy naftowej

Ropa naftowa jest surowcem strategicznym we współczesnym świecie. Wyższe ceny tego surowca skutkują zwiększeniem kosztów przedsiębiorstw, w tym transportu, co przekłada się na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacji. A ta zazwyczaj stymuluje wzrost ceny złota. Wybuch konfliktu zbrojnego w regionie ważnym dla produkcji ropy naftowej lub ograniczenie jej produkcji w wyniku sankcji lub katastrofy wywołuje obawy o wzrost cen tego surowca, a to może spowodować impuls inflacyjny.

Spekulacja

Przepływy wynikające z inwestycji spekulacyjnych mogą wywoływać krótkoterminowe zmiany ceny złota. Szczególnie wtedy, gdy są stymulowane pozycjami lewarowanymi, w tym instrumentami pochodnymi. W efekcie pojawiają się niewielkie zmiany notowań w długoterminowym trendzie cenowym.

Podaż

Ilość dostępnego na rynku złota ma istotny wpływ na jego cenę. Podaż tego kruszcu pochodzi z produkcji kopalń lub z odzysku ze złotych wyrobów. W przeszłości podaż zwiększały wyprzedaże złota realizowane przez banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe. Spadek podaży złota może spowodować jego niedobór na rynku, w efekcie czego kupujący będą skłonni zapłacić wyższą cenę.

Te dziesięć czynników oddziałuje z różną siłą poprzez różne kanały na rynek złota i w konsekwencji na jego notowania. Zmieniający się charakter rynku złota oznacza, że znaczenie każdego z czynników i interakcje między nimi powinny być na bieżąco analizowane. Poznanie i właściwa interpretacja tych czynników pozwoli z większym prawdopodobieństwem przewidywać ceny złota zarówno w krótkiej jak też długiej perspektywie czasowej.

fot. Bullion Vault, flickr.comCC BY-ND 2.0

Jan Mazurek