Złoto a rynki finansowe

Złoto jest ściśle związane z rynkami finansowymi. Traktowane jest jako jedna z najważniejszych walut.

Dla systemu finansowego płynność jest sprawą nadrzędną. Banki, instytucje finansowe i firmy inwestycyjne mogą wykorzystywać złoto jako uniwersalne i płynne aktywo. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - European Market Infrastructure Regulation (EMIR) dopuszcza używanie złota jako depozytu przy transakcjach na papierach wartościowych. Od wprowadzenia w życie w 2012 roku regulacji EMIR każda z dużych izb rozliczeniowych (LCH Clearnet, ICE Clear Europe and CME Europe) akceptuje złoto.

W ślad za tym Regulacje Centralnych Depozytariuszy Papierów Wartościowych - Central Securities Depositories Regulation (CSDR) zezwalają na akceptowanie złota jako wysokiej jakości zabezpieczenia, co daje inwestorom większe możliwości zawierania transakcji na rynku instrumentów finansowych. W takim samym tonie wypowiadają się też ponadnarodowe organizacje, jak Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych - International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) a także Bank Rozliczeń Międzynarodowych - Bank for International Settlements (BIS), który dopuszcza zastosowanie złota jako wysokiej jakości aktywa zabezpieczającego dla rozliczeń transakcji na instrumentach pochodnych nierozliczanych centralnie.

Przystąp do Klubu Goldenmark

Na świecie działa wiele funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa w produkty finansowe oparte na złocie lub, których wartość zależy od ceny złota. Są to min. akcje kopalń złota. Dużą rolę w architekturze współczesnego rynku finansowego odgrywają produkty strukturyzowane. Wycena wielu z nich zależy od notowań złota.

Do instrumentów finansowych opartych na złocie należą też kontrakty terminowe, opcje – instrumenty pochodne. Notowane są na giełdach towarowych, z których największe znaczenie ma nowojorska giełda COMEX. Tego rodzaju inwestycje ze względu na wysoką dźwignię finansową mogą przynieść w krótkim czasie wysokie zyski, ale też straty. Inwestowanie w instrumenty pochodne jest więc obarczone wysokim ryzykiem.

Złoto stanowi zabezpieczenie emisji tytułów uczestnictwa funduszy notowanych na giełdach (Exchange Traded Funds, „ETF”). Podmiot sprzedający udziały w tych funduszach nabywa odpowiadającą otrzymanym wpłatom ilość złota, które jest deponowane w niezależnym banku kastodialnym. Popularność inwestycji w złoto poprzez ETF-y wzrosła po wybuchu ostatniego kryzysu finansowego. W szczytowym 2012 roku posiadały one około 2 800 ton kruszcu. Obecnie stan ich posiadania spadł do poziomu 1 700 ton.

ZNAJDŹ WYJĄTKOWY PREZENT NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Złoto stanowi ważny składnik aktywów rezerwowych banków centralnych. W krajach wysoko rozwiniętych jego udział jest wysoki w przeciwieństwie do krajów rozwijających się. Np. złoto w ilości 8 133,5 ton znajdujące się w rezerwach Stanów Zjednoczonych stanowi ok. 74% całkowitych rezerw walutowych Fed. W innych krajach udziały wynoszą odpowiednio: Niemcy - 68%, Włochy - 67%, Francja - 65%. Do wyjątków należy Szwajcaria z rezerwami złota na poziomie 7% wartości rezerw walutowych a także Wielka Brytania - 10%. Wśród krajów rozwijających się na uwagę zasługują Chiny, gdzie wartość złota w Banku Ludowym stanowi zaledwie 1,1%. W tym przypadku trudno o porównanie z innymi krajami, bowiem Chiny posiadają największe rezerwy walutowe na świecie o wartości około 4 bln dolarów.

Postrzeganie złota zmieniło się po wybuchu ostatniego kryzysu, w efekcie banki centralne od 2010 roku kupują więcej złota niż sprzedają. W okresie ostatnich 5 lat banki centralne zakupiły netto 1 954 tony złota.

Obecność złota w wielu segmentach rynku finansowego dowodzi jego ponadczasowej wartości i uniwersalności. Mimo, że żyjemy w XXI wieku posiadamy wielkie zaufanie do metalu, który był ceniony już w Starożytności. O wielkim zaufaniu do złota świadczy jego akceptacja zawarta w regulacjach Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacjach rynków finansowych.

enEnglish (angielski)

Jan Mazurek