Złoto katalizatorem gospodarki

Produkcja złota ma w wielu krajach istotny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny.

W 2013 roku produkcja złota wniosła do globalnego produktu brutto 83,1 mld dolarów amerykańskich. Ponadto pośrednio zyskały też inne sektory gospodarki – szacuje się, że 88,5 mld dolarów. W efekcie w 2013 roku produkcja złota wniosła do światowej gospodarki 171,6 mld dolarów, co stanowi blisko 1/3 polskiego PKB.

Jednak najlepszy w tym względzie był rok 2012, kiedy dzięki producentom złota światowa gospodarka zyskała 205,6 mld USD, tzn. osiem razy więcej niż w 2000 roku. Największą dynamikę wzrostu w tym okresie odnotowano w Azji i Afryce. Przede wszystkim za sprawą Chin, które od kilku lat są liderem branży.

Producenci złota pełnią ważną rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla lokalnych społeczności. W regionach, gdzie funkcjonują kopalnie złota budowana jest infrastruktura energetyczna, drogowa, telekomunikacyjna, handlowa, powstają firmy świadczące usługi na rzecz kopalń złota. Należy dodać, że ponad 60% krajów, gdzie są zlokalizowane kopalnie złota wykazuje się ponadprzeciętnie niskimi dochodami ludności i niezaspokojonymi potrzebami społecznymi. Około 70% całkowitych wydatków kopalń złota idzie na płatności dla dostawców, kontrahentów i pracowników.

Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy, spada bezrobocie i zmniejsza się poziom ubóstwa. W 2013 roku kopalnie złota zatrudniały ponad milion osób a dodatkowo ponad trzy miliony pracowało w innych branżach, powiązanych z producentami złota. Szacuje się, że ponad 90% pracowników kopalń złota pochodzi z lokalnej społeczności. Dla porównania w sektorze wydobycia ropy i gazu wskaźnik ten wynosi 70%.

Pracownicy kopalń złota zarabiają powyżej lokalnej średniej. Ma to duże znaczenie społeczne, bowiem w biednych krajach jeden pracownik utrzymuje zazwyczaj większą liczbę osób niż w krajach rozwiniętych. Na przykład w Mali pracownik kopalni złota ma na utrzymaniu średnio sześć osób. Oprócz stosunkowo wysokich wynagrodzeń pracownicy korzystają z inwestycji, które są wnoszone w rozwój ich umiejętności i szkolenia.

Spośród kontynentów największy całkowity wpływ na światową gospodarkę miały kopalnie złota zlokalizowane w Azji (39,1 mld USD) a na drugim miejscu była Afryka (34,9 mld USD) – dane za 2013 rok.

W 8 z 30 krajów produkujących najwięcej złota, bezpośrednia działalność produkcyjna generuje średnio ponad 10% produktu krajowego brutto. Dzięki temu rządy pozyskują znaczące fundusze na finansowanie inwestycji potrzebnych dla rozwoju swych krajów.

Jak wynika z danych przedstawionych w poniższej tabeli, po 2005 roku nastąpił silny wzrost wartości dodanej do światowej gospodarki pochodzącej z produkcji złota. Był on napędzany zarówno dużym popytem, jak również rosnącymi cenami złota. Spadek o 16%, jaki nastąpił po 2012 roku jest skutkiem przeceny złota. Jednak jest to w dalszym ciągu o 14% więcej niż w 2010 roku.

Wkład kopalni złota w światową gospodarkę (mld USD)

Rok

Bezpośredni wkład (mld USD)

Razem – bezpośredni i pośredni wkład (mld USD)

Średnia cena złota (USD/oz)

2000

12,2

25,2

279,1

2005

19,0

39,0

444,5

2010

73,1

150,3

1224,5

2012

98,7

205,6

1669

2013

83,1

171,6

1411,2

Źródło: Maxwell Stamp analysis based on GFMS, Thomson Reuters Gold survey; GFMS, Thomson Reuters Gold mine economic service; The London Gold Market Fixing Limited (TLGMFL).

Opracowano na podstawie “The social and economic impacts of gold mining” – World Gold Council & Maxwell Stamp plc.

Fot. Vašek Vinklát, Flickr.com, CC BY 2.0