500+ motywuje do podjęcia pracy? Mamy dane GUS

Główny Urząd Statystyczny sprawdził, jaki wpływ ma otrzymywania świadczenia 500+ na sytuację na rynku pracy. Okazuje się, że jedynie niespełna 5% badanych podjęło jakiekolwiek działanie. Spośród nich więcej osób zaczęło pracę niż z niej zrezygnowało.

W badaniu modułowym „Praca a obowiązki rodzinne” respondentów zapytano, czy w związku z otrzymywaniem świadczenia rodzinnego 500+ podjęli oni jakiekolwiek działania zmierzające do zmiany ich sytuacji na rynku pracy. Pytanie to odnosiło się do całego okresu otrzymywania świadczenia.

Okazało się, że w zdecydowanej większości przypadków świadczenie 500+ nie miało bezpośredniego wpływu na działania podejmowane przez respondentów na rynku pracy. Spośród 5 mln 933 tys. osób w wieku 18 – 64 lata, będących członkami gospodarstw domowych, które obecnie otrzymują lub w przeszłości otrzymywały to świadczenie, 95,1% osób, czyli 5 mln 641 tysięcy, nie podjęło żadnych działań w celu zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, będących efektem otrzymywania tego świadczenia – tłumaczą przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego.

Niewielkie różnice widoczne były w tej kwestii pomiędzy kobietami a mężczyznami. 98% mężczyzn nie podjęło żadnych działań zmierzających do zmiany ich sytuacji na rynku pracy, natomiast wśród kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 92,6%.

Podjęcie działań w celu zmiany swojej dotychczasowej sytuacji na rynku pracy, które były efektem otrzymywania świadczenia 500 + zadeklarowało w sumie 291 tys. osób, czyli 4,9%. Zdecydowanie więcej było wśród nich kobiet (238 tys.) niż mężczyzn (53 tys.) – dodaje GUS.

Wśród osób, które podjęły jakieś działania, najczęściej wskazywaną zmianą, dokonaną pod wpływem otrzymywania świadczenia 500+ było podjęcie pracy (76 tys. osób) oraz rozpoczęcie poszukiwania pracy (75 tys. osób). Przeciwstawne działania, tzn. zaprzestanie poszukiwania pracy i rezygnację z pracy, zadeklarowało odpowiednio 34 tys. i 33 tys. osób.

Łączenie pracy z opieką nie sprawia większych trudności

W tym samym badaniu, GUS przeanalizował trudności w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi.

Okazało się, że dla większości osób pracujących, sprawujących obowiązki opiekuńcze, łączenie pracy zawodowej i opieki nad innymi nie stwarzało szczególnych trudności. Taki wariant odpowiedzi wybrało 4 mln 495 tys. osób, czyli 68,4%.

Pozostałe osoby wskazały natomiast na trudności związane m.in. z długim czasem pracy (570 tys. – 8,7%), wymagającym lub męczącym rodzajem pracy (526 tys. – 8,0%), a także z nieprzewidywalnością lub niekorzystnym harmonogramem pracy (340 tys. – 5,2%).

fot. GUS

foto główne: Mon Petit Chou Photography on Unsplash