• Day trading

  Day trading jest to strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu. Jedną z metod inwestowania na giełdzie jest zawieranie i zamykanie ...
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

  Niedawno pisaliśmy o tym, że utrata dokumentów może słono kosztować. Dziś nieco szerzej o samym zastrzeganiu dokumentów tożsamości.  Utrata dokumentu tożsamości Podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowód osobisty, paszport, dokument ...
 • Kontrakty na różnice kursowe

  Kontrakt na różnice kursowe jest finansowym instrumentem pochodnym, którego wartość zależy od ceny określonych aktywów. Z punktu widzenia prawa kontrakt na różnice kursowe (ang. Contract for Differences, „CFD”) jest to ...
 • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozpoznaje spory między instytucjami finansowymi a ich klientami. Każdy klient instytucji finansowej, który czuje się przez nią pokrzywdzony może zwrócić się do Sądu Polubownego ...
 • Przelewy zagraniczne SEPA

  Powstanie SEPA ma istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiego systemu rozliczeniowego. System ten umożliwia realizację przelewów transgranicznych szybko i tanio. SEPA (ang. Single Euro Payment Area) jest to strefa Jednolitego Obszaru ...
 • Standardy numerów rachunków bankowych

  Banki stosują zunifikowane standardy rachunków. Pozwala to na automatyzację procesu transferu pieniędzy w ruchu krajowym oraz transgranicznym. BBAN (ang. Basic Bank Account Number) Jest to podstawowy numer rachunku bankowego. W ...
 • Narodowy Bank Polski

  Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia on zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes ...
 • Płatności mobilne BLIK

  BLIK jest to polski system płatności mobilnych, umożliwiający dokonywanie płatności w placówkach handlowych i w Internecie, jak również wypłacanie gotówki w bankomatach. Wszystko to z wykorzystaniem jedynie smartfonu. Systemem BLIK ...
 • Biuro Informacji Kredytowej

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) gromadzi i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Jego głównym zadaniem jest minimalizowanie ryzyka kredytowego oraz zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony ...
 • Rynek Forex

  Forex jest zdecentralizowanym rynkiem transakcji walutowych, zawieranych w wyniku bilateralnych ustaleń stron albo za pomocą elektronicznej tabeli ofert (ang. Electronic Communication Network, „ECN”). Jest to największy i najbardziej płynny rynek ...