Przejdź do treści

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Klienci banków, jako konsumenci nie są osamotnieni w obronie swych interesów. Spory na linii klient – bank rozstrzyga Bankowy Arbitraż Konsumencki, inaczej Arbiter Bankowy.

Arbiter Bankowy

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich a jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów pomiędzy klientami banków a bankami. Arbiter Bankowy nie jest sądem polubownym w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Spory kwalifikujące się do rozstrzygnięcia mogą dotyczyć jedynie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych usług na rzecz konsumentów – pozasądowe postępowanie rozjemcze.

Arbiter Bankowy rozstrzyga spory pomiędzy klientami banków oraz bankami będącymi członkami Związku Banków Polskich lub bankami niebędącymi członkami, które poddały się jurysdykcji Arbitra Bankowego.

Działalność Arbitra Bankowego dotyczy klientów banków, będących osobami fizycznymi, jeżeli zawarta z bankiem umowa nie jest związana z działalnością gospodarczą.

Wartość przedmiotu sporu nie może być wyższa niż 12 000 zł a w przypadku kredytów hipotecznych 20 000 zł. Do wartości przedmiotu sporu nie zalicza się odsetek oraz innych kosztów poza kwotą roszczenia głównego. W przypadku kilku roszczeń następuje ich sumowanie.

Arbiter Bankowy nie rozpatruje spraw wynikających ze świadczeń Skarbu Państwa, m.in. związanymi z książeczkami mieszkaniowymi oraz kredytami z dopłatami z budżetu państwa.

Postępowanie przed Arbitrem Bankowym

Postępowanie jest wszczynane na wniosek klienta banku, który czuje się poszkodowany przez bank i chciałby dochodzić swych praw. Do Arbitrażu można skierować sprawę tylko wtedy, gdy zostały wyczerpane możliwości jej załatwienia bezpośrednio z bankiem. W związku z tym do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie, że w terminie 30 dni bank nie odpowiedział na skargę. Wniosek należy doręczyć w formie pisemnej w języku polskim na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną.

Warunkiem rozpoczęcia postępowania jest wniesienie opłaty w wysokości 50 zł a gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł opłata wynosi 20 zł.

Rozpoznanie wniosku

Arbiter Bankowy na początku będzie nakłaniać bank i jego klienta do polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia wówczas Arbiter Bankowy rozstrzyga spór na posiedzeniu niejawnym.

W przypadku, gdy okoliczności lub charakter sprawy będą tego wymagać Arbiter Bankowy wezwie na rozprawę strony sporu.
Po przeprowadzeniu rozprawy Arbiter Bankowy wydaje orzeczenie wraz z uzasadnieniem w ciągu 90 dni od doręczenia wniosku o wszczęcie postępowania. Wydanie orzeczenia kończy postępowanie przed Arbitrem Bankowym.

Orzeczenie Arbitra Bankowego jest dla banku ostateczne. Korzystne dla klienta banku orzeczenie Arbitra winno być wykonane nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypisu orzeczenia.

Jednak takie orzeczenie nie jest ostateczne dla klienta banku. Jeżeli jest on niezadowolony z jego sentencji, wówczas może wystąpić z powództwem na drogę postępowania sądowego.

Szczegółowe zasady działania Arbitra Bankowego określa „Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego”, dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich www.zbp.pl.

fot. JerzyGorecki, pixabay.com, CC0

Tagi: