Przejdź do treści

Czy fundusze złota inwestują w złoto? cz. 1

  • Mysaver 

To, że istnieje wiele sposobów na inwestowanie w złoto wiedzą wszyscy. Jedną z metod jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W Polsce jest kilka funduszy (naszych rodzimych i zagranicznych) starających się odwzorować cenę złotego kruszcu. W co inwestują i z jakim skutkiem?

Zacznijmy od tego co oferują nam Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Największe aktywa w funduszach starających się odzwierciedlić cenę złota posiada Investors TFI i jego dwa fundusze Investor Gold FIZ i Investor Gold Otwarty.

Polityka inwestycyjna pierwszego z nich zakłada stałą ekspozycję na rynek metali szlachetnych (nie tylko złota), która wynosi od 0% do 200% aktywów netto funduszu. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty pochodne, których cena pośrednio lub bezpośrednio zależy od ceny złota, srebra, platyny i palladu. Część środków może być lokowanych w spółki z sektora wydobywczego.

Nieco inną politykę inwestycyjną posiada fundusz Investor Gold Otwarty. Wg danych na 30 kwietnia br. ponad 90% aktywów funduszu było ulokowane w jednostkach uczestnictwa dwóch funduszy zagranicznych:  DWS Gold Plus (77%) oraz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities (ponad 14%). Pozostałe środki zostały umieszczone na depozytach bądź były przechowywane w formie gotówki. W co z kolei inwestuje fundusz DWS Gold Plus? Ponad 50% aktywów netto jego portfela stanowiły obligacje, a 43% metale szlachetne (z których ponad połowę stanowiło złoto).

Jak widać polityki inwestycyjne obydwu funduszy pozwalają na dość elastyczną politykę inwestycyjną, zważywszy na fakt, że celem funduszy (ich Benchmarkiem) jest w zdecydowanej większości cena złota. Okazuje się, że notowania jakie osiągnął w 2012 roku fundusz Investor Gold Otwarty były bardzo zbliżone do kursu złota denominowanego w USD, a począwszy od początku bieżącego roku wyniki te są praktycznie identyczne (złoto wyceniane w dolarze straciło -22,8%, a fundusz Investor Gold Otwarty -22,9% – dane z dnia 21.06.2013r.).  Z kolei notowanie Investor Gold FIZ całkiem dobrze odzwierciedliły zmienność ceny złota wyrażonej w PLN. Określenie współczynnika korelacji utrudnia nieco fakt, że fundusz Investor Gold FIZ wyceniany jest zaledwie raz na miesiąc.

 

Innym funduszem, którego wyniki są silnie skorelowane z ceną złota jest fundusz PKO Złota. Dzieje się tak, mimo że aktywa funduszu nie są lokowane w złoto (pośrednio ani bezpośrednio) tylko przede wszystkim akcjach, instrumentach udziałowych, kontraktach terminowych spółek (i całych indeksów), które wydobywają, przetwarzają, sprzedają i dystrybuują metale szlachetne (głównie złoto).

Ciekawym, choć słabo rozpowszechnionym rozwiązaniem są fundusze Quercus TFI – Quercus Gold short i Quercus Gold lev. Pierwszy z nich stara się odwzorować odwrotność zmian cen złota (poprzez przyjęcie krótkiej pozycji -100%), drugi zaś odwzorowuje ceny złota z dźwignią x2. Korzystając z tych dwóch funduszy inwestor ma możliwość osiągnięcia dowolnej ekspozycji na złoto w zakresie od -100% do +200%. Jedyną (dość istotną) barierą są minimalne wpłaty: po 200 000 zł do każdego z funduszy. Do tej pory obydwa fundusze skutecznie realizują przyjętą politykę inwestycyjną.

 

Czy podobną polityką inwestycyjną i wynikami mogą pochwalić się fundusze zagraniczne? O tym w następnej części już niebawem.

Norton Kancelarie Finansowe

Tagi: