Przejdź do treści

Dobry czas dla złota

W ubiegłym roku złoto cieszyło się dużym popytem wśród inwestorów. Ten rok powinien być również pomyślny dla zwolenników królewskiego kruszcu.

Minął rok, dobry rok

Według wstępnych szacunków w 2017 roku światowa gospodarka wzrosła o 3,2%. Był to też czas silnych wzrostów cen akcji. Na przykład na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych NYSE indeks S&P500 wzrósł o 19%, a w Niemczech DAX zyskał 13%. Natomiast Shanghai Composite 300 wzrósł o 22%. W reakcji na ożywienie gospodarcze w USA tamtejszy bank centralny podnosił trzykrotnie stopy procentowe. Zareagował też Bank Anglii podnosząc stopę referencyjną, po raz pierwszy od dziesięciu lat. Strefa Euro wyszła z dołka deflacyjnego.

Mimo tego złoto zachowywało się bardzo dobrze. W ciągu ubiegłego roku jego cena wzrosła w różnych walutach – w dolarze amerykańskim o 13,5% (najwięcej od 2010 roku), o 5,1% w indyjskiej rupii i o 3,5% w chińskim juanie.

Inwestowano w złoto w postaci fizycznej oraz poprzez fundusze ETF. Dobra koniunktura panowała też na rynku jubilerskim.

Wzrost ceny złota w 2017 roku był wspierany przez wiele czynników. Do takich należy zaliczyć znaczące osłabienie amerykańskiego dolara – US Dolar Index stracił na wartości w ciągu roku 8%. Historyczne dane pokazują, że im słabszy „zielony”, tym wyższe notowania złota.

US Dollar Index

US Dollar Index, źródło: stooq.pl

W wyniku silnych wzrostów kursów akcji wskaźniki cena/zysk znalazły się na wysokich poziomach, co zwiększa prawdopodobieństwo przeceny i w konsekwencji ryzyko inwestycyjne. W tej sytuacji wielu inwestorów w obawie o bessę wycofywało kapitał z giełd papierów wartościowych, przesuwając go na bezpieczniejsze rynki, na przykład kupując złoto lub instrumenty finansowe oparte na tym kruszcu.

Na wzrost popytu na złoto miał wpływ wzrost napięć politycznych, w szczególności między Stanami Zjednoczonymi i Koreą Północną. Zainteresowanie zakupami złota należy też zawdzięczać światowemu wzrostowi gospodarczemu. Przełożyło się to na wzrost zamożności społeczeństw, które były skłonne przeznaczać większe sumy na zakup wyrobów jubilerskich a także sztabek i monet. Pomiędzy 1 i 3 kwartałem 2017 roku popyt na biżuterię wzrósł w Chinach o 12%, a w Stanach Zjednoczonych osiągnął najwyższy poziom od 7 lat. Trend wzrostowy upewniał ludność, że złoto jest aktywem wartym inwestycji, więc przybywało chętnych zdecydowanych zamienić część swego majątku finansowego na szlachetny kruszec.

Wzrost cen złota w ubiegłym roku był kontynuacją długoterminowego trendu, jaki został zapoczątkowany po upadku systemu z Bretton Woods.

Co przyniesie ten rok?

Według World Gold Council rok 2018 będzie również pomyślny dla rynku złota. Można już dziś wskazać kilka czynników, jakie będą determinowały popyt a w konsekwencji wpływały na ceny złota.

Oczekuje się, że dobra passa w światowej gospodarce będzie kontynuowana także w tym roku. W USA i Europie spada bezrobocie, rosną wynagrodzenia a inflacja jest stosunkowo niska. Zwiększa się więc siła nabywcza ludności i rośnie optymizm. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego będą dalej notowały Chiny i Indie, które są największymi konsumentami złota. Ludność będzie miała do dyspozycji coraz więcej wolnych środków finansowych, których część zapewne przeznaczy na zakupy złota w postaci wyrobów jubilerskich. Będą też cieszyć się powodzeniem inwestycje, które pozwalają na zarabianie na wzrostach cen rynkowych złota lub służą zabezpieczeniu wartości majątku finansowego na wypadek kryzysu.

Banki centralne będą prawdopodobnie więcej kupować niż sprzedawać złota. Kontynuacja wzrostu gospodarczego skłoni banki centralne do zaostrzenia polityki pieniężnej. Takie oczekiwania dotyczą w szczególności Rezerwy Federalnej, która może w tym roku podnieść stopy procentowe. Jednak ich poziom będzie relatywnie niski z historycznego punktu widzenia, a to oznacza, że popyt na złoto będzie na wysokim poziomie.

Według World Gold Council, gdy realne stopy procentowe na rynku amerykańskim wynoszą od 0% do 4%, zyski z inwestycji w złoto są dodatnie a zmienność jego cen i korelacja z głównymi aktywami finansowymi kształtuje się poniżej średniej długoterminowej. Atrybuty te mają pozytywny wpływ na zachowanie portfela inwestycyjnego w różnych sytuacjach rynkowych.

Ceny aktywów finansowych osiągnęły w 2017 r. najwyższe poziomy na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych wyceny akcji osiągają najwyższe poziomy w historii. Aby zapewnić sobie dodatkowe zyski inwestorzy podejmują dodatkowe ryzyko lokując kapitał w spółki o niższej jakości. W Chinach ceny nieruchomości niemal podwoiły się w ostatnich trzech latach. Mimo tego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że hossa będzie trwać przez cały bieżący rok. Jednak coraz więcej inwestorów zdaje sobie sprawę z rosnącego ryzyka. W tej sytuacji inwestorzy mogą zainteresować się złotem, ponieważ w przeszłości zmniejszało ono straty w portfelach inwestycyjnych podczas kryzysów finansowych.

Świat wyciągnął wnioski z największego w tym stuleciu kryzysu. Dzięki wprowadzonym regulacjom w ostatnim dziesięcioleciu rynki finansowe stały się bardziej przejrzyste i efektywne a produkty finansowe są lepiej dopasowane do inwestorów o różnych preferencjach. Takie pozytywne zmiany wprowadzono także na rynku złota. Londyńskie Stowarzyszenie Rynków Finansowych (London Bullion Market Association) podjęło inicjatywę w sprawie raportowania danych o obrotach handlowych. Z kolei Londyńska Giełda Metali wprowadziła procedury mające na celu poprawę przejrzystości cen i efektywności transakcji na rynku hurtowym.

Indie są jednym z najbardziej skomplikowanych i rozdrobnionych a jednocześnie nieprzejrzystych rynków złota na świecie. Obecnie tamtejszy rząd podejmuje działania, mające na celu poprawę jego jakości, która polegałaby m.in. na ujawnianiu cen i zwiększeniu płynności. Aby zmniejszyć skalę oszustw wprowadza się obligatoryjne znakowanie biżuterii. Według World Gold Council takie inicjatywy pomagają w tworzeniu bardziej transparentnego rynku złota, co zapewnia uczciwe traktowanie klientów przez branżę jubilerską. W innych krajach likwiduje się bariery w inwestowaniu w złoto. Rząd Federacji Rosyjskiej zgłosił projekt ustawy podatkowej, która wyłączałaby obrót złotem z podatku VAT. Dzięki temu ma szansę powstać nowy, wielki rynek złota.

Instrumenty finansowe oparte na złocie ułatwiają inwestowanie, jednocześnie pozwalając na obniżenie kosztów transakcyjnych i depozytowych. Do takich należą fundusze notowane na giełdach, tzw. ETF i produkty strukturyzowane. Przewiduję, że pozytywny trend na rynku ETF będzie kontynuowany również w bieżącym roku.

Korelacja cen złota z cenami innych aktywów jest niska, zarówno w okresach rozwoju gospodarczego, jak i recesji. Ta właściwość pozwala wykorzystać złoto w celu redukcji ryzyka portfela inwestycyjnego, co ma szczególne znaczenie podczas silnej przeceny instrumentów na rynkach papierów wartościowych. Czynniki te pozwalają z optymizmem patrzeć w tym roku na rynek złota.

Cena złota w 2017

Cena uncji złota w USD w 2017, źródło: stooq.pl

Opracowanie własne na podstawie danych World Gold Council

enEnglish (angielski)