Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda to miejsce, gdzie spotykają się dwie grupy interesu, a także główny punkt koncentracji dla popytu i podaży instrumentów finansowych. Wszyscy uczestnicy rynku mają zapewnione jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostępu do informacji.

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991 roku. Stanowi ona kluczowy element polskiego rynku kapitałowego przyczyniając się do mobilizacji kapitału dla realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych Giełda jest miejscem, gdzie mogą pomnażać swój kapitał, lokując go w instrumenty finansowe.

Inwestorzy składają zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych do domów maklerskich lub biur maklerskich (firmy inwestycyjne), które są przekazywane do systemu transakcyjnego Giełdy. Na podstawie tych zleceń są ustalane obiektywne kursy instrumentów finansowych. Jest to więc rynek kierowany zleceniami. Stroną transakcji giełdowej jest dom maklerski lub biuro maklerskie będące Członkiem Giełdy.

Rynki i segmenty notowań

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonują następujące rynki: Główny Rynek, NewConnect i Catalyst.

Główny Rynek działa, jako rynek regulowany, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem obrotu na tym rynku są akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF, instrumenty pochodne, obligacje i listy zastawne.

Do obrotu giełdowego na Głównym Rynku mogą być dopuszczone instrumenty finansowe pod warunkiem, że:

  • Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne,
  • ich zbywalność nie jest ograniczona,
  • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

W ramach Głównego Rynku funkcjonuje Rynek Podstawowy (urzędowy) i Rynek Równoległy. Do obrotu na Rynku Podstawowym są dopuszczone akcje i inne instrumenty finansowe spełniające warunki odpowiednio dużego rozproszenia. Natomiast na Rynku Równoległym są notowane akcje średnich i małych spółek, których płynność jest niższa niż na Rynku Podstawowym. Ponadto kryterium kwalifikacji do danego rynku stanowi wartość akcji wprowadzanych do obrotu albo kapitalizacja spółki.

Segmenty Głównego Rynku

W zależności od wielkości kapitalizacji spółek Główny Rynek dzieli się na segmenty. Segment 250 Plus obejmuje spółki o kapitalizacji przekraczającej 250 mln euro, Segment 50 Plus grupuje spółki o kapitalizacji minimum 50 mln euro, Segment 5 Plus składa się ze spółek o kapitalizacji powyżej 5 mln euro, zaś Segment MINUS 5 skupia akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro.

Giełda prowadzi Listę Alertów, na którą są wpisywane spółki groszowe, czyli takie, których średni kurs akcji z ostatnich trzech miesięcy jest niższy niż 50 groszy. Spadek cen akcji może być spowodowany trudną sytuacją ekonomiczną spółki a nawet zagrożeniem jej upadłością. Lista Alertów stanowi więc ostrzeżenie dla inwestorów.

W celu wspierania oraz podniesienia poziomu płynności akcji notowanych na Głównym Rynku GPW stworzono Program Wspierania Płynności, określając zasady kwalifikowania do Strefy Niższej Płynności. Za niski poziom płynności uważa się sytuację, gdy w okresie ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych średnia liczba transakcji nie przekroczyła 10 transakcji na sesję a średnia wartość obrotów nie przekroczyła 25 tys. zł na sesję.

W formule Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect są notowane akcje, prawa do akcji i prawa poboru małych spółek. Natomiast na rynku Catalyst przedmiotem obrotu są notowane dłużne papiery wartościowe tj. obligacje i listy zastawne. Wprowadzenia instrumentów finansowych do ASO dokonuje Giełda na podstawie dokumentu informacyjnego, który nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dane o notowaniach poszczególnych instrumentów finansowych oraz indeksy giełdowe są publikowane na bieżąco przez Giełdę na stronie internetowej www.gpw.pl, serwisach informacyjnych oraz w mediach.

fot. materiały prasowe GPW