Koszty pracy w Polsce

Ile kosztuje praca w Polsce?

Główny Urząd Statystyczny udostępnił raport „Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.” Jak kształtują się średnie koszty pracy w Polsce, a które działalności ponosiły najwyższe koszty pracy? Gdzie lepiej jest wykorzystywana godzina pracy w sektorze prywatnym czy publicznym?

Jak wynika z danych GUS, najwyższe koszty pracy w 2016 roku w przeliczeniu na 1 zatrudnionego, na 1 godzinę opłaconą i na 1 godzinę przepracowaną, wystąpiły w jednostkach prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Koszty te w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wynosiły 9356,66 zł, na 1 godzinę opłaconą 56,29 zł, a na 1 godzinę przepracowaną 64,28 zł. Natomiast najniższymi kosztami pracy charakteryzowały się jednostki prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Koszty zatrudnienia wynosiły w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 3675,04 zł , na 1 godzinę opłaconą 22,01 zł, a na 1 godzinę przepracowaną 25,15 zł.

Czas pracy w obu jednostkach, był niemal jednakowo wykorzystany. W przedsiębiorstwach o działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią wynosił 87,5% czasu opłaconego przez pracodawcę zostało przepracowane. W jednostkach prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji wynosiła 87,6%.

Struktura kosztów pracy

W 2016 roku pracodawcy ponosili główne koszty w ramach wypłat zaliczanych w ciężar kosztów jednostki (99,9%), a wśród nich wynagrodzenia osobowe (77,5%). Jak podaje GUS udział wynagrodzenia zasadniczego w przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym brutto wynosił 67,3%, a w koszcie pracy na 1 zatrudnionego – 53,0%. Koszty pracy stanowiły koszty płacowe 78,7 %, a koszty poza płacowe 21,3%.

Proszę wstawić:

PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY KOSZT PRACY PRZYP. NA 1 ZATR. W 2016 ROKU W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM
Infogram

PRZECIĘTNY MIESIĘCZNY KOSZT PRACY PRZYP. NA 1 ZATR. W 2016 ROKU W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM
Infogram

Koszty pracy według sektorów własności

Sektor własności jest czynnikiem różnicującym koszty pracy w jednostkach. Jaka podaje GUS w 2016 r. wyższe były koszty pracy w jednostkach sektora publicznego, gdzie pracodawca musiał wydać o 7,3% więcej środków finansowych na zatrudnienie 1 pracownika najemnego niż w sektorze prywatnym. „Droższa” była również w sektorze publicznym 1 godzina opłacona – o 17,7%, a 1 godzina przepracowana – o 20,64%.

Wynagrodzenie w sektorach publicznym i prywatnym

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GUS, więcej przepracowano opłaconych godzin w sektorze prywatnym (869 na 1000 godzin) niż w sektorze publicznym ( 848 na 1000 godzin). W sektorze prywatnym czas opłacony przez pracodawcę był wykorzystywany bardziej efektywnie niż w sektorze publicznym. Jednak, przeciętne wynagrodzenie miesięczne (wypłacone ze środków jednostki) osoby zatrudnionej w sektorze publicznym było o 8,9% wyższe niż w sektorze prywatnym.

Warto zwrócić uwagę na relację kosztów pracy między sektorami własności w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez jednostki. Jak podaje GUS w niektórych jednostkach sektora prywatnego koszty pracy były wyższe niż w jednostkach publicznych o tym samym rodzaju działalności. Działo się tak w jednostkach sektora działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, jednostkach prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, w zakresie informacji i komunikacji, a także prowadzących działalność w zakresie górnictwa i wydobywania.

Koszty pracy według wielkości jednostek

W jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób w 2016 r. koszt zatrudnienia był o 33% wyższy niż w jednostkach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Zależność ta nie dotyczyła jednostek prowadzących działalność z zakresie m.in. ubezpieczeń, reasekuracji i funduszy emerytalnych, transportu wodnego, rybactwa, pozostałej produkcji wyrobów oraz handlu detalicznego.

Wyższe koszty pracy były widoczne też w stosunku do 1 godziny opłaconej przez pracodawcę o 27,5% niż w jednostkach o liczbie pracujących 10-49 osób, a jedna godzina przepracowana – o 29,3%.

Co ciekawe w jednostkach zatrudniających od 10-49 osób czas pracy wykorzystywany był bardziej efektywnie niż w jednostkach powyżej 49 pracujących.

W którym województwie są najwyższe koszty pracy?

Jak podaje GUS najwyższe koszty pracy w 2016 r. w przeliczeniu na 1 zatrudnionego, 1 godzinę opłaconą i 1 godzinę przepracowaną wystąpiły w województwie mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i śląskim. Natomiast najniższe koszty pracy według powyższych mierników wystąpiły w województwie podkarpackim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim – wynika z opracowania.

Źródło: GUS

Koszty pracy według rodzajów działalności

Na przestrzeni lat 2012 – 2016 przeciętny miesięczny koszt pracy 1 zatrudnionego w gospodarce narodowej wynosił w 2012 roku 4758,64 zł, a w 2016 roku – 5489,14 zł. W przeciągu 5 lat koszty pracy 1 zatrudnionego wzrosły o 15,4%, wzrastały z różnym nasileniem w poszczególnych latach. Jak podaje GUS – największy wzrost w stosunku do poprzedniego okresu zanotowano w 2013 r. – wyniósł on 4,8%, zaś najniższy w 2016 roku – 2,6%.

Na podstawie danych GUS

W okresie 2012 – 2016 największe zmiany w kosztach pracy wystąpiły w jednostkach z zakresu pozostałej działalności usługowej, najmniejsze zaś w jednostkach działających w zakresie górnictwa i wydobycia. Jak podaje GUS w 2016 r. w stosunku do 2012 r. koszt pracy 1 zatrudnionego w pozostałej działalności usługowej wzrósł o 36,8%, zaś w jednostkach prowadzących działalność w zakresie górnictwa i wydobywania wzrósł jedynie o 1,9 %. Jednak w odstępach dwuletnich (2012-2014) najwyższe koszty pracy na 1 zatrudnionego wystąpiły w jednostkach działających w zakresie górnictwa i wydobywania, a w latach 2015 i 2016 w jednostkach z branży informacji i komunikacji, najniższe zaś w jednostkach prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii w całym analizowanym okresie.

Koszty pracy według sektorów własności

W latach 2012–2016 wyższe koszty pracy odnotowano zawsze w sektorze publicznym. Natomiast dynamika kosztów pracy 1 zatrudnionego w 2016 r. w stosunku do 2012 r. była wyższa w sektorze prywatnym, gdzie ukształtowała się na poziomie 18,2%, podczas gdy w sektorze publicznym – odpowiednio 11,8%.

Źródło: GUS

fot. StartupStockPhotos, pixabay.com, CC0