Przejdź do treści

Inwestowanie w obligacje korporacyjne cz. 1

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji („obligatariusz”) i zobowiązuje się do spełnienia świadczenia określonego w warunkach emisji.

Czytaj także: GetBack: NIK weźmie pod lupę KNF, UOKiK i GPW

Obecnie podstawą prawną emisji obligacji jest nowa ustawa o obligacjach, która obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Do podmiotów uprawnionych do emisji obligacji należą m.in. prowadzące działalność gospodarczą spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Emitowane przez nie dłużne papiery wartościowe są określane mianem obligacji korporacyjnych. Dla każdego przedsiębiorstwa emisja obligacji może stanowić jeden z instrumentów finansowania, alternatywny wobec kredytu bankowego.

Czytaj także: GetBack – oszustwo czy biznesowy niewypał?

Obligacje mogą być imienne lub na okaziciela. Mogą być emitowane w postaci dokumentu lub pozbawione formy dokumentu (zdematerializowane). Obecnie najczęściej obligacje nie mają formy dokumentu i podlegają ewidencji w rejestrze prowadzonym przez uprawnioną instytucję, np. dom maklerski, bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Posiadacze obligacji mają prawo do otrzymania od emitenta świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Najczęściej stosowaną formą świadczenia pieniężnego jest oprocentowanie, wypłacane okresowo w postaci kuponów odsetkowych. W praktyce okresy odsetkowe wynoszą: 1 rok, 6 miesięcy lub 3 miesiące. Oprocentowanie, może być stałe lub zmienne. Przy oprocentowaniu stałym w każdym okresie odsetkowym kupon jest taki sam.

Oprocentowanie zmienne oznacza, że dla każdego okresu odsetkowego ustalane są inne odsetki, które mogą być uzależnione np. od rynkowego kosztu pieniądza (WIBOR), rentowności bonów skarbowych lub wskaźnika inflacji. Z punktu widzenia inwestora oprocentowanie stałe obligacji będzie korzystne jeżeli nastąpi wzrost stóp procentowych. Natomiast inwestor spodziewający się spadku stóp procentowych winien kupić obligacje o oprocentowaniu stałym.

Inną formą świadczenia pieniężnego jest dyskonto przy sprzedaży obligacji. W okresie ważności takiej obligacji nie są dokonywane wypłaty odsetkowe. Takie papiery określa się mianem obligacji zerokuponowych. Są one jednak sporadycznie stosowane na polskim rynku.

W Polsce emisje obligacji korporacyjnych dokonywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa są przeprowadzane na stosunkowo krótkie terminy, zazwyczaj 2-5 lat. Obligacje na dłuższe okresy emitują duże podmioty o dobrej sytuacji ekonomicznej i pewnej pozycji rynkowej.

Do obligacji może być dołączona opcja dająca obligatariuszowi prawo przedstawienia obligacji do wcześniejszego wykupu. Również emitent może zastrzec sobie prawo przedterminowego wykupu. Do innych praw związanych z posiadaniem obligacji należy możliwość zamiany danej emisji na obligacje kolejnych emisji (rolowanie) lub zamiany na akcje emitenta (obligacje zamienne).

Za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym majątkiem. Jednak w celu zwiększenia atrakcyjności obligacji wynikające z nich wierzytelności mogą być zabezpieczone częściowo lub całkowicie. Takim zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomości, zastaw, poręczenie lub gwarancja. Dla inwestorów zabezpieczenie stanowi zachętę do inwestycji, gdyż mogą liczyć na odzyskanie zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności emitenta. Natomiast emitent może z sukcesem przeprowadzić emisję o niższym oprocentowaniu. W praktyce małe i średnie przedsiębiorstwa ustalają zabezpieczenie na poziomie 130-150% wartości emisji.

Instytucją, która stanowi forum wyrażania i obrony ich interesów Obligatariuszy wobec emitenta jest Zgromadzenie Obligatariuszy. Jego utworzenie nie jest obligatoryjne i może być ono powołane o ile emitent tak postanowi w warunkach emisji. Zgromadzenie Obligatariuszy może nawet podjąć uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji lecz o jej realizacji ostatecznie postanawia emitent.

Emisja obligacji może być przeprowadzona w ramach ­ oferty publicznej, tj. propozycji nabycia skierowanej do co najmniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata. Sprzedaż obligacji może być też przeprowadzona w formie oferty niepublicznej, kiedy adresatami propozycji nabycia jest co najwyżej 149 osób.

Emitent może postanowić o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku Catalyst, który funkcjonuje na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki BondSpot. Notowania obligacji są prowadzone na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych służą obsłudze transakcji detalicznych, natomiast BondSpot prowadzi rynki hurtowe, gdzie transakcje zawierane są na duże pakiety obligacji.

Na Catalyst obowiązuje system notowań ciągłych – oznacza to, że transakcje są zawierane po różnych kursach. Są one wyrażane w procentach wartości nominalnej obligacji, co pozwala obliczyć jej cenę rynkową. Przy rozliczeniu transakcji kupna/sprzedaży obligacji uwzględniane brana jest pod uwagę cena rynkowa oraz odsetki, narosłe od początku okresu odsetkowego.

Zyski kapitałowe, czyli dochody uzyskane przez osoby fizyczne ze zbycia obligacji, są opodatkowane ryczałtowo wg stawki 19% (tzw. podatek Belki).

fot. pixabay.com