Przejdź do treści

Wskaźniki koniunktury i nastrojów: ISM Manufacturing PMI

Spośród wskaźników koniunktury i nastrojów w Stanach Zjednoczonych na szczególną uwagę zasługuje ISM Manufacturing PMI. Sprawdził się już nie raz przy prognozowaniu cykli gospodarczych.

Institute of Supply Management w publikowanym co miesiąc raporcie „ISM Manufacturing Report On Business” przedstawia informacje o koniunkturze amerykańskiego przemysłu. Stanowi on źródło informacji dla menedżerów, ekonomistów, analityków, inwestorów, bankowców i rządu.

Raport co miesiąc prezentuje indeks ISM Manufacturing PMI, który dostarcza istotnych informacji o kondycji amerykańskiego przemysłu. Do obliczania wartości tego wskaźnika wykorzystuje się wyniki anonimowej ankiety przeprowadzanej wśród menedżerów logistyki w ponad 300 przedsiębiorstwach przemysłowych w Stanach Zjednoczonych. Ankieta zawiera pytania dotyczące sytuacji w kategoriach: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy, zapasy własne, zapasy klientów, ceny, zaległe zamówienia, nowe zamówienia eksportowe oraz import.

Respondenci porównują aktualną sytuację do tej, sprzed miesiąca, odpowiadając: „jest lepiej” (ocena pozytywna), „bez zmiany” (ocena neutralna), „jest gorzej” (ocena negatywna).

Pod uwagę brany jest udział procentowy każdej z ocen oraz różnica netto między udziałami pozytywnych i negatywnych ocen. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik dyfuzji, który uwzględnia wszystkie pozytywne oceny oraz 50% neutralnych ocen. Uzyskane wyniki dla każdej z kategorii, skorygowane czynnikami sezonowości, stanowią podstawę do tworzenia odpowiadających im subindeksów. Następnie obliczana jest wartość głównego indeksu – ISM Manufacturing PMI, która stanowi średnią ważoną subindeksów.

Wartość tego wskaźnika może zmieniać się w przedziale 0-100. Poziom 50 stanowi granicę między rozwojem i recesją. Odczyt powyżej 50, świadczy o rozwoju sektora przemysłowego w USA, a spadek poniżej 50 oznacza, że sektor wchodzi w recesję. W obu przypadkach tempo zmian zależy od kierunku zmian indeksu.

Praktyka pokazała, że indeks ISM dobrze odzwierciedla koniunkturę w przemyśle, jak również w całej gospodarce Stanów Zjednoczonych. Generuje on również sygnały wyprzedzające zmiany koniunktury. Jego wartość prognostyczna została wielokrotnie udowodniona.

Przykładem jest kryzys, który wybuchł w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. Z wykresu 1 wynika, że w 2004 roku ISM Manufacturing PMI wszedł w trend spadkowy a na początku 2007 roku znalazł się poniżej poziomu 50. Jednak euforia na giełdach, rynkach nieruchomości i surowców utwierdzała świat o niekończącej się prosperity. A tymczasem wskaźnik ISM od wielu miesięcy sygnalizował zbliżający się kryzys, który ostatecznie wybuchł z pełną siłą po ogłoszeniu bankructwa banku Lehman Brothers. W grudniu 2008 roku ISM sięgnął dna na poziomie 32,4.

Ponadto Institute of Supply Management publikuje w raporcie Non-Manufacturing ISM® Report On Business® indeks dotyczący koniunktury i nastrojów w sektorze nieprodukcyjnym, obejmującym usługi. Ze względu na przeważający udział tego sektora w PKB wskaźnik NMI ogrywa istotną rolę w analizie kondycji amerykańskiej gospodarki.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Institute of Supply Management – USA

fot. skeeze, pixabay.com, CC0

enEnglish (angielski)