Konta bankowe

Konta bankowe to rachunki prowadzony przez bank na rzecz klientów. Posiadacz konta może dysponować środkami pieniężnymi na zasadach określonych w umowie.

Konto osobiste

Jest to najpopularniejszy rachunek bankowy, prowadzony dla osób fizycznych. Służy ono do przechowywania środków pochodzących z wynagrodzenia, renty, emerytury lub innych źródeł dochodu (oprócz dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej) oraz oszczędności.

Właściciel konta może zakładać lokaty i przyprowadzać różnego rodzaju transakcje a przede wszystkim regulować zobowiązania wobec osób trzecich.
Konto może być prowadzone dla jednej lub więcej osób, np. dla współmałżonków. Posiadacz rachunku bankowego może ustalić pełnomocnika, określając jego zakres umocowania.

Najczęściej środki na koncie osobistym są nisko oprocentowane a opłaty za jego prowadzenie są stosunkowo niskie lub zerowe. Posiadacze konta osobistego otrzymują do niego dostęp za pośrednictwem Internetu oraz kartę bankową.

Konto oszczędnościowe

Jest to rachunek bankowy prowadzony dla osób fizycznych. Tego rodzaju konta mogą być również prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Środki zgromadzone na takim koncie są wyżej oprocentowane niż na koncie osobistym, lecz klient ma mniejszą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi, które muszą na rachunku pozostać przez ustalony okres czasu. Oszczędności mogą być również wycofane w dowolnym momencie ale bank w takiej sytuacji zazwyczaj obniża oprocentowanie za okres od jej rozpoczęcia.

Konta oszczędnościowe są odpowiednie dla osób, które odkładają pieniądze na określony cel, w dłuższej perspektywie czasowej. Odkładając regularnie na oprocentowane konto oszczędnościowe można zgromadzić sporą sumę pieniędzy.

Konto młodzieżowe/studenckie

Stanowi ono rodzaj konta osobistego przeznaczonego dla osób, powyżej 13. roku i poniżej 26. roku życia. Funkcjonuje ono podobnie, jak inne konta osobiste. W przypadku osób niepełnoletnich do otwarcia konta wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawiciela ustawowego. Właścicielem konta osoby nieletniej są rodzice lub przedstawiciel prawny. Banki wymagają przedstawienia dokumentu poświadczającego status potencjalnego klienta (legitymacji szkolnej lub studenckiej).

Młody człowiek może dokonywać przelewów, wpłacać i wypłacać gotówkę a także korzystać z karty bankowej.

Zazwyczaj koszty prowadzenia kont młodzieżowych są niższe niż innych a nawet mogą być bezpłatne. Banki chcą w ten sposób przyciągnąć młodych ludzi, wierząc, że w przyszłości będą oni dalej korzystać z ich usług.

Konto młodzieżowe stanowi nie tylko wygodę, lecz również jest dobrym sposobem, na nauczenie młodego człowieka oszczędzania i umiejętnego gospodarowania pieniędzmi. Posiadając konto w banku młodzież poznaje podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansowego i korzystania z usług finansowych.

Konto firmowe

Jest to rachunek bieżący przeznaczony dla spółek prawa handlowego oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Każda firma jest zobowiązana do posiadania konta bankowego, służącego do prowadzenia rozliczeń płatności.

Każdy bank określa indywidualnie koszty prowadzenia i oprocentowania takich kont. W ramach konta firmowego mogą być oferowane bezpłatne przelewy do ZUS oraz Urzędu Skarbowego, jak również przelewy do innych odbiorców. Do konta zazwyczaj jest dodana karta bankowa.

Wygodę transakcji zapewniają systemy bankowości elektronicznej. Przedsiębiorstwo może lokować wolne środki na depozytach over-night lub na inne terminy.

Aby otworzyć konto, należy przedłożyć w banku dokumenty firmowe oraz wskazać osoby uprawnione do przeprowadzania operacji. Posiadanie konta może być warunkiem uzyskania kredytu lub pożyczki w banku.

Dla przedsiębiorstw prowadzących rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi banki oferują konta denominowane w walutach obcych.

Konto walutowe

Jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do przechowywania środków pieniężnych w walucie obcej oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Zasady funkcjonowania tego konta są podobne, jak konta osobistego w złotych. Takie konta oferują banki dla najpopularniejszych walut, jak euro, dolar amerykański, frank szwajcarski i funt szterling.

Konto walutowe jest wygodne dla osób często dokonujących zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, spłacających kredyty walutowe, studiujących lub często podróżujących za granicę, otrzymujących wynagrodzenie w walucie. Posiadacze konta walutowego unikają kosztownego przewalutowania dokonując operacji płatniczych.

Banki oferują do kont walutowych karty bankowe i dostęp do bankowości internetowej, która umożliwia dokonywanie przelewów za granicę. Przelewy dokonywane w walucie euro korzystają ze specjalnych warunków określonych dla Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (Single Euro Payment Area, „SEPA”), do którego należą kraje Unii Europejskiej oraz te, które przystąpiły do systemu. Opłata za przelew przy pomocy internetu wynosi zazwyczaj 5 zł. Przelew dociera do odbiorcy w następnym dniu po jego zleceniu.

fot. FirmBee, pixabay.com, CC0