Przejdź do treści

Polska wśród krajów o najmniejszych różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn

Polska to jedno z pięciu europejskich państw, w których luka płacowa przyjmuje najniższe wartości. Największe dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn odnotowano w Estonii.

Jak tłumaczą eksperci portalu wynagrodzenia.pl, luka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet, jest obecnie powszechnym tematem dyskusji społecznych na świecie.

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć są znaczne w większości państw. Jednak dzięki coraz większej ilości podejmowanych działań politycznych i inicjatyw społecznych, maleją z roku na rok – podkreślają.

Według danych OECD, wysokość luki płacowej wykazuje z roku na rok tendencję spadkową we wszystkich krajach. Obecnie w żadnym z państw badanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wartość wskaźnika zróżnicowania wynagrodzenia kobiet i mężczyzn nie przekracza 40%. A tak było jeszcze przed 2000 rokiem.

Luka płacowa w Europie

Zmniejszenie różnicy w płacach kobiet i mężczyzn to jeden z głównych celów Unii Europejskiej. Eurostat zbadał, jak zjawisko zróżnicowania wynagrodzenia kobiet i mężczyzn kształtowało się w Europie w 2016 roku.

Do obliczania wskaźnika zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć (gender pay gap), pod uwagę wzięto przeciętne stawki godzinowe brutto kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach, w których jest zatrudnionych więcej niż 9 osób. Dodatkowo, z badania zostali wykluczeni pracownicy zatrudnieni w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie oraz w administracji publicznej i obronie narodowej.

Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzenia według płci, którym posługuje się Eurostat, to iloraz różnicy między przeciętną godzinową stawką wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet przez przeciętną godzinową stawkę wynagrodzenia brutto mężczyzn – wyjaśniają eksperci z portalu wynagrodzenia.pl.

Okazało się, że we wszystkich krajach badanych przez Eurostat kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. A także, że istnieją znaczne dysproporcje w wielkości tej różnicy między krajami. Największa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występuje w Estonii – wskaźnik gender pay gap w tym kraju wynosi 25,3%. Wysokie wartości indeks ten przyjmuje także w Czechach (21,8%) i Niemczech (21,5%).

Polska należy do 5 krajów z najniższymi wartościami wskaźnika gender pay gap. Luka płacowa w naszym kraju w 2016 roku według Eurostatu wynosiła 7,2%. Niższa była tylko w Rumunii, Włoszech, Luksemburgu oraz Belgii.

Gender pay gap w różnych grupach wiekowych

Z danych Eurostatu wynika również, że wysokość luki płacowej różni się nie tylko ze względu na kraj, ale także przyjmuje różne wartości dla osób w różnym wieku. Po ich uwzględnieniu, nie we wszystkich przypadkach kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni.

W Belgii i Francji wskaźnik gender pay gap przyjmuje ujemne wartości dla osób poniżej 25 roku życia i wynosi odpowiednio: -2,7 i -3,8%. Oznacza to, że kobiety w tym przedziale wiekowym w tych krajach zarabiają więcej niż mężczyźni.

Warto zwrócić także uwagę na Wielką Brytanię, gdzie wysokość luki płacowej rośnie wraz z wiekiem. Różnica w wynagrodzeniach kobiet poniżej 25 roku życia jest ponad 5 razy mniejsza niż dla tej samej płci, ale w przedziale wiekowym 55-64 lata – zaznaczają eksperci.

W naszym kraju wskaźnik gender pay gap najwyższą wartość przyjmuje dla osób od 25 do 44 roku życia, natomiast najniższą dla osób w wieku 55-64.

foto główne: Free-Photos, pixabay.com, CC0