Pakiet osłonowy dla firm

Pakiet osłonowy dla firm w walce z koronawirusem

Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że mamy do czynienia z pandemią. Donald Trump wprowadza zakaz podróżowania z Europy do USA. Włochy są strefą zamkniętą. W Polsce są już 44 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje projekt specustawy w sprawie ulg w należnościach, w celu poprawy płynności finansowej firm.

Mysaver poleca:

Pakiet osłonowy dla firm uwzględniać ma ulgi w należnościach, w tym w płatnościach podatków i składek ZUS, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarantowane oraz dopłaty do kredytów, a także ochronę i wsparcie dla rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Projekt specustawy powstaje przy współpracy z Ministerstwem Finansów, ZUS, KAS, UOKiK, BGK, PFR i ARP.

– W efekcie intensywnych spotkań i rozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze firmy w obecnej sytuacji – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Pakiet osłonowy

Tworzony z myślą o przedsiębiorcach pakiet osłony zawierał będzie propozycje zmian legislacyjnych, mających na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców m.in. poprzez:

 • Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatności podatków i składek ZUS
 • Poprawę płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów
 • Ochronę i wparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów

Wejście w życie specustawy wymagało będzie nowelizacji ustaw dotyczących VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wparcia BGK oraz szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

Odroczenia w płatnościach

 • Ułatwienie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 1.04.2020 na 1.07.2020 r. nowego JPK
 • Ułatwienia w split payment
 • Przesunięcie z 1.04 na 1.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)
 • Wcześniejszy zwrot VAT
 • Ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu
 • Zniesienie opłaty prolongacyjnej
 • Zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm

Poprawa płynności finansowej

 • Odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
 • Wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK
 • Udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię

Ochrona i wsparcie rynku pracy

MR chce zaproponować nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Łatwiej mają mieć przedsiębiorcy, którzy znajdują się w kryzysie. Skrócony ma zostać (z 6 do 3 miesięcy) okres kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby:

 • Świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne
 • Wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorca, który opłaca ubezpieczenie chorobowe, a w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Przedsiębiorca otrzyma również zasiłek opiekuńczy, jeżeli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu) albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

ZUS – ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów.

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny – jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

 Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem