Banki zapłaciły w 2017 roku ponad 3,6 mld zł podatku. Zyski maleją

W 2017 roku podatek bankowy płaciło 18 banków i 3 oddziały instytucji kredytowych. Łącznie zapłaciły one ponad 3,6 mld złotych daniny. Zysk wypracowany przez banki komercyjne w zeszłym roku był niższy niż w 2016 roku.

Czytaj także: Frankowicze przegrali przed sądem. Jaka jest ich obecna sytuacja?

Komisja Nadzoru Finansowego na początku marca opublikowała informację na tematu wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych. Przypomnijmy, że ustawa o podatku bankowym weszła w życie w lutym 2016 roku. Stawka podatku wynosi 0,0366% miesięcznie. 

Podstawą opodatkowania dla banków jest nadwyżka sumy wartości aktywów ponad kwotę 4 mld złotych. Tę podstawę pomniejsza się także o fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP oraz środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających.

Ponadto stosuje się rozmaite wyłączenia i pomniejszenia, jak na przykład z tytułu objęcia programem postępowania naprawczego – tłumaczą w KNF.

W 2017 roku podatek płaciło 18 banków komercyjnych i 3 oddziały instytucji kredytowych.

Lista płatników podatku bankowego rozszerzyła się w 2017 roku o 2 oddziały instytucji kredytowych, przy czym ze względu na nieznaczne przekroczenie sumy bilansowej ponad 4 mld zł, nie w każdym miesiącu kwalifikowały się one do grona płatników – podkreślają przedstawiciele komisji.

Jak wyliczają w KNF, banki, które w 2017 roku płaciły podatek stanowią 74,1% sektora (udział w sumie aktywów), z czego ponad połowę stanowią banki z przewagą kapitału zagranicznego.

fot. KNF

Ile podatku zapłaciły banki?

Banki płacą podatek od lutego 2016 roku. W tym czasie jego wartość oscylowała pomiędzy 283,5 mln zł a 314,5 mln zł miesięcznie. Łącznie banki zapłaciły 6 828,5 mln zł podatku, z czego w 2017 roku 3 630,5 mln zł, czyli o 432,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Wzrost ten jest efektem obowiązywania podatku bankowego w 2017 roku o miesiąc dłużej niż w roku 2016, a także wyższych wpłat miesięcznych – tłumaczy Komisja Nadzoru Finansowego.

fot. KNF

Jaka była podstawa opodatkowania?

Łączna podstawa opodatkowania na koniec 2017 roku wyniosła 863,1 mld złotych, przy sumie aktywów sektora bankowego na poziomie 1781,7 mld złotych. Jak tłumaczą przedstawiciele KNF, największą zmianę, jeśli chodzi o pozycje w bilansach banków, które wpływają na podstawę opodatkowania, można zaobserwować w obligacjach skarbowych.

Od końca 2015 roku, czyli na miesiąc przed wprowadzeniem podatku, wzrosły one o 45%, co w ujęciu ilościowym oznacza zmianę portfela o 71 mld złotych. W tym samym okresie aktywa wzrosły o 11% (133,8 mld zł), a łączna podstawa opodatkowania o 3% (26,9 mld zł). Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśnia, że gwałtowny wzrost wolumenu obligacji skarbowych w bilansach banków miał charakter jednorazowy (skok na początku 2016 roku), a w kolejnych miesiącach obserwowaliśmy stabilizację rozwoju tej pozycji.

Jak podkreśla KNF, dynamika zmian poszczególnych pozycji bilansowych, od lutego 2016 roku (pierwszego miesiąca obowiązywania podatku) do grudnia 2017 roku, dla banków płacących podatek nie odbiega od zmian tych kategorii dla całego sektora bankowego.

W 7 bankach odnotowano spadek podstawy opodatkowania w okresie od grudnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Przede wszystkim są to banki istotnie zaangażowane w mieszkaniowe kredyty walutowe denominowane bądź indeksowane do franka szwajcarskiego. Spadek ten wynika więc z aprecjacji złotego względem szwajcarskiej waluty, co zmniejsza wartość bilansową portfela kredytów walutowych – wylicza komisja.

fot. KNF

Ile zarobiły banki komercyjne?

W 2017 roku banki wypracowały zysk w wysokości 13,6 mld złotych.

Jest to o 2,3% niższy wynik niż na koniec grudnia 2016 roku, jednak różnica ta wynika przede wszystkim z jednorazowego zdarzenia mającego miejsce w czerwcu 2016 roku – sprzedaży akcji Visa Europe (+2,0 mld zł). Negatywny wpływ na wynik banków w stosunku do zeszłego roku miał również dłuższy okres obowiązywania podatku bankowego w roku 2017, który był pierwszym pełnym rokiem jego obowiązywania – tłumaczy KNF.

Jak podkreślają przedstawiciele komisji, transakcja sprzedaży udziałów Visa Europe odzwierciedlona została w znacznie gorszym wyniku z pozostałych operacji finansowych.

Z kolei zwiększone koszty działania i amortyzacja wynikają przede wszystkim ze zwiększonych kosztów pracowniczych (wzrost o 5,8%, tj. 0,9 mld zł) oraz kosztów ogólnego zarządu (wzrost o 2,8%, tj. 0,5 mld zł), w tym z tytułu podatku bankowego: +13,5%, tj. 0,4 mld złotych – wyliczają w Komisji Nadzoru Finansowego.

fot. KNF

foto główne: frycyk01, pixabay.com, CC0