Polska strefa inwestycji. Resort rozwoju szykuje zmiany w SSE

Nowy instrument wsparcia dla inwestorów ma docelowo zastąpić funkcjonujące obecnie Specjalne Strefy Ekonomiczne. – To, co proponujemy, nie jest drobną korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski – zapowiada wicepremier Mateusz Morawiecki.

O nowych koncepcjach, zwiększających atrakcyjność inwestycyjną Polski, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zaproponowane zmiany to kolejny etap wdrażania Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przełomowe zmiany w polityce gospodarczej

Zgodnie z założeniami ministerstwa rozwoju, cała Polska może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną.

Każda gmina bez względu na wielkość i swój charakter, każdy kilometr z ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski, może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i z myślą głównie o nich przygotowaliśmy prezentowane rozwiązanie systemowe – tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Jak mówił Morawiecki, preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy.

Propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce – podkreślał Mateusz Morawiecki.

Przedstawiciele resortu rozwoju tłumaczą, że dotychczas najczęstszymi problemami, z jakimi borykali się inwestorzy podejmując decyzję o działalności biznesowej w Polsce, był m.in. brak wiodącego podmiotu w regionie zajmującego się obsługą inwestora (do tej pory było to 8 instytucji, które często dublowały się w swoich zadaniach) oraz rozbudowana procedura aplikacyjna, dotycząca udzielania wsparcia publicznego, a także długi czas rozpatrywania wniosków o zmianę granic specjalnych stref ekonomicznych. Niektórzy inwestorzy na decyzję musieli czekać nawet ponad 20 miesięcy.

Nowe instrumenty zwolnień podatkowych

Według zapowiedzi ministerstwa, nowa koncepcja wspierania inwestycji, związana ze zwolnieniami podatkowymi, ma pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy Polski poprzez stymulowanie wysoko jakościowych inwestycji. Aby korzystać z nowych instrumentów zwolnień podatkowych będzie trzeba spełniać kryteria ilościowe, rozumiane jako nakłady inwestycyjne oraz kryteria jakościowe, zgodne z Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przede wszystkim cenione będą inwestycje, które będą mieć pozytywne przełożenia na rozwój gospodarczy kraju lub regionu m.in. poprzez transfer know-how oraz odpowiednie warunki zatrudnienia – tłumaczy resort.

Najważniejsze założenia

Jak zapowiadają w Ministerstwie Rozwoju, powstaną spółki zarządzające, które będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej, w zakresie zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Każda spółka będzie miała przydzielone powiaty, na obszarze których będzie prowadzić działalność.

W planach jest też odejście od ograniczeń terytorialnych, ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.

Dzięki temu zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski. Zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji – podkreśla resort.

Ulgi podatkowe będą dostępne dla nowych inwestycji, które – zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – obejmują utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję. Jak zaznacza Ministerstwo Rozwoju, inwestor będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.

Kryteria jakościowe i ilościowe

Kryteria ilościowe to określone nakłady inwestycyjne, uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa.

Z kolei kryteria jakościowe to te, uwzględniające założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kilku obszarach. Te obszary to rozwój strukturalny (mierzony w oparciu o zatrudnione kadry oraz zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług), rozwój naukowy (wyznaczany na podstawie z  współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością badawczo-rozwojową), zrównoważony rozwój (przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji – np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia, dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi) oraz rozwój zasobów ludzkich (przeliczany na podstawie oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników).

Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%.

W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35% (obszary należące do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego) lub obszarach wskazanych w „Programie dla Śląska” próg zmniejsza się z 60% do 50%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50% (województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i podlaskie) próg zmniejsza się z 60% do 40% – wylicza Ministerstwo Rozwoju.

Koniec z datą graniczną

Jak zapowiada resort, zostanie wyznaczony okres korzystania ze zwolnienia podatkowego, który będzie zależny od intensywności pomocy publicznej w województwie dozwolonej przez Unię Europejską. Im wyższa pomoc publiczna, tym dłuższy okres zwolnienia.  Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat.

Do czasu wygaśnięcia aktualnej ustawy do 2026 roku, okres ten może być wydłużony o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla dotychczas działających inwestycji warunki nie zmienią się.

Polska poprawi swoją konkurencyjność

Ministerstwo Rozwoju zakłada, że dzięki SOR Polska poprawi swoją konkurencyjność w stosunku do innych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zróżnicowanie kryteriów pod kątem jakości, jakiego nie ma w innych krajach V4 (Grupy Wyszehradzkiej), pozwoli na skoncentrowaniu oferty na inwestycjach wnoszących najwyższą wartość dodaną dla polskiej gospodarki – tłumaczy resort.

Ustawa z 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych będzie funkcjonowała do końca 2026 roku tylko dla wydanych już zezwoleń i decyzji (w zakresie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia). Po roku 2026 przestanie obowiązywać. Od dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych inwestorów, będzie obowiązywała nowa ustawa.

Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istniejących SSE, ma docelowo zastąpić dziś funkcjonujące SSE, w ramach których nie będą już wydawane nowe zezwolenia.

fot. dimitrisvetsikas1969, pixabay.com, CC0