Przejdź do treści

Polskie REIT-y

Aby czerpać dochody z wynajmu nieruchomości nie koniecznie trzeba je kupować. Wystarczy zainwestować w akcje spółki inwestującej w nieruchomości.

Spółki rynku wynajmu nieruchomości (ang. Real Estate Investment Trust, „REIT”) powstały po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych 50 lat temu. W Europie najpierw pojawiły się w Holandii a później w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Irlandii. Obecnie na świecie tego rodzaju podmiotów jest około 400, przy czym ponad połowa działa na rynku amerykańskim. Ich akcje są zazwyczaj notowane na giełdach.

Polska wreszcie doczekała się tego rodzaju instytucji. Pierwsze jaskółki już się pojawiły – rozpoczęcie lub plany takiej działalności deklaruje już kilka podmiotów finansowych. Jednak dla prawidłowego rozwoju rynku potrzebne są regulacje prawne, w szczególności dotyczące organizacji oraz opodatkowania dochodów takich spółek. Prace legislacyjne są już zaawansowane i mają poparcie wicepremiera Mateusza Morwieckiego.

Zgodnie z procedowaną ustawą REIT-em jest spółka utworzona na czas nieokreślony, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o kapitale nie niższym niż 60 mln złotych. Jej działalność winna koncentrować się na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych, generujących stały strumień dochodów z czynszu. Akcje takiej spółki będą notowane na giełdzie.

Czytaj także: Inwestycje rentierskie

Co najmniej 70% aktywów spółki mają stanowić nieruchomości, udziały lub akcje w spółkach nieruchomościowych, albo akcje innych spółek typu REIT. Natomiast zobowiązania nie mogą być wyższe niż 70% wartości bilansowej jej aktywów. Wymagana jest odpowiednia dywersyfikacja portfela – w jego skład powinny wchodzić co najmniej trzy nieruchomości lub ich części. Co najmniej 70% przychodów netto powinno pochodzić z wynajmu lub odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części. Spółka będzie zobowiązana do wypłaty inwestorom nie mniej niż 90% zysku w formie dywidendy lub reinwestowania tej kwoty.

Projekt ustawy przewiduje, że wolne od podatku CIT będą dochody spółek typu REIT uzyskane z wynajmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, odpłatnego zbycia akcji i udziałów spółek zależnych lub innych spółek rynku wynajmu nieruchomości.
Wprowadzenie tych regulacji przyczyni się do pobudzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem i zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spółek typu REIT będzie sprzyjać rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce.

Pojedyncze osoby fizyczne nie dysponujące wysokimi kapitałami, będą mogły poprzez REIT-y pośrednio dokonać inwestycji na rynku nieruchomości. Obrót akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zapewni, że inwestycje w nieruchomości będą płynne. Zakup akcji REIT-ów przez polskich inwestorów będzie oznaczać repolonizację rynku nieruchomości komercyjnych, który obecnie w 90% należy do inwestorów zagranicznych.
Dzięki uruchomieniu REIT-ów nastąpi poprawa sytuacji w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych przeznaczonych na wynajem. W efekcie będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.

fot. Unsplash, pixabay.com, CC0