§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady publikowania tekstów publicystycznych nadesłanych przez autorów tych tekstów (dalej również: „Użytkownicy”) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin jest ogólnodostępny. Możliwe jest zapoznanie się z jego treścią a także jego odtwarzanie, utrwalanie, pobieranie i drukowanie.
 3. Wydawcą i Administratorem Serwisu oraz właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie jest Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 45, 50-227 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534748, NIP: 895203748, REGON: 360290826, zwana dalej: „Administrator”, „My”.
 4. W celu publikowania tekstów publicystycznych w Serwisie wymagane jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień.

§ 2. PUBLIKOWANIE TEKSTÓW

 1. Dajemy Ci możliwość przesłania do publikacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Twoich autorskich artykułów, wywiadów, reportaży, felietonów oraz innych gatunków publicystycznych odnoszących się do tematyki złota inwestycyjnego rozpatrywanego z punktu widzenia zasad inwestowania, gospodarki, makroekonomii, mikroekonomii, zarządzania finansami i rachunkowości (dalej również jako „tekst”).
 2. Możesz przesłać do nas swój tekst na adres poczty elektronicznej redakcja@mysaver.pl, jeśli jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych. W Serwisie umożliwiamy zamieszczanie swoich tekstów osobom fizycznym, osobom prawnym oraz podmiotom, niebędącym osobami prawnym, a posiadającym zdolność prawną.
 3. Wysyłając do nas swój tekst, akceptujesz niniejszy regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień wysłania przez Ciebie wiadomości e-mail.
 4. Wysyłając do nas swój tekst, zobowiązujesz się do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej.
 5. Wysyłając nam swój tekst, w treści wiadomości e-mail musisz zamieścić swoje dane, takie jak:
  a) imię;
  b) nazwisko;
  c) datę urodzenia;
  d) adres zamieszkania;
  e) swoje zdjęcie/logo/awatar, które zostanie zamieszczone przy Twoim tekście (opcjonalnie);
  f) oraz oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią regulaminu, dostępną na stronie www.mysaver.pl/regulamin/ i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Ponadto oświadczam, że przesłane przeze mnie treści nie naruszają przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego oraz że informacje w nich podane są zgodne z prawdą.”
 6. Jeżeli wysyłasz do nas swój tekst po raz pierwszy, uzupełnij go o informację, jak chciałbyś / chciałabyś, aby został podpisany (imieniem i nazwiskiem, inicjałami, pseudonimem), a także (opcjonalnie) o krótką notkę biograficzną, w tym ukończone szkoły / kursy, odbyte staże, dorobek zawodowy i inne fakty wskazujące na zainteresowanie tematyką, której poświęcony będzie Twój tekst.
 7. W razie wysłania tekstu bez wymaganych danych osobowych lub oświadczenia, Administrator zwróci się do Ciebie o ich uzupełnienie. W razie braku ich uzupełnienia w ciągu 7 dni, tekst nie zostanie poddany dalszej weryfikacji.
 8. Twoje dane osobowe, które nam dostarczasz powinny być pełne i aktualne. Zakazane jest używanie fałszywych danych personalnych lub należących do osób trzecich, podszywanie się pod inne osoby lub wprowadzanie w błąd co do swojej tożsamości.
 9. Nabór tekstów będzie prowadzony w sposób ciągły.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania tylko wybranych przez siebie tekstów.
 11. Po weryfikacji i akceptacji tekstu, może on zostać przez nas opublikowany na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Wysyłając do nas swój tekst, wyrażasz zgodę na publikowanie Twojego imienia i nazwiska, inicjałów, pseudonimu oraz innych form podpisu pod tekstem, który opublikujemy.
 13. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje imię i nazwisko były publikowane, możemy publikować Twój tekst anonimowo lub pod pseudonimem. Musisz nas powiadomić o takiej decyzji najpóźniej wysyłając wiadomość e-mail, w której prześlesz do nas swój tekst.
 14. W przypadku braku odmiennego oświadczenia, Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania tekstu z podaniem imienia i nazwiska autora.
 15. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Ciebie wiadomości e-mail.

§3. KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI TEKSTU

 1. Tekst powinien zawierać od 2000 znaków do 13000 znaków a także przypisy, jeżeli powstawał w oparciu o inne źródła.
 2. Tekst powinien zostać wysłany do nas w formacie „doc” lub „odt”, umożliwiającym jego moderowanie. W innych przypadkach teksty nie będą mogły zostać przyjęte.
 3. Tekst powinien odpowiadać tematyce wskazanej w §2 pkt 1.
 4. Tekst powinien być napisany w sposób staranny. Przed wysłaniem go do nas, wyczyść go z literówek i błędów ortograficznych, a także sprawdź jego składnię.
 5. Tekst powinien opierać się na specjalistycznej wiedzy, popartej badaniami, literaturą, przepisami prawnymi lub obserwacjami.
 6. Tytuł, który będzie posiadał Twój tekst, powinien być syntetyczny i zrozumiały w taki sposób, by łatwo można było wyszukać go za pomocą wyszukiwarki internetowej.
 7. Przed publikacją tekstu wszystkie teksty będą moderowane pod kątem:
  a) poprawności ortograficznej, stylistycznej oraz literówek;
  b) poprawności merytorycznej oraz praw autorskich;
  c) formatowania tekstu (śródtytuły, pogrubienia, akapity, listy, cytaty);
  d) lokowania produktów;
  e) jasności tytułu oraz wstępu (powinny informować o czym jest artykuł i zachęcać do przeczytania całości);
  f) szaty graficznej.
  8. Teksty nie mogą zawierać treści, które:
  a) naruszałyby postanowienia niniejszego regulaminu;
  b) naruszałyby prawo polskie lub prawo UE;
  c) naruszałyby osobiste lub majątkowe prawa autorskie innych podmiotów;
  d) naruszałyby dobre obyczaje;
  e) miałyby na celu rozpowszechnianie fałszywych, obraźliwych, deprawujących lub zakazanych treści, zniesławienia kogokolwiek, zachęcenie do nietolerancji, nienawiści, agresji lub innych zachowań niezgodnych z prawem.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

 1. W momencie wysłania do nas swojego tekstu wraz z oświadczeniem, udzielasz nam 20-letniej nieodpłatnej, niewyłącznej licencji obejmującej swoim zakresem terytorialnym Polskę, kraje UE i kraje trzecie a także wyrażasz zgodę dla Administratora na dalsze wykorzystywanie tego tekstu w formie oryginalnej lub zmienionej. Umowa obowiązuje na podstawie niniejszego Regulaminu na czas trwania licencji.
 2. Na podstawie udzielonej licencji Administrator może korzystać z przesłanych przez Ciebie treści na wszystkich polach eksploatacji, znanych Stronom w chwili zawierania umowy na podstawie Regulaminu, w tym między innymi na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
  b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
  c) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
  d) publiczne udostępnianie w Polsce i poza jej granicami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  e) wykorzystywania całości lub ich dowolnych części do prezentacji;
  f) oddanie do korzystania, najem, dzierżawa, oddanie do bezpłatnego używania;
  g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
  h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  i) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
  j) dowolnego przetwarzania, w tym na adaptacje, modyfikacje, wykorzystywanie całości lub części jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Udzielenie licencji obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami utworu wykonanego przez Użytkownika, na zlecenie Administratora lub za zgodą Administratora bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika.
 4. Użytkownik wraz z udzieleniem Administratorowi licencji, zezwala Administratorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Administratora do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
 5. Użytkownik udzielając licencji wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora dalszych sublicencji a także na przenoszenie licencji na podmioty trzecie.
 6. W razie upływu terminu, na który została udzielona licencja, w razie braku odmiennego oświadczenia, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nieokreślony. W takim przypadku Użytkownik może złożyć Administratorowi oświadczenie w formie mailowej lub pisemnej, na adres siedziby Administratora, o wypowiedzeniu licencji z upływem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 7. Wszelkie treści publikowane w Serwisie są własnością ich autorów i są chronione na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych tekstów zamieszczonych w Serwisie w celach promocyjnych i marketingowych, bez informowania i uzyskiwania dodatkowej zgody ich autora.
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych tekstów poprzez ich opublikowanie także w formie papierowej i dystrybuowania do wybranych przez siebie miejsc, w tym do sklepów, kawiarni i kiosków oraz w wersji elektronicznej, sprzedawanej w szczególności za pośrednictwem kiosków internetowych. Wydawca zastrzega sobie prawo do pobierania z tego tytułu opłaty od podmiotów trzecich.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dodania swoich opinii do treści zamieszczanych na Serwisie.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny wszelkich treści i utworów zamieszczonych w Serwisie a także do edycji i skracania zamieszczonych na Serwisie treści.

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wysyłając do nas swój tekst, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z wykonaniem umowy na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem publikowania swoich tekstów za pośrednictwem Serwisu jest podanie danych, o których mowa w § 2 ust. 4. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych osobowych zgodnie z ust. 3 powyżej powoduje usunięcie tych danych.
 5. Administrator jest zarazem administratorem danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 4.
 6. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Autorów priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była w pełni chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby dane osobowe Autorów były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 7. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie.
 8. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Autorów organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk i lepszego dopasowania Serwisu do oczekiwań Użytkowników. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje Serwisu nie będą działać poprawnie.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator, tak dalece jak to będzie prawnie dopuszczalne, nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane przez Użytkowników, które opublikuje w Serwisie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym papierowej.
 2. Użytkownik przesyłając do Administratora swój tekst, bierze na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki prawne związane z jego publikacją.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź jakąkolwiek szkodę wywołaną opublikowaniem treści jego autorstwa, w szczególności w związku z naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Serwisu.
 5. Administrator oświadcza, iż dołoży należytej staranności w celu zabezpieczenia Serwisu przed niezgodnym z prawem dostępem osób trzecich, jednak w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany i niezgodny z prawem dostęp osób trzecich do Serwisu i uzyskanie przez nie w sposób nielegalny jakichkolwiek danych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Od umów zawieranych przez Użytkowników z Administratorem na podstawie i zgodnie z Regulaminem, Użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy wyrażone w art. 27 i następnych, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) - tj. prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy, w 14 dniowym terminie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby Administratora przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub złożyć inne oświadczenie na piśmie.
 2. Jednakże zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów w pełni wykonanych przez Administratora, to jest w przypadku opublikowania tekstu Użytkownika w Serwisie lub w jakiejkolwiek innej formie na podstawie Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe akceptując niniejszy Regulamin.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z działalnością Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Każdorazowo, po zawarciu umowy na podstawie Regulaminu Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych - poinformujemy Cię o tym poprzez udostępnienie jednolitego tekstu regulaminu na naszej stronie internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowanie ich na stronie.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Administrator zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 6. Jeżeli uznasz, że niewłaściwie wykonujemy naszą Umowę, możesz złożyć reklamację pisemnie na adres siedziby Administratora lub przesyłając ją na adres e-mailowy: redakcja@goldsaver.pl. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację jak najszybciej, dopełnimy wszelkich starań, żeby nie zajęło nam to dłużej niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na Twój adres e-mail.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
  a) dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  b) przeglądarka internetowa;
  c) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 8. Jeżeli z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, Administrator będzie musiał zmienić postanowienia Regulaminu dotyczące zawartej przez Ciebie umowy, Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2016 r.