Rynek Forex

Forex jest zdecentralizowanym rynkiem transakcji walutowych, zawieranych w wyniku bilateralnych ustaleń stron albo za pomocą elektronicznej tabeli ofert (ang. Electronic Communication Network, „ECN”). Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie. Ma on zasięg globalny i pracuje nieprzerwanie przez pięć dni w tygodniu.

Decyzje inwestycyjne na Forex można podejmować w oparciu o analizą techniczną lub fundamentalną. Analiza techniczna rynku walutowego praktycznie nie różni się tej stosowanej na giełdowym rynku akcji, przy czym nie ma tu zastosowania pojęcie hossy ani bessy. W parze walutowej, gdy jedna waluta zyskuje na wartości to druga traci wobec niej. Nie bierze się też pod uwagę wolumenu obrotów.

Analiza fundamentalna uwzględnia istotną dla siły lokalnej waluty sytuację i wydarzenia w kraju, jak: polityka monetarna, polityka gospodarcza, wskaźniki makroekonomiczne, wypowiedzi przedstawicieli świata polityki lub gospodarki, napływ lub odpływ kapitału zagranicznego, rating a także sytuacja ekonomiczna i polityczna w otoczeniu danego kraju.

Do inwestowania na Forexie wymagany jest jedynie rachunek na platformie transakcyjnej. Później wystarczy już tylko wpłacić depozyt początkowy i złożyć zlecenie. Spodziewając się wzrostu kursu danej waluty, inwestor kupuje kontrakt (lot) na określoną jej ilość. Oznacza to zajęcie długiej pozycji. Jeżeli natomiast przewidywany jest spadek notowań waluty to racjonalnym działaniem będzie sprzedaż waluty, czyli zajęcie krótkiej pozycji.

Zamknięcie pozycji następuje poprzez zawarcie transakcji przeciwstawnej do wcześniejszej. Jeżeli cena sprzedaży jest wyższa niż cena kupna, inwestor osiąga zysk a ten zależy od różnicy cen oraz dźwigni finansowej, która wynika z udziału depozytu początkowego w wartości kontraktu. Najczęściej stanowi on 1%, co oznacza, że dźwignia finansowa wynosi 100:1. Im wyższa dźwignia tym większy potencjalny zysk lub strata i w konsekwencji poziom ryzyka.

Przykład:

Założenia: Para walutowa USDPLN, zmiana kursu 0,0050 PLN (0,13%) a depozyt początkowy stanowi 1% wartości kontraktu (dźwignia finansowa 100:1).

  1. Kupno kontraktu (zajęcie pozycji długiej) na 1 000 000 USD po kursie 3,8125 USDPLN. Oznacza to, że inwestor kupuje 1 000 000 USD i jednocześnie sprzedaje 3 812 500 PLN. Depozyt początkowy wynosi 38 125 PLN.
  2. Sprzedaż kontraktu (zamknięcie pozycji długiej) po wzroście kursu dolara do 3,8175 USDPLN. Wartość długiej pozycji walutowej wzrosła do 3 817 500 PLN, co oznacza zysk 5 000 PLN.

Stopa zwrotu z inwestycji wynosi 13% (5 000PLN / 38 125 PLN x 100%), czyli jest 100 razy większa niż procentowa zmiana kursu waluty.

Jednocześnie drugi inwestor, który zajął przeciwstawną pozycję, sprzedający walutę, stracił 13% zainwestowanego kapitału.

Jest to efekt działania dźwigni finansowej 100:1.

Jeżeli wartość pozycji inwestora spadnie w wyniku strat poniżej określonego poziomu depozytu początkowego (np. 80%), jest on wzywany do niezwłocznego uzupełnienia niedoboru. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje zamknięciem pozycji przez podmiot organizujący obrót.

Reasumując, Forex jest grą o wyniku zerowym – co jedna strona zarobi, to druga straci. Występuje jeszcze pośrednik, czyli podmiot oferujący do dyspozycji platformę transakcyjną. Zarabia on na różnicy między ofertą sprzedaży i kupna (ang. spread), zawsze bez względu na kierunek zmian kursów walut.

Zyski i ryzyko

Rynek Forex powszechnie uważany jest za jeden z najbardziej ryzykownych. Sukces inwestycji zależy od umiejętności przewidywania zmiany kursów i ustalenia właściwego horyzontu inwestycyjnego. Są inwestorzy długo- lub średnioterminowi, ale również i tacy, którzy zwierają wiele transakcji w ciągu doby, wykorzystując minimalne zmiany notowań (ang. day trading). Aby uchronić inwestorów przed skutkami niespodziewanych, gwałtownych zmian kursów platformy oferują różne mechanizmy zabezpieczające. Przykładem jest stop-loss, który automatycznie zamyka pozycję, gdy kurs waluty osiągnie ustalony poziom. Nie zabezpiecza on jednak w pełni przed stratą.

Zdarzają się sytuacje nadzwyczajne, które powodują istotne zmiany kursów walut, np. interwencja banku centralnego, zmiana stóp procentowych, zmiana ratingu kraju, przewrót polityczny, wybuch wojny, zmiany cen strategicznych surowców, wynik wyborów etc. Nieoczekiwana zmiana notowań waluty może być też skutkiem ataku spekulacyjnego, który może nie tylko pogrążyć drobnych inwestorów ale także system finansowy i gospodarkę kraju.

W przeszłości rynek Forex doświadczony był boleśnie przez podmioty nastawione na oszustwa, ulokowane w krajach o wątpliwych jurysdykcjach, niejednokrotnie powiązane ze światem przestępczym. Miały miejsce przypadki, kiedy platforma znikała, a wraz z nią środki klientów.

Wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duże ograniczenie w dochodzeniu ich praw mogą stanowić postanowienia umowne, które broker narzuca swoim klientom, wpisując nieodwołalne klauzule poddające ewentualne spory obcej jurysdykcji. W praktyce inwestor detaliczny ma znikome szanse wyegzekwowania swych praw.

Zawieranie transakcji na rynku Forex wymaga dużych umiejętności, dostępu do dużej ilości informacji i narzędzi analitycznych, ale przede wszystkim ogromnej ilości zdrowego rozsądku. Ze względu na dużą dźwignię finansową mogącą generować horrendalne straty, niedoświadczony inwestor może w krótkim czasie stracić wpłacony kapitał. Praktyka pokazuje, że 90% inwestorów ponosi straty. Warto więc z dużą dozą ostrożności traktować tak dziś popularne obietnice osiągnięcia wielkiego bogactwa na rynku Forex.

fot. Ahmad Ardity, pixabay.com, CC0