Ryzyko otoczenia spółki giełdowej

Inwestowanie na giełdzie może być zyskowne, jednak wiąże się z trudno przewidywalnym ryzykiem. Sposobem na jego redukcję jest zakup aktywów alternatywnych. Do takich należą metale szlachetne.

Czytaj także: Ryzyko i oszustwo - gdzie jest granica?

Ryzyko inwestowania na rynku finansowym towarzyszy ono nieprzerwanie już od chwili zakupu papierów wartościowych do momentu ich sprzedaży. Każdy dzień na giełdzie jest niewiadomą. Dlatego bez poznania zasad funkcjonowania rynku giełdowego lepiej zrezygnować z niego i zainwestować w inne aktywa, np. w złoto, które jest wszędzie takie samo i nigdy jego cena nie spadnie do zera.

Główne czynniki ryzyka, z jakimi spotyka się na co dzień inwestor giełdowy są związane z otoczeniem emitenta, jego działalnością oraz papierami wartościowymi. Przeanalizujmy najważniejsze czynniki w bliższym i dalszym otoczeniu emitenta, które mają wpływ na jego sytuację gospodarczą. Od nich będzie bowiem zależeć wycena rynkowa i ryzyko jego walorów finansowych.

Są one pochodną koniunktury gospodarczej, rynków finansowych, systemu prawnego, kontrahentów, warunków ekonomicznych i politycznych, sytuacji społecznej a także sił nadzwyczajnych. Do takich czynników możemy zaliczyć:

 • Koniunktura gospodarcza w kraju, Europie i innych krajach mających duży wpływ na gospodarkę światową. To od niej zależą w znacznym stopniu warunki prowadzenia działalności przedsiębiorstw. Przy dynamicznym wzroście gospodarki zwiększa się popyt na towary i usługi, więc przedsiębiorstwa uzyskują wyższą rentowność prowadzonej działalności niż wtedy, gdy jest stagnacja lub recesja. Dobra koniunktura przyczynia się także zmniejszenia ryzyka prowadzenia biznesu.
 • Polityka gospodarcza rządu. Ma ona wpływ na warunki gospodarowania przedsiębiorstw w kraju. Ograniczenie swobody gospodarczej nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw i ich konkurencyjności. Często politycy kierując się motywami populistycznymi wprowadzają prawo niesprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.
 • Jakość prawa. Jeżeli prawo jest nieprzyjazne dla biznesu, zawiera błędy i sprzeczności lub jest często zmieniane to trudno przedsiębiorstwom podejmować racjonalne decyzje lub planować działalność. To zniechęca do prowadzenia działalności gospodarczej. Błędy w interpretacji przepisów prawa mogą być przyczyną realnych strat, które ponoszą ostatecznie akcjonariusze.
 • Polityka fiskalna. Nadmiernie wysokie podatki ograniczają ilość pieniędzy w przedsiębiorstwach, które można zainwestować w inwestycje i rozwój. Często prawo podatkowe jest niestabilne i niezrozumiałe. Przedsiębiorcy narzekają też na nieprzyjazne traktowanie ich przez organa skarbowe.
 • Sądownictwo. Od jakości wymiaru sprawiedliwości zależy sytuacja wielu przedsiębiorstw. Nie zawsze ich sprawy są rozpatrywane w rozsądnych terminach i sprawiedliwie. Szczególnie ma to znaczenie w zakresie respektowania prawa gospodarczego czy odzyskiwania należności do kontrahentów.
 • Koniunktura w branży emitenta. Spadek popytu na produkty lub usługi ma wpływ na wyniki finansowe wszystkich przedsiębiorstw danej branży.
 • Kondycja ekonomiczna kontrahentów. Sytuacja podmiotów współpracujących z emitentem oddziałuje na wielkość sprzedaży oraz ryzyko prowadzenia biznesu.
 • Ceny surowców i nośników energii. Od nich zależą koszty produkcji oraz świadczonych usług. W konsekwencji przekłada się to na wynik z działalności gospodarczej oraz konkurencyjność. Istnieje też ryzyko ograniczenia dostaw surowców lub energii.
 • Stopy procentowe. Od wysokości stóp procentowych zależy oprocentowanie kredytów. Wzrost kosztu pieniądza podwyższa koszty finansowe i w konsekwencji pomniejsza wynik finansowy.
 • Rynek walutowy. Zawieranie transakcji eksportowych lub importowych wiąże się z ryzykiem niekorzystnej zmiany kursów walut. Stosowanie zabezpieczeń jest kosztowne. Kursy walut obcych mają też wpływ na ceny paliw i nośników energii.
 • Obniżki cen produktów lub usług emitenta. Deflacja cen producenckich oznacza mniejsze przychody ze sprzedaży i spadek rentowności działalności operacyjnej.
 • Konkurencja. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów dostarczających podobne produkty i usługi. Dążąc do utrzymania sprzedaży starają się obniżać ceny oraz podwyższyć jakość. Aby nie przegrać z konkurencją przedsiębiorstwo musi obniżyć ceny swych produktów lub usług oraz oferować coraz lepsze produkty. Jeżeli nie podoła wyzwaniu wówczas spadnie sprzedaż.
 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nasz kraj zobowiązał się do respektowania ograniczeń produkcji w niektórych branżach. Ponadto otwarcie rynku na towary i usługi firm z krajów członkowskich zwiększa konkurencję.
 • Zdarzenia nadzwyczajne. Do takich można zaliczyć utratę znacznej części aktywów, np. w wyniku klęski żywiołowej.

Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na działanie czynników zewnętrznych. Może tylko ograniczyć ich negatywny wpływ. Inwestując więc z papiery wartościowe należy mieć na względzie wpływ tego ryzyka na kondycję emitenta.

fot. freephotocc, pixabay.com, CC0

Jan Mazurek