Ryzyko rynku akcji

Każdy instrument finansowy charakteryzuje się właściwą mu dochodowością oraz ryzykiem. Są one nierozerwalnie związane a zrozumienie ich natury stanowi podstawę racjonalnego inwestowania.

Czytaj także: Ryzyko i oszustwo - gdzie jest granica?

Ryzyko inwestowania w akcje na swoje źródło poza spółką jak też wewnątrz niej. Jednak źródłami ryzyka mogą być też same akcje. Oto najważniejsze z nich:

  1. Nieprzydzielenie subskrybowanych akcji lub niedojście emisji do skutku. Jeżeli inwestor złoży zamówienie a otrzyma mniej akcji albo emisja nie dojdzie do skutku, wówczas ponosi stratę z powodu zamrożenia środków, zazwyczaj na nieoprocentowanym rachunku, jak również niewykorzystania innych okazji inwestycyjnych.
  2. Podaż akcji na debiucie giełdowym. W przypadku dużej liczby zleceń sprzedaży na pierwszym notowaniu kurs akcji może być niższy od oczekiwanego lub ceny nabycia akcji na rynku pierwotnym. Takie zdarzenie ma niekorzystny wpływ na kolejne notowania, gdyż inwestorzy zniechęcają się do akcji danej spółki. Może to być skutek pogorszenia sytuacji gospodarczej spółki lub ogólnej koniunktury na giełdzie.
  3. Zmienność notowań. Ceny akcji na giełdzie zależą od wielu czynników. Oprócz opisanych powyżej na notowania akcji danej spółki ma wpływ ogólna koniunktura giełdowa. Zależy ona również od sytuacji na wiodących giełdach na świecie. Inwestorzy tracą wtedy sentyment do inwestycji giełdowych, spada apetyt na ryzyko i kursy papierów wartościowych. W efekcie podczas bessy spadają kursy większości akcji, także spółek o dobrej kondycji finansowej. Na odwrócenie trendu trzeba czekać niejednokrotnie długo.
  4. Płynność rynku papierów wartościowych. Niskie obroty na rynku notowań skutkują trudnościami w sprzedaży posiadanych akcji po oczekiwanej cenie. Dotyczy to głównie alternatywnego systemu obrotu NewConnect.
  5. Zawieszenie lub wykluczenie z notowań. Jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie lub wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, może dojść do okresowego zawieszenia lub wykluczenia z notowań jego papierów wartościowych. Inwestorzy pozostaną w takiej sytuacji bez możliwości sprzedaży posiadanych walorów.
  6. Przymusowy wykup. Jeżeli akcjonariusz osiągnie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ma prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy odsprzedaży mu wszystkich posiadanych przez nich akcji. Oznacza to wykluczenie z akcjonariatu akcjonariuszy mniejszościowych.

Rynek giełdowy rządzi się swoimi prawami, które należy zrozumieć i zaakceptować. Zmienia się sentyment inwestorów do inwestycji oraz apetyt na ryzyko, co powoduje bessę lub hossę. Podejmując decyzję o inwestowaniu w dany papier wartościowy należy go zrozumieć. Akcje inaczej reagują na zmianę czynników rynkowych i makroekonomicznych. Działanie wbrew trendowi może przynieść porażkę, bowiem trend jest efektem decyzji wielu inwestorów.

Dlatego w portfelu inwestora nie powinno zabraknąć aktywów alternatywnych, których natura jest inna niż akcji. Praktyka pokazała, że korelacja cen akcji i metali szlachetnych jest niska. Warto więc dywersyfikować portfel przeznaczając pewną pulę pieniędzy na złoto lub srebro – rekomenduje się 10-15%. Taki portfel będzie mniej ryzykowny, co potwierdza nie tylko teoria lecz również praktyka.

fot. Guilhem Vellut, flickr.com, CC BY 2.0

Jan Mazurek