Przejdź do treści

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozpoznaje spory między instytucjami finansowymi a ich klientami.

Każdy klient instytucji finansowej, który czuje się przez nią pokrzywdzony może zwrócić się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego aby ten pomógł w rozstrzygnięciu sporu. Takie rozwiązanie ma charakter dobrowolny i wymaga zgody obu stron. Sąd Polubowny rozpatruje sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, jest wyższa niż 500 zł oraz spory o prawa niemajątkowe.

Są dwie drogi polubownego postępowania przed Sądem Polubownym – mediacja i arbitraż.

Czytaj także: Ryzyko i oszustwo – gdzie jest granica?

Mediacja

Mediacja jest najprostszą i najtańszą metodą godzenia skonfliktowanych stron. Jest ona prowadzona przez bezstronną osobę trzecią – mediatora Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Posiada on profesjonalną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i prawa, a jednocześnie jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia mediacji.

Celem mediacji jest pomoc w rozwiązaniu sporu pomiędzy stronami i doprowadzenie do zawarcia ugody na warunkach akceptowanych przez obie strony.

Czytaj także: Afera KNF – czy nasze pieniądze są bezpieczne w banku?

Mediator najpierw odbywa jedno lub więcej spotkań z każdą ze stron, podczas których zapoznaje się z przedstawioną przez nie argumentacją. W kolejnym etapie mediacji odbywają się wspólne posiedzenia mediacyjne. W obecności mediatora strony omawiają kwestie sporne i dążą do wypracowania optymalnego rozwiązania. Mediacja może być też prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia w drodze mediacji mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF.

Opłata za przeprowadzenie mediacji wynosi 50 zł.

Arbitraż

Postępowanie arbitrażowe odbywa się w Centrum Arbitrażu Sądu Polubownego przy KNF. Warunkiem rozpoczęcia postępowania jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu. Funkcjonują dwie procedury rozstrzygania sporu w drodze arbitrażu:

  • uproszczone postępowanie arbitrażowe oraz
  • postępowanie arbitrażowe.

Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. Może być też prowadzone w sprawach o przedmiocie sporu wyższym niż 10 tys. zł, jeżeli obie strony wyrażą taką wolę.

Podczas uproszczonego postępowania arbitrażowego arbiter rozstrzyga spór wyłącznie na podstawie dokumentów przekazanych przez strony.
Normalne postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł oraz w sprawach o charakterze niemajątkowym przez zespół trzech arbitrów.

Każda ze stron wskazuje po jednym arbitrze, a ci wyznaczają trzeciego arbitra. Za obopólną zgodą obu stron sprawę może prowadzić jeden arbiter. Postępowanie arbitrażowe może być poprzedzone mediacją prowadzoną jest przez bezstronnego mediatora, jeżeli taką wolę wyrażą obie strony sporu.

KNF zamiast sądu powszechnego

Zanim pójdziemy do sądu powszechnego warto udać się do Sądu Polubownego przy KNF. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Arbitrzy KNF są profesjonalistami w dziedzinie finansów i prawa, co daje szansę na uzyskanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu. Jest to istotne, ponieważ nie zawsze sądy powszechne posiadają odpowiednio przygotowane kadry w zakresie skomplikowanej materii rynku finansowego. Zaletą tego rozwiązania jest wpływ na wybór arbitrów, poufność i niższe koszty postępowania niż przed sądem powszechnym. Ponadto, co istotne – czas postępowania przez Sądem Polubownym jest znacząco krótszy niż przed sądem powszechnym.

Jest też możliwość przeprowadzenia postępowania apelacyjnego z udziałem innego składu arbitrów.

Wyrok Sądu Polubownego w postępowaniu arbitrażowym ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

Koszty postępowania

Opłata za arbitraż uproszczony – 150 zł, wnoszona jest przez powoda i nie podlega zwrotowi.
Opłaty za arbitraż:

  • przy wartości przedmiotu sporu do 50 000 zł – 250 zł,
  • przy wartości przedmiotu sporu do 100 000 zł – 500 zł,
  • przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł – 1000 zł,
  • w sprawach dot. praw o charakterze niemajątkowym – 250 zł.

Opłata za apelację – jak w postępowaniu pierwszej instancji.

W przypadku przegrania sprawy konsument może zostać obciążany dodatkowymi kosztami postępowania, np. wynagrodzenia biegłych lub opłacenia pełnomocnika drugiej strony.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego może zwolnić konsumenta w całości lub części od obowiązku uiszczenia opłaty.

fot. succo, pixabay.com, CC0