Przejdź do treści

Świat alternatywnych inwestycji

Inwestycje alternatywne stanowią klasę aktywów – obok akcji i obligacji – mających pozytywny wpływ na jakość portfela inwestycyjnego.

Inwestowanie inaczej

Ceny wielu aktywów są nisko, a nawet ujemnie, skorelowane z giełdowymi notowaniami akcji. Określane są one mianem aktywów alternatywnych wobec tradycyjnych papierów wartościowych notowanych na giełdzie. Ich wartość rynkowa zależy od innych czynników niż te, które determinują zmiany notowań akcji na giełdach papierów wartościowych. Dzięki temu takie aktywa mogą stanowić cenny składnik zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, odpornego na dekoniunkturę na rynku kapitałowym.

Zalety inwestycji alternatywnych ujawniają się szczególnie w okresach kryzysów finansowych, bessy na rynku akcji, przesileń historycznych, destabilizacji politycznej czy klęsk żywiołowych.

Podstawowe grupy inwestycji alternatywnych:

  • fundusze hedgingowe
  • fundusze funduszy
  • produkty strukturyzowane
  • konta zarządzane
  • private equity / venture capital
  • nieruchomości
  • metale szlachetne
  • inne

Czytaj także: Faksymile, starodruki i księgi jubilerskie

Fundusze hedgingowe

W przeciwieństwie do klasycznych funduszy inwestycyjnych działalność funduszy hedgingowych nie podlega ścisłej kontroli i regulacjom ze strony państwowych organów nadzoru nad rynkiem finansowym. W strategiach inwestycyjnych funduszy hedgingowych, wykorzystywany jest szeroki zakres instrumentów finansowych i strategii opartych np. na: krótkiej sprzedaży, lewarowaniu, arbitrażu, instrumentach pochodnych, wykorzystywaniu zdarzeń nadzwyczajnych (fuzje, przejęcia, wykupy akcji, zyski lub straty nadzwyczajne, bankructwa), inwestowaniu w spółki z problemami finansowymi, inwestowaniu w wierzytelności trudnościągalne, analizie globalnych trendów ekonomicznych, wykorzystywaniu potencjału rynków wschodzących.

Fundusze funduszy

Specyfiką działalności tego rodzaju funduszy jest inwestowanie w udziały funduszy hedgingowych, wykorzystujących różnorodne strategie, funkcjonujących na wielu rynkach, nabywających różne aktywa i korzystających z wiedzy wielu zarządzających. Odpowiedni dobór udziałów funduszy hedgingowych o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej pozwala na osiągnięcie pozytywnego efektu dywersyfikacji, i w konsekwencji obniżyć poziom ryzyka inwestycyjnego. Tytuły uczestnictwa funduszy funduszy posiadają niższą wartość niż klasyczne fundusze hedgingowe, dzięki czemu są osiągalne dla inwestorów dysponujących mniejszymi zasobami kapitałowymi.

Produkty strukturyzowane

Są to instrumenty finansowe oparte na notowaniach określonego aktywa lub wycenie koszyka wielu instrumentów finansowych, w którym mogą znajdować się np. akcje, obligacje, indeksy giełdowe, surowce.

Synteza możliwości, jakie dają poszczególne składniki produktu strukturyzowanego stanowi o nowej jakości tak skonstruowanego produktu. Rynek ten dynamicznie się rozwija i obecnie istnieją produkty strukturyzowane o różnych profilach wypłaty. Do najbardziej rozpowszechnionych należą produkty dające możliwość osiągania zysków przy jednoczesnym zabezpieczeniu powierzonego kapitału lub ograniczonej stracie.

Konta zarządzane

Konta zarządzane stanowią rodzaj usług inwestycyjnych oferowanych indywidualnie klientom przez instytucje finansowe. Programy inwestycyjne w ramach tych kont stanowią kombinację szeregu usług w zakresie obsługi inwestorów. Obejmują one opracowanie polityki inwestycyjnej, zarządzanie portfelem, w tym zawieranie i rozliczanie transakcji a także wycenę aktywów. Tego rodzaju usługi są popularne na rynku walutowym (forex).

Private Equity / Venture Capital

Są to inwestycje w akcje i udziały spółek funkcjonujące poza publicznym rynkiem kapitałowym, realizowane bezpośrednio lub poprzez specjalnie w tym celu utworzone fundusze inwestycyjne private equity/venture capital. Dzięki wspomaganiu kapitałowemu, także niejednokrotnie merytorycznemu, dostarczonemu przez inwestorów, spółki otrzymują bodziec wzrostowy, co winno przełożyć się na osiągnięcie zysku w średnio- lub długoterminowej perspektywie czasowej. Fundusze private equity/venture capital inwestują w spółki z różnych branż, znajdujące się w różnych stadiach rozwoju a także będące w trudnej sytuacji finansowej i potrzebujące restrukturyzacji. Inwestycje private equity/venture capital wiążą się z koniecznością zamrożenia kapitału na dłuższy czas i nie zawsze są dostępne dla inwestorów detalicznych dysponujących niewielkim kapitałem.

Inwestycje w nieruchomości

Realizacja bezpośrednich inwestycji w nieruchomości polega na nabywaniu lokali mieszkalnych, budowli, pomieszczeń przemysłowych lub biurowych czy areałów ziemi. Zysk z inwestycji może przynieść wzrost rynkowej wartości a ta zależy od wielu czynników, jak rodzaj nieruchomości, lokalizacja, sytuacja gospodarcza i społeczna w danym regionie czy w kraju. Duży potencjał wzrostu cen posiadają grunty znajdujące się w obrębie planowanych inwestycji. Nieruchomość może również przynosić pożytki w postaci czynszów od najemców. Większość tego rodzaju inwestycji wymaga dużych nakładów finansowych, wiedzy i umiejętności przewidywania. Inwestowanie w nieruchomości jest więc trudne i może okazać się ryzykowne.

Metale szlachetne

Tego rodzaju inwestycje kojarzą się najczęściej z zakupami złota i srebra w postaci sztabek i monet bulionowych. Można też inwestować w platynę i pallad. Inwestycja w złoto lub srebro jest sposobem na zabezpieczenie się przed skutkami inflacji. Osoby traktujące te kruszce jako długoterminową lokatę, mogą ochronić realną wartość posiadanego majątku finansowego. Tego rodzaju dobra są płynne, co oznacza, że można je spieniężyć w dowolnym miejscu i czasie a ich wycena jest ogólnie dostępna i akceptowana.

Czytaj także: Złoto i diamenty w portfelu

Inne

Do inwestycji alternatywnych zalicza się też inne dobra, jak np.: kamienie szlachetne (w szczególności diamenty), dzieła sztuki, szlachetne trunki, zbiory filatelistyczne, autografy, płyty winylowe lub samochody klasyczne.

Cena każdego z tych aktywów zależy od jego indywidualnych cech. Tego rodzaju inwestycje wymagają więc odpowiedniej wiedzy oraz zachowania ostrożności, w przeciwieństwie do inwestycji w złoto, które wszędzie jest takie samo i łatwo je wycenić.

fot. pixabay.com