Unit-Linked jako część portfela inwestycyjnego?

Rozwiązania finansowe pt. Unit-linked pojawiły się na polskim rynku ubezpieczeń w połowie lat 90-tych. Produkty te są produktami inwestycyjnymi opartymi o fundusze inwestycyjne, ale są niejako „opakowane” w ubezpieczenie, dlatego oferują je towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tego typu narzędzia inwestycyjne korzystają z przepisów dotyczących polis ubezpieczeniowych, pozwalają więc na odłożenie w czasie podatku od zysków czy też wyznaczenie tzw. osoby uposażonej czyli osoby (osób) której przypadnie kapitał ulokowany w polisie po śmierci właściciela, z pominięciem procesu spadkowego. Możliwość taka może okazać się bardzo ważna przy planowaniu sukcesji i innych zagadnień spadkowych.

Polisy (bo tak należałoby nazywać te rozwiązania) tego typu, umożliwiają także ochronę kapitału ulokowanego w funduszach inwestycyjnych będących głównym instrumentem inwestycyjnym produktu przed egzekucją sądową i komorniczą co znacznie zwiększa ich atrakcyjność dla potencjalnych klientów.

Kiedy dodamy do tego jeszcze fakt, że środki zgromadzone w funduszach nie podlegają pod dyrektywę „Bail – In” („Ball - In” – mechanizm polegający na wprowadzeniu "podatku ratunkowego" od różnego rodzaju depozytów dla ratowania instytucji finansowych, dyrektywa unijna BRRD), obraz staje się jeszcze ciekawszy.

Z Unit – Linked mogą też korzystać, poza klientem indywidualnym, spółki kapitałowe, osobowe i inne przedsiębiorstwa łącznie z jednoosobowymi firmami. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać tą możliwość do tworzenia programów lojalnościowych opartych o polisy.

Unit – Linked dostępne są na polskim rynku ubezpieczeń w różnych formach. Jako, że są one polisą ubezpieczeniową, zawierają w sobie zawsze jakiś element ubezpieczenia, począwszy od ubezpieczenia w formie marginalnej kosztującego dosłownie kilka złotych do wysokich i znacznych sum ubezpieczenia na życie których cena jest odpowiednio wysoka. Kiedy chcemy przede wszystkim inwestować, oszczędzać a nie zabezpieczać dodatkowo bliskich czy też inne osoby, korzystamy wersji z najniższymi kosztami ubezpieczenia.

Polisy Unit – Linked mogą być alternatywnym dodatkiem do portfela inwestycyjnego. Nawet jeżeli już posiadamy pewną część kapitału w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, warto zainwestować pewną część pieniędzy w tzw. UFK – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe chociażby ze względu na korzyści prawno-podatkowe z tym związane.

W polisie takiej mamy dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem ryzyka, pochodzącej z różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych a także możliwość inwestowania w różne instrumenty, począwszy od akcji poprzez obligacje, surowce, itd. Zagraniczne fundusze znanych marek są także dostępne dla właściciela rachunku, co znacznie zwiększa to możliwości inwestycyjne i pozwala na korzystanie z instrumentów dostępnych globalnie.

Aby móc korzystać z tak szerokiej oferty nie trzeba uruchamiać rachunków w wielu TFI bo wszystkie dostępne możliwości inwestycyjne widzimy po zalogowaniu do naszego rachunku powiązanego z polisą. Ważna jest tu też możliwość szybkiego i sprawnego zarządzania kapitałem, dokonywania transferów z funduszu do funduszu, z TFI do TFI i uniknięcie podatku od zysków podczas takich ruchów. Odbywa się to bez żadnych kosztów. Dostosowujemy nasz portfel UFK do sytuacji na rynkach, ale mamy też możliwość reagowania na wyniki samych funduszy.

Najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem naszych pieniędzy w takich produktach to:

  • wstępna weryfikacja funduszy i towarzystw przed włączeniem ich w ramy polisy pod względem bezpieczeństwa, możliwości zysków, rzetelności zarządzających, itp. - weryfikacji takiej dokonuje firma która konstruuje i oferuje polisę
  • możliwość dużej dywersyfikacji funduszy i towarzystw nimi zarządzających
  • instytucja banku depozytariusza będąca częścią zabezpieczeń funduszy
  • niezależność funduszy i ich decyzji inwestycyjnych od firmy oferującej polisę

Bezpieczeństwo naszych środków lokowanych w ten sposób jest jednym z najważniejszych elementów posiadania w portfelu inwestycyjnym takiego czy takich rozwiązań.

Podsumowując; fundusze inwestycyjne „opakowane” w polisę ubezpieczeniową mogą być ciekawą alternatywą dla tradycyjnych ogólnodostępnych funduszy a tym samym uzupełnieniem portfela inwestycyjnego. Zabezpieczenia zawarte w tego typu rozwiązaniach (odroczenie podatku od zysków, wyznaczenie osób uposażonych, itd.) nie są dostępne poza polisami Unit – Linked a mogą częściowo zwiększyć bezpieczeństwo całego portfela inwestycyjnego. Decyzja czy taki element ma być częścią pomysłu na inwestowanie należy oczywiście do inwestora. Należy wziąć pod uwagę całość inwestycji i zastanowić się czy polisa do niej pasuje a także czy do tego konkretnego portfela jest potrzebna. Wybór polisy powinien dotyczyć tylko najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Artur Burzacki

fot. TheDigitalWay, Pixabay.com, CC0