UOKiK: grasz na Forexie? Jesteś konsumentem i zasługujesz na ochronę

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie transakcji na rynku Forex. - Osoba, która korzysta z instrumentów na Forexie, jest konsumentem. I zasługuje na ochronę konsumencką - twierdzi UOKiK.

Sprawa, w której prezes UOKiK wydał istotny pogląd, toczy się przed Sądem Najwyższym i dotyczy rynku Forex , gdzie można handlować instrumentami opartymi na zmianach kursu walut. Jak tłumaczą przedstawiciele urzędu, konsumentka domaga się zapłaty określonej kwoty za nienależyte prowadzenie rachunku maklerskiego przez Saxo Bank.

Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił jej pozew o zapłatę, twierdząc, że właściwy jest sąd w Danii. Konsumentka złożyła zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który rozpatrywał m.in. czy stroną umowy był konsument, czy przedsiębiorca.

Zdaniem tego sądu, "powódka zawierając umowę z pozwanym bankiem nie może być uważana za konsumenta. (…) Dokonując transakcji musiała wykazać się ponadprzeciętną wiedzą w zakresie finansowania w instrumenty finansowe. Taka wiedza nie jest dostępna "zwykłemu" konsumentowi i nie jest mu potrzebna w zaspokajaniu jego typowych potrzeb bytowych. (…) SA uznał, że strony mogły zawrzeć umowę o poddanie wynikającej z niej sporów pod jurysdykcję Sądu Morskiego i Handlowego w Kopenhadze”.

UOKIK: osoba, która korzysta z instrumentów na Forexie, zasługuje na ochronę konsumencką

Kobieta złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego oraz skierowała do prezesa UOKiK wniosek o przedstawienie Sądowi Najwyższemu istotnego poglądu o uznanie za niedozwoloną klauzuli, zgodnie z którą spory rozpatruje sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, czyli w Danii.

- Uważamy, że osoba, która przeprowadza transakcje na Forexie jest konsumentem. Tak jak klient banku, ubezpieczyciela, funduszu inwestycyjnego zasługuje na ochronę przewidzianą przez przepisy konsumenckie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek Forex nie dotyczy bieżących spraw życia codziennego i wymaga eksperckiej wiedzy, jednak z jego usług też mogą korzystać konsumenci – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK uznał także, że postanowienie, na podstawie którego właściwy jest sąd w Danii, powinno zostać uznane za niedozwolone. Klauzula ta - jak tłumaczy urząd - utrudnia dochodzenie praw przez konsumentkę ze względu na barierę językową, czy odległość od jej miejsca zamieszkania.

Czym jest istotny pogląd UOKiK?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych. Jak podkreślają przedstawiciele UOKiK, ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

- W każdym przypadku prezes UOKiK ocenia stan faktyczny i prawny, orzecznictwo w danej sprawie oraz wniosek skierowany przez powodów - zaznacza urząd.

Istotny pogląd w sprawie wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem i tylko, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu.

fot. PIX1861, pixabay.com, CC0

Tomasz Matejuk