Przejdź do treści

Więcej umów o pracę i podwyżek, ale liczba najgorzej zarabiających nie spada

Sytuacja na polskim rynku pracy z roku na rok jest coraz lepsza. Zmniejsza się bezrobocie a płace rosną. Jednak liczba osób najgorzej zarabiających utrzymuje się na stałym poziomie.

Co o najmniej zarabiających mówią statystyki? Liczba osób, które otrzymywały wynagrodzenie brutto nie przekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (1850 zł) jest niezmienna – w 2017 wynosiła ok. 13% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę, podobnie jak w poprzednich latach (stan w grudniu 2016 r.).

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2017 wynosiło 2000 zł brutto, co przy zatrudnieniu na typową umowę o pracę można przeliczyć na 1459,47 zł (wzrost o 103,78 zł) na rękę. Wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł brutto (8,1%) – ostatnio był relatywnie tak duży w roku 2012 (o 8,2%), a w wartościach większą podwyżkę mieliśmy w 2008 roku (o 190 zł) – podaje portal rynekpracy.org.

Na podstawie danych https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/#1. Historia minimalnego wynagrodzenia

W 2016 roku płaca minimalna zwiększyła się o 100 zł brutto (5,7%), w 2015 – 70 zł brutto (4,1%), w 2014 roku – 80 zł (5,0%), w 2013 roku – 100 zł (6,7%). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku wynagrodzenia minimalnego wynosił dla pracodawcy w 2017 roku standardowo 2412,20, czyli zwiększył się w porównaniu do 2016 roku o 180,92 zł (8,1%).

1,25 mln tyle wynosiła szacunkowa liczba osób w gospodarce narodowej, z którymi w 2016 r. została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie są nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Źródło: GUS

Spada liczba osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło. To zjawisko może mieć odzwierciedlenie w rosnącej liczbie osób uzyskujące wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia, ale związanego z umową o pracę.

Źródło: GUS

W październiku 2016, 17,5% zatrudnionych zarabiało co najwyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej, czyli do wysokości 2173,38 zł. 9,0% ogółu zatrudnionych (czyli co 12. zatrudniony) otrzymywało miesięczne wynagrodzenie brutto co najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tzn. 1850 zł w 2016) – podaje GUS.

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2017 ukształtowało się na poziomie 4276,08 zł, tj. i było o 4,9% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w analogicznym okresie ub. roku). W sektorze publicznym wyniosło 4698,77 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 3,4%), a w sektorze prywatnym 4105,29 zł (wzrost odpowiednio o 5,8%).

Od 1 stycznia wzrosła płaca minimalna o 5% (100 zł) w stosunku do poprzedniego roku. Jak mówi Elżbieta Rafalska – zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim a minimalnym. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń.
Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1530 złotych.

Jednak minimalne wygrodzenie 2100 zł brutto obowiązuje tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wynosi 13,70 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu, 1/4 etatu itp.), płaca minimalna jest proporcjonalna do tego wymiaru. Na przykład, jeżeli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, najniższa pensja jaką może otrzymać wynosi 1050 zł brutto, co będzie odpowiadało połowie aktualnie obowiązującej płacy minimalnej.

Liczba osób pobierających w grudniu 2016 roku wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia (w tys.)

Na podstawie danych GUS

fot. StockSnap, pixabay.com, CC0

 

Tagi: