Przejdź do treści

Światowa Rada Złota: złoto jako aktywo strategiczne

Złoto jest aktywem bardzo płynnym, posiadającym ograniczoną podaż i – przede wszystkim – nie jest ono formą niczyjej wierzytelności jak np. obligacje – przeczytać możemy w opublikowanym wczoraj raporcie Światowej Rady Złota.

Złoto kupowane jest zarówno jako inwestycja, ale także i dobro luksusowe (biżuteria, elektronika).  Jak możemy przeczytać dalej, udział nietradycyjnych aktywów, takich jak właśnie złoto, wzrósł wśród światowych funduszy emerytalnych z 15 proc. w 2007 r. do 25 proc. w 2017 r. W USA liczba ta sięga wręcz poziomu 30 proc.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: rok 2018 na rynku złota

Dlaczego akurat złoto?

Popyt inwestycyjny na złoto od 2001 r. rośnie w tempie średnio 15 proc. rocznie. Częściowo wynika to z faktu pojawienia się nowych możliwości inwestowania w złoto, takie jak fundusze ETF oparte o złoto, które od momentu uruchomienia w 2003 r. zgromadziły ponad 2 400 ton złota o wartości 100 miliardów USD.

Kolejnym powodem jest ekspansja klasy średniej w Azji. W bogacących się społeczeństwach rośnie popyt zarówno na biżuterię (towar luksusowy), sztabki i monety (inwestycja) oraz elektronikę. Udział w światowym popycie na złoto bogacących się społeczeństw Indii i Chin wynosił na początku lat 90-tych 25 proc., zaś w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł do ponad 50 proc.

Czytaj także: Sytuacja na chińskim rynku biżuterii poprawia się. Złoto zyskuje na znaczeniu

Na wzrost popytu na złoto wpłynął także kryzys z 2008 roku, po którym inwestorzy ponownie skupili się na skutecznym zarządzaniu ryzykiem. Podobnie jak banki centralne, które od 2010 r. coraz chętniej nabywają złoto, by zdywersyfikować swoje rezerwy i zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko walutowe.

Jednocześnie wzrost produkcji złota jest stosunkowo niewielki i wynosi ok. 1,4-1,6 proc. rocznie w ciągu ostatnich 20 lat.

Dywersyfikacja, która działa

Większość inwestorów zgadza się co do tego, że dywersyfikacja odgrywa duże znaczenie dla bezpieczeństwa portfela. Jednak obecnie trudno znaleźć aktywa, które rzeczywiście umożliwiałyby skuteczne dywersyfikowanie portfela. Z uwagi na niepewność i zmienność na rynkach, korelacje pomiędzy różnymi klasami aktyw mają tendencje do wzrostu. W rezultacie wiele aktywów, których zadaniem jest ochrona portfela inwestycyjnego, nie spełnia swojej funkcji.

Podczas kryzysu finansowego z 2008 roku za formę dywersyfikacji uważano fundusze hedgingowe, nieruchomości oraz towary. Ostatecznie jednak były one tak samo wyprzedawane, jak aktywa obciążone ryzykiem. Nie działo się tak w przypadku złota.

Historycznie złoto zyskuje w wyniku napływu kapitału w okresach podwyższonego ryzyka, zapewniając dodatnie stopy zwrotu i zmniejszając straty portfela. Złoto było szczególnie skuteczne w czasach kryzysu systemowego, gdy inwestorzy mieli tendencję do wycofywania się z zapasów. Złoto umożliwiło również wywiązanie się ze zobowiązań w czasie, gdy mniej płynne aktywa w portfelach były niedowartościowane.

Im większy spadek zapasów i innych aktywów ryzykownych, tym bardziej ujemna korelacja złota z tymi aktywami. Jednak sytuacja ta działa na korzyść nie tylko w okresie zawirowań. Ze względu na podwójny charakter – dobra luksusowego i inwestycji – długoterminowy trend cen złota wspierany jest przez wzrost dochodów.

Złoto posiada także duży i płynny rynek, który funkcjonuje w skali globalnej. W przypadku dużych inwestorów instytucjonalnych, wielkość i płynność rynku są ważnymi czynnikami przy tworzeniu portfela inwestycyjnego.

Złoto to coś więcej, niż surowiec

Inwestorzy często postrzegają złoto jako towar czy surowiec, na co wskazuje chociażby występowanie w indeksach towarowych, takich jak S&P500 Goldman Sachs Commodity Index czy Bloomberg Commodity Index. I choć rzeczywiście złoto posiada sporo cech surowców czy towarów, szczegółowe spojrzenie na stronę podażową i popytową pokazuje, że w tym zakresie występuje więcej różnic, niż podobieństw.

  • Podaż złota jest zrównoważona, głęboka i szeroka, co pomaga w eliminacji niepewności i niestabilności,
  • Złoto nie jest konsumowane, jak typowe towary. Jego zasoby są zatem niezmienne i dostępne do ciągłego wykorzystania.
  • Złoto jest używane do wielu celów i kupowane na całym świecie, zmniejszając korelację z innymi aktywami.
  • Złoto jest zarówno dobrem luksusowym, jak i inwestycją, co skutkuje skuteczniejszą ochroną portfela.

Opracowanie na podstawie: https://www.gold.org/goldhub/research/relevance-of-gold-as-a-strategic-asset-2019?utm_source=launch-email&utm_medium=email&utm_campaign=wgc-2019-relevance-of-gold

fot. Sam Nabi, flickr.comCC BY-SA 2.0