REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDENMARK.COM

Sklep Internetowy goldenmark.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.§ 1 – DEFINICJE

1. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.

2. Artykuł – tekst informacyjny zamieszczany na stronie internetowej Sklepu.

3. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.

4. Biżuteria – Towar, w postaci przedmiotu złotniczego lub jubilerskiego, mogący służyć do ozdoby ciała i stroju, wykonany z kamieni i metali szlachetnych.

5. Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Operatora, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.

6. Dane Identyfikacyjne – dane osobowe lub Oświadczenie PEP Kupującego, wymagane w ramach środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu przepisów Ustawy AML.

7. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby usług świadczonych w ramach Sklepu oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.

8. Dewizy - papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w Walutach Obcych.

9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego utworzenie Konta lub zapisanie się na Newsletter.

11. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego przesłanie wiadomości Operatorowi.

12. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego Kupującemu złożenie wobec Operatora oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2022 r. Poz. 1360 z późn. zm.).

14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn zm.).

15. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

16. Kontrahent - w wypadku sprzedaży Złota dewizowego oraz platyny dewizowej – Goldenmark Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000533602, REGON: 360252100, NIP: 8952037492, kapitał zakładowy: 2.251.287 zł, kapitał wpłacony: 2 251 287 zł (przedsiębiorca), adres poczty elektronicznej: info@goldenmark.com oraz numer telefonu kontaktowego: 801000478; w wypadku sprzedaży pozostałych Towarów – Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1.050.000 zł (przedsiębiorca), adres poczty elektronicznej: info@goldenmark.com oraz numer telefonu kontaktowego: 801000478. Operator jest uprawniony do przyjmowania oraz składania w imieniu Kontrahentów oświadczeń woli na potrzeby dokonywania sprzedaży Towarów w ramach Sklepu, przyjmowania zapłaty ceny za Towary sprzedawane przez Kontrahentów oraz prowadzenia obsługi posprzedażowej.

17. Konsument – zgodnie z art. 22§1 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

18. Kupujący – Użytkownik, który (1) złożył w Sklepie Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub (2) zawarł Umowę Sprzedaży.

19. Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.

20. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Kontrahenta - Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie. Treści przesyłane w ramach Newslettera mogą zawierać informacje o charakterze handlowym.

21. Oddział – wydzielony punkt sprzedaży, wskazany na liście Oddziałów prezentowanej na stronie Operatora. Oddziały są punktami sprzedaży prowadzonymi przez Operatora lub inny podmiot, z którym Operator współpracuje na podstawie odrębnych umów. Oddziały mogą działać pod marką własną Goldenmark oraz marką własną podmiotów trzecich.

22. Operator – podmiot zarządzający Sklepem, którym jest Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1.050.000 zł (przedsiębiorca). Adres poczty elektronicznej: info@goldenmark.com oraz numer telefonu kontaktowego: 801000478. Przez Operatora rozumie się również prowadzone przez niego Oddziały lub Oddziały udostępnione Operatowi, a prowadzone przez podmioty trzecie, z którymi Operator współpracuje na mocy odrębnych umów.

23. Oświadczenie PEP – oświadczenie Kupującego w przedmiocie zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub posiadania/nieposiadania statusu członka rodziny bądź osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów Ustawy AML.

24. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.

25. Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Operatora, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.

26. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Operatora znajdujący się pod adresem internetowym goldenmark.com, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu Towarów.

27. Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Kontrahenta.

28. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi Operator ani Kontrahent nie sprawują kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. Towary wykonane ze złota inwestycyjnego oraz srebra inwestycyjnego).

29. Towar Zindywidualizowany - Towar, który został wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub Towar wyraźnie zindywidualizowany przez Kupującego. Przykładem Towaru Zindywidualizowanego jest Biżuteria z grawerem wskazanym przez Kupującego.

30. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Kupującym a Kontrahentem za pośrednictwem Sklepu.

31. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

32. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.

33. Ustawa AML - ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 593 z późn. zm.).

34. Waluty Obce - znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).

35. Wartość Dewizowa – wartość dewizowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lutego 2012 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 ze zm.), przez którą rozumie się Zagraniczne Środki Płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platynę Dewizową.

36. Zagraniczne Środki Płatnicze - Waluty Obce i Dewizy.

37. Zamówienie – składana przez Kupującego za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.

38. Złoto – złoto dewizowe.

39. Złoto dewizowe i platyna dewizowa - złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep umożliwia składanie ofert na zakup Towarów (Towarów, Towarów Notowanych, Biżuterii). Sklep może również umożliwić składanie przez Kupujących zamówień na wykonanie Towarów Zindywidualizowanych.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Operatora oraz Kontrahentów określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.

5. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Operator może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

6. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Użytkownika.

7. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Ceny w Oddziałach mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu.§ 3 – KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja Konta.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@goldenmark.com lub też pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego Konta w Sklepie.

5. Korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom jest zabronione.

6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie.

8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

9. Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji oraz Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą 1) przesłania danych za jego pośrednictwem albo 2) z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

10. Newsletter – na Newsletter można zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Rejestracji w trakcie zakładania Konta albo w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia. Na Newsletter można zapisać się również poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji przeznaczonego do zapisywania się na Newsletter.

11. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony przez spółkę Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Goldenmark Center Sp. z o.o., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@goldenmark.com lub też pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.

12. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Operatora.

13. Operator w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo do niezwłocznego zawieszenia Konta uniemożliwiając dostęp do Konta lub do tych danych.

14. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie bez uprzedniej zgody Operatora.

15. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu osobom trzecim na własną odpowiedzialność.

16. Użytkownik ma w szczególności prawo do:

⎯ dokonywania modyfikacji swoich Danych Rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;

⎯ zrezygnowania z użytkowania Sklepu;

⎯ zażądania usunięcia swoich Danych Rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu.

17. Materiały zamieszczone w Sklepie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.).

18. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Sklepu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

19. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Sklepie chronionych prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Operatora wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.

20. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu.

21. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, jego konto w Sklepie zostanie niezwłocznie zablokowane. Operator podejmie wówczas również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).

22. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich, a w szczególności do:

⎯ działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;

⎯ bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;

⎯ wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,

⎯ nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;

⎯ nie podszywania się pod inne osoby;

⎯ nie naruszania tajemnicy korespondencji;

⎯ niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

⎯ nie zakładania Konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;

⎯ korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem;

⎯ nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

23. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator: (1) komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

24. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 9 Regulaminu) Użytkownik może składać na przykład:

⎯ pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław;

⎯ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@goldenmark.com.

25. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

26. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.§ 4 – ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Kontrahentem następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, a następnie złożeniu przez Operatora działającego w imieniu Kontrahenta oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.

2. Rejestracja i korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym goldenmark.com. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia bez uprzedniej rejestracji i korzystania z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika.

3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyodrębnionego pola służącego do wysyłki wypełnionego Formularza Zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).

4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz warunków proponowanej Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. Skuteczne złożenie przez Kupującego oferty zakupu Towaru Zindywidualizowanego może wymagać, w zależności od rodzaju i charakteru danego Towaru Zindywidualizowanego, podania przez Kupującego w Formularzu Zamówienia także oczekiwanych cech Towaru, np. rodzaju czy gatunku szkła, jakości oraz wagi kamienia szlachetnego, który ma być użyty do wykonania Towaru, wagi i jakości kruszcu oraz innych cech lub materiałów potrzebnych do ustalenia ostatecznej specyfikacji Towaru Zindywidualizowanego. W odniesieniu do zamówień na Towar Zindywidualizowany Kupującemu stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy.

6. Kupujący składając ofertę zakupu Towaru, w odniesieniu do części Towarów, w zależności od aktualnych sposobów indywidualizowania Towaru udostępnianych przez Sklep, może zindywidualizować Towar według własnych potrzeb. Przykładowo, indywidualizacja Towaru może nastąpić poprzez wskazanie treści graweru, który na życzenie Kupującego może zostać wykonany na Towarze. W odniesieniu do zamówień na Towar Zindywidualizowany Kupującemu stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Towar Zindywidualizowany.

7. Po otrzymaniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Operatora Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Operatora o otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez Operatora oferty Kupującego.

8. Oświadczenie Operatora o przyjęciu oferty Kupującego składane jest poprzez przesłanie przez Operatora Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Operatora przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zawarcie Umowy sprzedaży z Kontrahentem następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Operatora.

10. W przypadku transakcji spełniającej wymóg zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy AML (transakcja, lub kilka transakcji powiązanych, kupna lub sprzedaży złota, której równowartość przekracza 15 000 euro, według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji), Klient zobowiązany jest dostarczyć w terminie 2 dni od dnia dokonania wpłaty, Dane Identyfikacyjne, w szczególności podać nr PESEL oraz przesłać skan lub zdjęcie dowodu osobistego, zgodnie z instrukcją dostarczoną na podany wcześniej adres e-mail. Niedostarczenie powyższych danych będzie oznaczać, iż oferta przestaje wiązać i Umowa jest uznawana za niezawartą.§ 5 – SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Operator udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

⎯ płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Operatora;

⎯ płatności elektroniczne - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznych, zapłatę należy zrealizować w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty i godziny złożenia Zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować odrzuceniem oferty Kupującego przez Operatora. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Operatora.

Zapłata ceny na podstawie Zamówienia jest dokonywana na rachunek bankowy Operatora, jeżeli Operator jest stroną Umowy Sprzedaży, a także jeżeli Operator działa w imieniu Kontrahenta.

4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego – faktura VAT.

5. W razie sprzedaży Towarów kolekcjonerskich lub używanych w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), Kupujący otrzyma fakturę VAT marża. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Kupujących na poczet zakupu Towarów wskazanych w zdaniu poprzednim stanowią kaucję zabezpieczającą realizację Umowy Sprzedaży. Faktura VAT marża jest wystawiana w dniu wysyłki Towaru. W wypadku sprzedaży pozostałych Towarów wpłaty dokonywane przez Kupujących stanowią zaliczkę, która będzie dokumentowana fakturą VAT zaliczkową.

6. Ponieważ zgodnie z art. 66 [1] § 1 Kodeksu Cywilnego oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie, w przypadku gdy Operator potwierdził otrzymanie Zamówienia Kupującego, a Kupujący następnie wyrazi wolę wycofania złożonego i opłaconego Zamówienia Towarów Notowanych lub ich zwrotu, anulowanie Zamówienia Kupującego może przy uwzględnieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta nastąpić za zgodą Kontrahenta po aktualnym kursie skupu danego kruszcu tj. wg notowań London Gold Fixing w przypadku złota, London Silver Fixing – w przypadku srebra, the London Platinum & Palladium Market – w przypadku platyny i palladu (notowania wyrażone w USD za uncję, tj. 31,1035 g), po bieżącym średnim kursie USD z tego dnia podawanego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15), a gdy taki kurs tego dnia nie zostanie podany – z poprzedniego Dnia Roboczego, minus 2% wartości zamówienia (koszty transakcyjne).

7. Odwołanie przez Kupującego opłaconego Zamówienia Towaru Zindywidualizowanego, w sytuacji gdy Operator przed otrzymaniem oświadczenia Kupującego o odwołaniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zamówienia oraz oświadczy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z art. 66 [1] § 1 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie będzie możliwe.§ 6 – KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

1. Kupujący może zaproponować sposób i miejsce dostawy Towaru spośród opcji udostępnianych przez Sklep.

2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Odbiór osobisty Towaru przez Kupującego jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny jest w wybranym przez Kupującego Oddziale, w którym Goldenmark udostępnia możliwość osobistego odbioru Towaru. Lista Oddziałów, w których możliwy jest osobisty odbiór Towaru, wraz z ich adresami i godzinami otwarcia, jest udostępniana w Sklepie podczas wypełniania Formularza Zamówienia.

5. Wysyłka Towaru może nastąpić jedynie po wpłynięciu zapłaty za Towar.

6. W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, Towar jest wysyłany lub udostępniany do osobistego odbioru w terminie 1 (słownie: jednego), 3 (słownie: trzech), 9 (słownie: dziewięciu), 15 (słownie: piętnastu), 25 (słownie: dwudziestu pięciu), lub 45 (słownie: czterdziestu pięciu) Dni Roboczych.

7. W przypadku złożenia przez Kupującego jednego Zamówienia, obejmującego Towary o różnych terminach dostawy, takie Zamówienie zostanie dostarczone lub udostępnione do osobistego odbioru w terminie dostawy właściwym dla tego Towaru, wchodzącego w skład Zamówienia, który jest dostarczany w najdłuższym terminie dostawy. Kupujący jest uprawniony żądania by dany Towar, wchodzący w skład zamówienia, został dostarczony lub udostępniony do odbioru wcześniej, w terminie właściwym dla tego rodzaju Towaru. Żądanie takie Kupujący powinien zgłosić na adres: info@goldenmark.com niezwłocznie, w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty i godziny złożenia Zamówienia. W takim przypadku Kupujący jest obowiązany ponieść koszt dostawy takiego Towaru, niezależnie od kosztów dostawy pozostałej części Zamówienia, chyba że odbierze Towar osobiście. O wskazanych kosztach Kupujący zostanie poinformowany w oddzielnym e-mailu.

8. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w sposób wynikający z opcji dostawy wybranej przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia na Towar, do terminu nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu odpowiadającym opcji dostawy wybranej przez Kupującego.

9. Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu dla potrzeb ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.

10. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, którą Kupujący wskazał jako upoważnioną do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny.

11. W wyjątkowych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji, pomimo niespełnienia warunków, o których mowa w warunkach dostawy stosowanych przez przewoźnika (kuriera), z usług którego korzysta Operator.

12. Operator dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w innych walutach niż złoty polski. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Operatora, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Kupującym a Operatorem.§ 7 – ARTYKUŁY

1. Artykuły stanowią integralną część Sklepu.

2. Przeglądanie Artykułów ma charakter otwarty i jest możliwe bez konieczności rejestracji w Sklepie.

3. Artykuły zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane wskazówki i porady są wyrazem opinii autorów i ich zastosowanie może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.

4. Operator nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L 2014 Nr 173, str. 1).§ 8 – PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Operator dokonuje transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w imieniu i na rzecz danego Kontrahenta w ramach umowy pośrednictwa lub świadczenia usług sprzedaży lub innej umowy.

2. Użytkownik jest każdorazowo informowany przed złożeniem Zamówienia na Towar, w imieniu którego Kontrahenta działa Operator.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze Sklepu.

4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

⎯ sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;

⎯ przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;

⎯ jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu;

⎯ zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

⎯ bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

6. Operator dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.

7. Operator zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.

8. Za czynności, o których mowa w Regulaminie, Operator może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z Cennikiem.

9. Operator zastrzega sobie prawo do:

⎯ czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;

⎯ okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.§ 9 – PROCEDURA REKLAMACJI

1. W przypadku umowy zawartej z Kupującym lub Użytkownikiem będącym konsumentem Kontrahent (w odniesieniu do Kupującego) i Operator (w odniesieniu do Użytkownika) ponoszą odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową. Powyższe oznacza w szczególności to, że Kontrahent obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z umową a Operator obowiązany jest zapewnić Kupującemu dostęp do Usługi Elektronicznej zgodnie z umową.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kontrahenta oraz Operatora względem konsumenta za zgodność świadczenia z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o prawach konsumenta w rozdziale 5a (w odniesieniu do Umowy Sprzedaży) oraz w rozdziale 5b (w odniesieniu do Usług Elektronicznych: Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter).

3. W przypadku reklamacji Towaru zakupionego od Kontrahenta, Kupujący będący konsumentem udostępnia Kontrahentowi Towar wraz dowodem jego zakupu. Kontrahent na swój koszt odbierze Towar od Kupującego, w tym celu Kupujący wybierze jedną z zaproponowanych mu opcji odbioru reklamowanego Towaru, która będzie dla niego najdogodniejsza, np. za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub bezpośrednio w jednym z Oddziałów Operatora działających pod marką Goldenmark. Lista Oddziałów Goldenmark wraz z ich adresami i godzinami otwarcia dostępna jest w Sklepie w zakładce informacyjnej dotyczącej Oddziałów Sklepu Goldenmark.

4. Reklamacje można składać na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Kontrahenta lub (2) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, lub (3) poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@goldenmark.com.

5. Operator ani Kontrahent nie ma obowiązku przyjmowania od Kupującego tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Operator ani Kontrahent takiej przesyłki nie zamawiał.

6. Zaleca się podanie przez Kupującego lub Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru lub innego świadczenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Termin na rozpoznanie reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od daty jej otrzymania.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Kontrahent naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku zwrotu ceny, zwrot następuje w analogiczny do wybranej przez Kupującego metody płatności za Towar, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży – od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

10. Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Operator oraz Kontrahent nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

11. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Operator może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.§ 10 – POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Operatora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).§ 11 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Za wyłączeniem transakcji dotyczących Towarów Notowanych oraz Towarów Zindywidualizowanych Kupujący może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta, nadto zostanie wraz z pouczeniem każdorazowo przesłany Kupującemu (po złożeniu zamówienia Towaru) na adres e-mail podany przez Kupującego.

2. Kupujący stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator ani Kontrahent nie sprawują kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Towary Notowane).

3. Kupujący stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

⎯ w przypadku umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

⎯ w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

⎯ dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Operator nie ma obowiązku przyjmowania od Kupującego tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Operator takiej przesyłki nie zamawiał.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Operatorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru, chyba że Operator zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Goldenmark Center Sp. z o.o., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław. Konsument może również zwrócić Towar w jednym z Oddziałów Operatora działających pod marką Goldenmark. Lista Oddziałów Goldenmark wraz z ich adresami i godzinami otwarcia dostępna jest w Sklepie w zakładce informacyjnej dotyczącej Oddziałów Sklepu Goldenmark.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

⎯ jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

⎯ Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.§ 12 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Użytkowników nie będących konsumentami.

2. Oferta Kupującego niebędącego konsumentem złożona Operatorowi nie może być odwołana.

3. Kontrahentom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Operatora ani Kontrahenta.

4. W wypadku Kupującego nie będących konsumentami Operator ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Z chwilą wydania przez Operatora Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Operator ani Kontrahent w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Operatora oraz Kontrahenta z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

9. Operator oraz Kontrahent ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika oraz Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika oraz Kupującego nie będącego konsumentem.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem lub Kontrahentem, a Użytkownikiem lub Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę odpowiednio Operatora lub Kontrahenta.

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, Kupujący nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Operatora oraz Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego Towaru.

12. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.§ 13 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

⎯ Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

⎯ W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

⎯ W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić.